Навігація
Посилання


Соціологія

Соціологічний напрям у мовознавстві


Особливе місце у класифікаційній схемі напрямів та шкіл посідає соціологічна школа (соціологічний напрям) у мовознавстві, най відомішим и представниками якої є Ф. де Соссюр, А. Мейє (1866-1936), Ж. Вандрієс (1875-1960), Е. Бенвеніст та ін.

Соціологічний напрям у мовознавстві являє собою сукупність течій та шкіл, які розуміють мову передусім як соціальне явище, як важливий засіб спілкування людей. Сформувався на зламі XIX— XX ст. Спочатку у Франції, Швейцарії та США, а потім і в інших країнах.

Представники соціологічного напряму в мовознавстві визначали мову передусім як засіб комунікації, потім як інструмент формування мислення та світогляду, а також як спосіб вияву та оформлення емоцій.

Важливе місце у працях представників соціологічного напряму в мовознавстві посідає вивчення діалектів (територіальних та соціальних). Вивчення територіальних діалектів стало засадо ви м для діалектології та лінгвістичної географії, а соціальні діалекти стали об´єктами досліджень соціолінгвістики.

Соціолінгвістика (соціальна лінгвістика) — наукова дисципліна, яка розвивається на стику мовознавства, соціології, соціальної психології та етнографії. Вона охоплює питання, пов´язані з соціальною природою мови, її суспільними функціями, механізмом впливу соціальних чинників на мову та тією роллю, яку мова відіграє у житті суспільства та окремої людини, включаючи її світоглядну роль.

Міждисциплінарному статусу соціолінгвістики відповідає і використовуваний нею поняттєвий апарат. Так, наприклад, "мовний колектив", що розглядається як вихідне поняття соціолінгвістики, визначають на підставі соціальних та мовних характеристик (наявність соціальної взаємодії та загальних мовних ознак).

Однією з головних у соціолінгвістиці є проблема соціальної диференціації мови (наприклад, характер взаємозв´язків між мовними та соціальними структурами). Особлива увага приділяється питанню взаємозв´язку мови та культури.

Методи соціолінгвістики являють собою синтез лінгвістичних та соціологічних процедур. Вони передбачають польові дослідження та соціолінгвістичний аналіз мовного матеріалу. Методи польового дослідження — анкетування, інтерв´ювання та безпосереднє спостереження.

Обробку матеріалу, отриманого за допомогою польових досліджень, здійснюють математико-статистичними методами, побудовою таблиць та графіків.

Останнім часом набули поширення методи моделювання соціально зумовленої варіативності мови.

Грунт для сучасної соціолінгвістики підготували передусім праці представників соціологічного напряму у французькому мовознавстві, американських етнолінгвістів та представників Празької лінгвістичної школи (В. Матезіус, Б. Гавранек, Й. Вахека та ін.).


загрузка...