Навігація
Посилання


Географія

ПРОГРАМА З ГЕОГРАФІЇ ДЛЯ ВСТУПНИКІВ ДО ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ УКРАЇНИ


На іспиті з географії вступник до вищого навчального закладу повинен:

а) вільно орієнтуватися за фізичними, економічними і політико-адміністративними картами;

б) уміти давати чітку і послідовну характеристику елементів природного середовища (рельєфу, клімату, вод, грунтів, рослинності, тваринного світу) і показати основні взаємозв´язки між окремими елементами природного середовища;

в) уміти дати господарську оцінку природним умовам, показати зв´язки між природним середовищем та господарською діяльністю людини;

г) знати основні принципи розміщення виробництва і вміти показати їх застосування у практиці;

д) володіти необхідними навичками в роботі над планом, картою, глобусом, з цифрами і географічним матеріалом, з деякими приладами, які використовуються у спостереженнях за погодою, в роботі на місцевості та ін.

І. Загальний огляд земної кулі

План місцевості. Поняття про план місцевості. Горизонт. Сторони горизонту. Способи орієнтування на місцевості. Вміння користуватися компасом. Азимут. Масштаб та його види. Абсолютна і відносна висоти точок місцевості. Використання планів у практичній діяльності людей

Географічна карга. Поняття про географічну карту. Основні відмінності географічної карти від плану місцевості. Типи карт. Вимірювання відстаней по карті за допомогою масштабу. Вміння по карті виміряти довжину річки, визначити висоту гір, глибину океанів і морів. Особливості картографічного зображення. Неминучість спотворення на картах внаслідок кривизни Землі: елементарні поняття про характер цих спотворень (відстаней, напрямків і площ). Градусна сітка на карті та її елементи. Географічна широта і довгота. Окомірна зйомка місцевості. Значення карти в житті та господарській діяльності людини.

Форма і рух Землі. Сонячна система та її будова. Розвиток уявлень про форму Землі. Фізико-географічне значення форми Землі. Розміри земної кулі. Лобове обертання Землі. Місцевий, поясний і декретний час, лінія зміни дат. Річний рух Землі та його наслідки. Тропіки і полярні кола.

Літосфера і рельєф. Внутрішня будова Землі. Поняття "літосфера". Типи земної кори. Зовнішні сили, які змінюють поверхню Землі. Вивітрювання. Робота вітру. Робота текучих вод. Робота льодовиків. Внутрішні сили, що зумовлюють зміни земної кори. Вулкани та райони їх поширення. Землетруси та райони їх поширення. Утворення матери кіп та океанів. Форми земної поверхні: рівнини, низовини, плоскогір´я, гори і нагір´я. Гори складчасті, брилові, складчасто-брилові. Поняття про річкову долину. Значення рельєфу в господарській діяльності людини. Мінерали й гірські породи, що складають земну кору. Надра та їх охорона.

Атмосфера. Поняття про атмосферу. Висота, межі і будова атмосфери. Загальна циркуляція атмосфери. Нагрівання атмосфери. Зміна температури повітря залежно від географічної широти, висоти над рівнем океану. Тиск атмосфери і його вимірювання. Вітри та їх походження. Бризи, мусони, пасати, циклони й антициклони. Водяна пара в атмосфері. Атмосферні опади та їх утворення. Розподіл опадів на поверхні земної кулі. Вимірювання кількості опадів. Погода. Характеристика складових стану погоди. Спостереження за погодою. Значення вивчення погоди для народного господарства.

>

Клімат. Залежність клімату від географічної широти, близькості моря, морських течій, рельєфу і висоти місцевості. Значення клімату в господарській діяльності людини.

Гідросфера. Поняття про гідросферу. Світовий кругообіг води. Світовий океан та його частини: океани, моря, затоки і протоки. Суходіл в океані. Гео-фафічне положення, особливості рельєфу дна океану, характерні риси клімату океанів, основні морські течії, господарське освоєння океанів. Температура і солоність води. Вміння визначати глибини на карті. Рух води у Світовому океані. Морські течи. Господарське значення морів. Розчленованість берегової лінії. Підземні води. Джерела. Використання підземних вод і джерел. Річка та її частини. Живлення річок. Басейни і вододіли. Канали та водосховища. Використання річок у господарській діяльності людини. Озера, типи озерних улоговин та їх господарське використання. Болота, їх використання. Льодовики.

