Навігація
Посилання


Українська культура в європейському контексті

Регіональна політика. Підтримка розвитку культур етносів України


Основна робота державних органів у сфері соціокультурного розвитку регіонів спрямована на збереження бібліотечної справи, клубної діяльності, традиційної культури, розвиток аматорського мистецтва та поліпшення взаємодії з регіональними органами культури. Україні потрібна якісно нова регіональна політика у сфері культури, що забезпечить вдосконалення механізмів координації центральних та місцевих органів виконавчої влади, узгодження стратегічних цілей державної культурної політики та пріоритетів культурного розвитку регіонів.

Питання взаємодії уряду, галузевих міністерств гуманітарної сфери з місцевими органами управління культурою набуває особливого значення з огляду на те, що переважна частина інфраструктури галузі (понад 90 % закладів культури України) перебуває у власності територіальних громад. Саме в регіонах України функціонує розгалужена мережа закладів культури і мистецтв. Понад 90 % закладів — це клуби (18,4 тис.) і бібліотеки (18,3 тис).

Сьогодні в Україні нараховується понад 40 тис. закладів культури, з яких 127 підпорядковані Міністерству культури і туризму України. Із загальної кількості (190 тис.) працівників галузі майже 177 тис. (93 %) — це працівники комунальних закладів культури і лише 17 тис. (9 %) — працівники закладів культури державного підпорядкування.

Управління галуззю в регіонах, відповідно до чинного законодавства, здійснюється місцевими органами культури. Згідно з чинним законодавством, Міністерство культури і туризму України не має безпосереднього впливу на місцеві органи виконавчої влади з питань, що стосуються фінансового забезпечення галузі. В межах своїх повноважень воно здійснює координацію діяльності місцевих органів культури у реалізації державної політики в цій надзвичайно важливій, делікатній сфері. Так, у 2006 р. Міністерство культури і туризму за участю керівників регіональних органів та закладів культури провело всеукраїнські конференції "Актуальні питання розвитку культури" та "Роль обласних центрів народної творчості у збереженні та популяризації нематеріальної культурної спадщини". За підсумками проведених обговорень вироблені рекомендації та пропозиції щодо удосконалення чинного законодавства, поліпшення взаємодії різних органів влади. Планується поновити всеукраїнську культурно-мистецьку акцію "Мистецтво одного села".

Відповідно до Закону України "Про Концепцію державної політики в галузі культури на 2005—2007 роки" розробляються державні соціальні стандарти надання послуг населенню у сфері культури, що стали основою проекту Концепції системи культурно-мистецьких послуг та державних гарантій щодо режиму їх надання. Відповідно до концепції відпрацьовується схема правового супроводу державних соціальних стандартів надання послуг населенню у сфері культури, розроблено проект змін і доповнень до Державного класифікатора соціальних стандартів та нормативів (щодо культурно-мистецьких послуг).

Попри збільшення темпів економічного зростання в країні, фінансування культури і далі здійснюється за залишковим принципом і ставить галузь на межу виживання. Розрахункові показники Міністерства фінансів забезпечують у середньому близько 80 % потреби у фонді заробітної плати, не враховуючи переведення працівників на повні ставки, оплати енергоносіїв, ремонтних робіт, виконання державних та регіональних програм у сфері культури. Застосування Міністерством фінансів методики розрахунків бюджету на розвиток культури, лише на основі розміру видатків на одну особу, а не відповідно до реальної потреби в послугах соціально-культурних закладів (бібліотек, клубів, музеїв тощо) та існуючих нормативів і мережі закладів, що реально склалася, нерідко призводить до зменшення реальних видатків на фінансування культури, зокрема на селі.

Тому для оптимізації регіональної культурної політики в Україні необхідні:

• створення належної нормативно-правової бази;

• удосконалення співпраці центру з регіонами, визначення завдань щодо розбудови ефективної моделі стосунків з місцевими органами влади в питаннях розвитку культури;

• здійснення моніторингу діяльності місцевих органів виконавчої влади у реалізації державної політики в сфері культури;

• збереження наявної мережі клубних закладів. їх кадрового потенціалу та забезпечення їх належного фінансування відповідно до рішень уряду та державних нормативів і стандартів;

• проведення спільно з місцевими органами культури "круглих столів", семінарів та нарад з питань удосконалення форм управління галуззю і забезпечення належного функціонування закладів культури в регіонах;

• підвищення кваліфікації працівників галузі шляхом проведення семінарів, нарад з проблем належного функціонування закладів культури;

• поновлення проведення творчих звітів областей та днів культури регіонів у Києві з метою підтримки та популяризації культурно-мистецьких надбань регіонів.

На сучасному етапі розвитку української держави й суспільства особливу вагу має рівноправна участь у суспільно-культурному житті всіх етнічних спільнот. Повноцінний розвиток особистості неможливий без задоволення духовних, культурних потреб, що особливо важливо за умов поліетнічності суспільства.

За даними Національного перепису 2001 р., в Україні проживало 10,9 млн представників етнічних меншин (або 22,2 % населення), які репрезентують 134 нації, національності та етноси. Це актуалізує необхідність вироблення дієвих механізмів підтримки і розвитку культур етносів України. Тому державні органи посилюють діяльність, спрямовану на підтримку культурного розвитку, задоволення духовних, мовних та інформаційних потреб усіх етнічних груп, підтримку культурно-мистецької діяльності їхніх громад, забезпечення участі меншин у державному й культурницькому будівництві. Це передбачає вироблення механізмів реального партнерства між інституціями, що представляють інтереси меншин, та органами влади.