Біосфера. Поняття про біосферу. Походження і поширення життя на Землі. Рослинність суходолу та океану. Тваринний світ суходолу та океану. Вплив біосфери на інші оболонки. Вплив людини на біосферу.

Географічна оболонка. Поняття про географічну оболонку. Загальні риси географічної оболонки. Поняття про природний комплекс. Взаємодія рельєфу і клімату та їх вплив на ґрунти, рослинність, тваринний світ. Зміна природних комплексів під впливом господарської діяльності людей.

Фізико-географічний огляд частин світу та материків. Європа. Азія. Африка. Америка. Північна Америка. Південна Америка. Австралія. Антарктида. Тихий океан. Атлантичний океан. Індійський океан. Північний Льодовитий океан.

II. Географія України

1. Фізична географія України

Географічне положення. Предмет фізичної географії України, кордони. Оцінка вигідності фізико-географічного положенням України, Географічне положення. Кордони. Становлення Української держави. Місце України на Землі. Дослідження території України. Джерела географічної інформації.

Рельєф, геологічна будова і корисні копалини. Основні риси рельєфу: низовини, височини, гори. Тектонічна будова і тектонічні структури. Особливості геологічної будови території України. Геоморфологічна будова та основні форми рельєфу. Закономірності поширення, характеристика і господарська оцінка надр України. Паливні корисні копалини. Рудні корисні копалини. Нерудні корисні копалини.

Клімат і кліматичні ресурси. Основні клімато-творні чинники. Загальні риси клімату. Типи повітряних мас. Розподіл температур повітря і опадів на території України. Основні кліматичні показники. Несприятливі погодні явища. Енергетичні кліматичні ресурси. Прогноз погоди.

Внутрішні води. Загальні гідрографічні особливості території України. Гідрологічний і гідрохімічний режими, флора і фауна. Поверхневі води,особливості їх формування й розподілу. Основні річки, річкові басейни. Канали. Озера і водосховища. Підземні води. Болота, їх типи і поширення. Водний баланс і водні ресурси України, способи їх раціонального використання та охорони.

Ґрунтовий покрив, земельні ресурси. Умови ґрунтоутворення. Основні генетичні типи грунтів, закономірності їх поширення. Карта ґрунтів. Господарське використання ґрунтів. Земельні ресурси. Охорона земельних ресурсів.

Рослинність і тваринний світ. Різноманітність видового складу, закономірності поширення рослинності. Рослинні компоненти лісів, степів, луків, боліт. Різноманітність видового складу тварин. Фауністичні комплекси лісової, лісостепової, степової зон, Українських Карпат, Кримських гір. Несприятливі фізико-географічні процеси і явища.

Природні комплекси і фізико-географічне районування. Умови розпитку і характерні риси природних комплексів. Розвиток ландшафтів України в антропогені. Зміни ландшафтів України за історичний час. Класифікація ландшафтів. Фізико-географічне

Машинобудівний комплекс. Значення, місце і роль у господарстві. Структура і принципи розміщення. Розміщення окремих галузей. Територіальна організація машинобудування. Проблеми і перспективи розвитку

Хімічний комплекс. Значення, місце і роль комплексу Сировинна база. Галузева структура хімічної промисловості. Географія окремих галузей хімічної промисловості. Проблеми і перспективи розвитку.

Лісопромисловий комплекс. Структура і значення. Лісове господарство (лісозаготівельна промисловість). Деревообробна промисловість. Целюлозно-паперова промисловість. Лісохімічна і гідролізна промисловість. Проблеми і перспективи розвитку лісопромислового комплексу.

Будівельний комплекс. Структура і значення. Чинники розвитку і розміщення. Географія цементної промисловості.

Соціальний комплекс. Галузева структура і значення. Легка промисловість, структура, принципи розміщення і географія. Сфера послуг, її розвиток і розміщення.

Агропромисловий комплекс (АПК). Роль, місце і значення АПК. Структура комплексу та основні його ланки. Земельний фонд. Рослинництво. Зернові культури. Галузі, що переробляють продукцію зернового господарства. Вирощування технічних культур. Галузі переробки технічних культур. Вирощування картоплі та овочів, садівництво. Ягідництво і виноградарство. Переробні галузі. Тваринництво. Галузі переробки тваринницької продукції. Агропромислові зони.

Транспортний комплекс і міжнародні економічні зв´язки. Роль і значення транспорту. Основні види транспорту та особливості їх розміщення.

Україна і світове господарство. Зовнішні економічні зв´язки.

Економічні райони. Географічний поділ праці й економічне районування України. Донецький район. Придніпровський район. Північно-східний район. Столичний район. Центральний район. Причорноморський район. Подільський район. Північно-За-хідний район. Карпатський район.

Раціональне використання природних умов і природних ресурсів та їх охорона. Вплив господарської діяльності на природні умови і природні ресурси. Геоекоситуашя в Україні. Види впливу на довкілля. Раціональне використання та охорона природних умов і природних ресурсів. Мінерально-сировинні ресурси. Кліматичні ресурси. Проблеми охорони природних систем Чорного та Азовського морів і водних ресурсів. Земельні ресурси та їх використання. Біотичні ресурси, їх раціональне використання та охорона. Рекреаційні ресурси. Природоохоронні комплекси.

Глобальні проблеми людства та їх прояв на території України.

Географія своєї області. Загальна характеристика.

ІІІ. Економічна і соціальна географія світу

Сучасна політична карта світу. Етапи формування політичної карти світу Типологія країн. Показники, що визначають рівень економічного розвитку країн. Форми правління й адміністративно-територіального устрою країн. Сучасна політична карта. Європа. Азія. Африка. Америка. Міжнародні організації.

Географія світових природних ресурсів. Світові природні ресурси. Географія світових природних ресурсів. Мінеральні ресурси. Земельні ресурси. Лісові ресурси. Водні ресурси. Природні ресурси Світового океану. Ресурсозабезпеченість. Ресурсозбереження.

Географія населення світу. Чисельність населення і його динаміка. Природний рух населення та його відтворення. Демографічна політика. Статевий склад населення. Віковий склад населення. Етнічний (національний) склад населення. Найчисельніші народи. Мовні сім´ї. Релігії народів світу. Нерівномірність розміщення населення на Землі. Урбанізація та її проблеми. Міське населення світу. Сільське населення світу. Міграційні процеси. Трудові ресурси. Зайнятість населення в різних сферах господарства країн та регіонів світу.

Світове господарство. Поняття про світове господарство та етапи його формування. Чинники і принципи розміщення виробництва. Світове господарство в період НТР, основні риси НТР. Вплив НТР на галузеву структуру та розміщення виробництва.

Географія промисловості світу. Структура промисловості. Світова паливно-енергетична система. Географія вугільної промисловості. Географія нафтової промисловості. Географія газової промисловості. Електроенергетика світу. Чорна металургія та основні райони її розвитку і розміщення. Кольорова металургія та основні райони її розвитку і розміщення. Машинобудування, його структура та географія основних галузей. Хімічна промисловість.

Географія сільського господарства. Галузева структура. Особливості розміщення галузей рослинництва (землеробства). Особливості розміщення галузей тваринництва.

Географія транспорту. Значення і місце у світовому господарстві. Розвиток і розміщення найважливіших видів транспорту. Залізничний транспорт. Автомобільний транспорт. Розвиток і розміщення морського транспорту.

Зовнішні економічні зв´язки. Сутність і основні форми економічного співробітництва. Міжнародний туризм та його різновидності.

Міжнародний географічний поділ праці. Поняття про міжнародний географічний поділ праці та його особливості. Спеціалізація і кооперування в країнах світу. Інтеграція країн світу.

Глобальні проблеми людства. Виникнення глобальних проблем людства. Найважливіші проблеми сучасності. Демографічна проблема. Екологічна проблема. Енергетична проблема. Продовольча проблема. Проблема війни і миру. Проблеми освоєння ресурсів океану та способи їх вирішення.

Економіко-географічна характеристика країн світу.

Німеччина. Великобританія. Франція. Італія. Одна з країн Центральної Європи (Польща). Білорусь. Республіка Молдова. Одна із країн Балтії (Естонія). Росія (Російська Федерація). Казахстан. Одна з країн Центральної Азії (Туркменістан). Одна з країн Закавказзя (Грузія). Японія. Китай. Індія. Туреччина. Сполучені Штати Америки (США). Канада. Бразилія. Аргентина. Одна з країн Африки (Алжир). Австралійський Союз (Австралія).

ПРОГРАМА З ЕКОНОМІЧНОЇ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ГЕОГРАФІЇ

(для вступників на економічні спеціальності вищих навчальних закладів)

І. Загальні питання економічної і соціальної географії

Предмет економічної і соціальної географії. Місце економічної і соціальної географії в системі наук. Структура економічної і соціальної географії. Практичне значення і завдання економічної і соціальної географії.