Особлива увага приділяється співробітництву з національно-культурними товариствами, асоціаціями та іншими організаціями, що опікуються задоволенням культурних потреб національних меншин (в Україні налічується більш ніж 1600 національно-культурних організацій, діяльність яких спрямована на збереження національної ідентичності та етнокультурної унікальності суспільства). Активно діють Рада національно-культурних товариств України, Молодіжна організація "Німецьке джерело", Всеукраїнська спілка ромських громадських організацій "Конгрес ромен України", Демократична спілка угорців, Всеукраїнська асоціація кримських караїмів "Кримкарайлар", Всеукраїнське національне культурно-просвітницьке товариство "Русское собрание", Єврейський фонд України, ради національно-культурних товариств м. Києва, Миколаївської, Київської, Одеської, Чернівецької, Закарпатської та інших областей.

Функціонує бюджетна програма 1801260 "Заходи з відтворення культури національних меншин", згідно з якою щорічно виділяється приблизно 1,5 млн грн. Це дає можливість сформувати систему культурологічних та культурно-мистецьких заходів з урахуванням пропозицій, що надходять від громадських організацій національних меншин. Головною метою таких заходів є залучення якомога більшої кількості творчих мистецьких (аматорських і професійних) колективів, окремих виконавців, талановитої молоді, майстрів пензля та народного декоративно-ужиткового мистецтва тієї чи іншої національності. Проводяться семінари-практикуми, конференції, "круглі столи" на теми, що турбують громади національних меншин.

Державні органи підтримують подібні ініціативи національно-культурних товариств. Лише за лінією Міністерства культури і туризму у 2006 р. відбулися такі заходи спільно з громадськими організаціями 12 національностей (греків, поляків, німців, волзьких татар, євреїв, караїмів, гагаузів, кримських татар, грузинів, угорців, росіян, білорусів). Зокрема, з гагаузьким національно-культурним товариством "Бірлик" проведено Всеукраїнський фестиваль гагаузької культури (м. Болград Одеської області), з Кримськотатарським фондом культури — культурологічно-освітню акцію "Радість відродження" (для дітей депортованих народів Криму), із Всеукраїнським національним культурно-просвітницьким товариством "Русское собрание" підготовлено та проведено Всеукраїнський фестиваль бардівської пісні та поезії (Київ) тощо. Всього у 2006 р. лише цим міністерством спільно з громадськими організаціями національних меншин України організовано та проведено понад 36 всеукраїнських та регіональних культурно-мистецьких заходів, на які було виділено біля 1,5 млн грн.

Велику практичну допомогу у підготовці та проведенні громадськими організаціями національних меншин різноманітних заходів надають регіональні органи культури в АР Крим, Запорізькій, Одеській, Херсонській, Закарпатській, Кіровоградській, Донецькій, Львівській, Миколаївській, Харківській областях. Тут систематично проводяться свята національних культур, надається допомога у діяльності мистецьких колективів, функціонують центри національних культур тощо. Така співпраця дає можливість ефективно планувати роботу та здійснювати заплановане.

Протягом 2006 р. забезпечено проведення таких культурно-мистецьких акцій:

• заходів до Міжнародного дня рідної мови "Мовна палітра" (Київ);

• Всеукраїнського семінару "Білоруси в Україні: культура, побут, традиції" (Київ);

• Свята тюркомовних народів "Новруз Байрами" (АР Крим);

• фестивалю театрів національних меншин "Етно-діа-сфера" (Мукачеве, Закарпаття);

• мистецької виставки до Дня слов´янської писемності і культури "Слов´янський дивосвіт" (Київ);

• Всеукраїнської фотовиставки "Етнічне розмаїття" (Київ);

• Всеукраїнського фестивалю національних культур "Таврійська родина" (м. Генічеськ Херсонської обл.);

• VIII Міжнародного фестивалю театрального мистецтва "Мандруючі зірки" (Київ);

• Всеукраїнського фестивалю мистецтв національних культур "Ми — українські" (Бердянськ);

• Фестивалю національних культур "Наша Бессарабія" (м. Болград Одеської обл.);

• Всеукраїнського фестивалю німецької культури "КИЇВФЕСТ" (Київ);

• Караїмського свята "Орах-Тою" (Євпаторія та Бахчисарай, Крим);

• Фестивалю традиційної та сучасної української культури "Вулиця Дружби" за участю аматорів України та української діаспори Росії (смт Мі-лове Луганської області);

• Кримськотатарського свята "Дервіза" (Сімферополь);

• Художньо-документальної виставки "Засторога у майбутнє" та Міжнародного форуму "Життя народу твоєму" — до 65-ї річниці трагедії Бабиного Яру.

Першочерговими перспективними кроками щодо підтримки культур етнічних меншин в Україні є сприяння розширенню мережі центрів національних культур у регіонах, музеїв історії та культури етнічних груп у місцях їхнього компактного проживання, поверненню на Батьківщину культурних цінностей депортованих народів та ін.


загрузка...