Природо-ресурсний потенціал території. Поняття "природні умови". Основні компоненти природних умов і їх вплив на господарську діяльність. Природні ресурси і їх роль у розвитку господарства. Класифікація природних ресурсів. Мінеральні ресурси та їх структура: паливно-енергетичні, рудні, нерудні. Земельні ресурси, їх значення, структура і географія. Водні ресурси, особливості їх розміщення і використання. Лісові ресурси, їх значення, розміщення та використання. Природно-господарська характеристика. Природні зони. Моря.

Населення та його особливості. Природний рух населення. Відтворення населення. Демографічна політика. Демографічна криза й демографічний вибух. Розміщення населення. Міграції населення. Статевовікова структура населення. Міське розселення. Урбанізація і типи міст. Сільське розселення. Національний склад населення. Мови народів. Релігійний склад населення. Поняття про трудові ресурси, їх структура. Міжнародний поділ праці. Основні проблеми зайнятості населення. Ринок праці. Безробіття та його види.

Економічне районування. Сутність економічного районування та його значення. Принципи економічного районування. Типи економічних районів та їх галузева структура.

Загальна характеристика господарства країни. Господарський комплекс. Галузева структура господарства країни. Галузева структура матеріального виробництва і невиробничої сфери. Основні форми організації виробництва: концентрація, спеціалізація, кооперування і комбінування. Територіальна структура господарства: промислові райони, промислові вузли, промислові центри, промислові пункти. Територіально-виробничі комплекси та їх типи. Міжгалузеві комплекси, їх сутність і особливості формування.

Географія міжгалузевих комплексів.

Паливно-енергетичний комплекс. Сутність значення і галузева структура. Паливно-енергетичний баланс, його структура і зміни. Значення окремих видів палива та електроенергії. Паливна промисловість. Значення і структура. Особливості розвитку і розміщення вугільної, нафтової, газової промисловості. Електроенергетика. Значення і структура. Основні типи електростанцій і принципи їх розміщення. Розвиток електроенергетики та екологічні проблеми.

Металургійний комплекс. Значення та галузева структура металургійного комплексу. Особливості чорної і кольорової металургії. Сировинна та паливна бази цих галузей. Принципи розміщення та географія чорної металургії. Принципи розміщення та географія кольорової металургії.

Машинобудівний комплекс. Значення та галузева структура. Спеціалізація і кооперування в машинобудуванні. Принципи розміщення та географія основних галузей.

Хімічний комплекс. Значення комплексу. Структура хімічної промисловості. Принципи та особливості розміщення окремих галузей.

Лісопромисловий комплекс. Значення комплексу. Галузева структура. Принципи та особливості розміщення основних галузей.

Будівельний комплекс. Значення і структура. Сировинна база та принципи розміщення. Географія основних галузей промисловості будівельних матеріалів.

Соціальний комплекс. Сутність та особливості формування. Галузева структура. Легка промисловість, її значення і галузева структура. Принципи розміщення та географія основних галузей легкої промисловості. Сфера послуг, її значення та особливості розвитку.

Агропромисловий комплекс. Сутність і особливості формування. Галузева структура АПК. Вплив природних і соціально-економічних чинників на розвиток АПК. Сільське господарство — основна ланка АПК. Галузева структура сільського господарства. Принципи розміщення та географія основних галузей рослинництва. Принципи розміщення та географія основних галузей тваринництва. Харчова промисловість, її значення і галузева структура. Принципи розміщення та географія основних галузей харчової промисловості.

Транспортний комплекс. Значення транспортного комплексу. Галузева структура. Вплив природних умов, розміщення населення і виробництва на розвиток і розміщення транспорту. Особливості розвитку і розміщення основних видів транспорту.

ІІ. Економічна і соціальна географія України

Економіко- і політико-географічне положення України. Проголошення незалежності України та її вплив на геополітичну ситуацію в Європі. Економіко-географічне положення і його господарська оцінка. Сучасний адміністративний поділ. Геополітичні аспекти взаємодії з іншими державами. Місце України на політичній і економічній карті світу.

Рельєф, геологічна будова і корисні копалини. Основні риси рельєфу: низовини, височини, гори. Тектонічна будова і тектонічні структури. Особливості геологічної будови території України. Геоморфологічна будова й основні форми рельєфу. Закономірності поширення, характеристика і господарська оцінка надр України. Паливні корисні копалини. Рудні корисні копалини. Нерудні корисні копалини.

Клімат і кліматичні ресурси. Основні кліматотворні чинники. Загальні риси клімату. Типи повітряних мас. Розподіл температур повітря і опадів на території України. Основні кліматичні показники. Несприятливі погодні явища. Енергетичні кліматичні ресурси. Прогноз погоди.

Внутрішні води. Загальні гідрографічні особливості території України. Гідрологічний і гідрохімічний режими, флора і фауна. Поверхневі води, особливості їх формування й розподілу. Основні річки, річкові басейни. Канали. Озера і водосховища. Підземні води. Болота. їх тили і поширення. Водний баланс і водні ресурси України, способи їх раціонального використання та охорони.

Ґрунтовий покрив, земельні ресурси. Умови ґрунтоутворення. Основні генетичні типи грунтів, закономірності їх поширення. Карта грунтів. Господарське використання грунтів. Земельні ресурси. Охорона земельних ресурсів.

Рослинність і тваринний світ. Різноманітність видового складу, закономірності поширення рослинності. Рослинні компоненти лісів, степів, луків, боліт. Різноманітність видового складу тварин. Фауністичні комплекси лісової, лісостепової, степової зон. Українських Карпат, Кримських гір. Несприятливі фізико-географічні процеси і явища.

Природні комплекси і фізико-географічне районування. Умови розвитку і характерні риси природних комплексів. Розвиток ландшафтів України в антропогені. Зміни ландшафтів України за історичний час. Класифікація ландшафтів. Фізико-географічне районування України, його наукове і практичне значення. Природно-господарська характеристика природних зон України. Зона мішаних хвойно-широколистяних лісів. Лісостепова зона. Степова зона. Українські Карпати. Кримські гори. Природні комплекси морів, що омивають Україну, проблеми використання та охорони їхніх вод. Чорне море. Азовське море.

Населення і трудові ресурси. Територіальні відмінності й чинники розміщення і густоти населення. Природні й екологічні умови життя населення та їхній виливна основні показники його розміщення. Природний рух населення. Вікова і статева структура. Погіршення демографічної ситуації та шляхи розв´язання цієї проблеми. Економічна криза і демографічна політика. Міграція населення, види і причини. Національний та етнічний склад населення. Українська діаспора і причини її виникнення. Урбанізація та регіональні відмінності в її рівнях. Типи міських поселень. Функції міст і міські агломерації. Сільське розселення та його територіальні відмінності. Демографічні проблеми сільського населення України, шляхи їх вирішення. Трудові ресурси та їх розподіл за галузями господарства і в регіонах. Раціональне використання трудових ресурсів. Безробіття і його географічні аспекти.

Формування господарського комплексу України та його структура. Поняття про господарство і національний господарський комплекс. Історія формування господарського комплексу. Основні риси галузевої структури господарства. Сучасні проблеми розвитку та територіальної організації.

Промисловість. Загальна характеристика розвитку і розміщення промисловості. Галузева структура, спеціалізація та основні міжгалузеві комплекси. Сучасні проблеми і перспективи розвитку та розміщення промисловості.

Паливно-енергетичний комплекс. Структура, місце і роль у господарському комплексі. Вугільна промисловість. Райони добування і використання вугілля. Проблеми і перспективи дальшого розвитку. Нафтова і газова промисловість. Основні райони нафто- і газовидобутку. Перспективи розвитку нафтової та газової промисловості. Електроенергетика, її структура, розвиток і розміщення основних типів електростанцій. Екологічні проблеми розвитку паливно-енергетичного комплексу.

Металургійний комплекс. Структура, місце і роль у господарстві. Чинники розвитку і розміщення. Сировинна база. Географія чорної металургії. Кольорова металургія. Основні галузі та їх розміщення. Проблеми і перспективи розвитку металургійного комплексу.

Машинобудівний комплекс. Значення, місце і роль у господарстві. Структура і принципи розміщення. Розміщення окремих галузей. Територіальна організація машинобудування. Проблеми і перспективи розвитку.

Хімічний комплекс. Значення, місце і роль комплексу. Сировинна база. Галузева структура хімічної промисловості. Географія окремих галузей хімічної промисловості. Проблеми і перспективи розвитку.

Лісопромисловий комплекс. Структура і значення. Лісове господарство (лісозаготівельна промисловість). Деревообробна промисловість. Целюлозно-паперова промисловість. Лісохімічна і гідролізна промисловість. Проблеми і перспективи розвитку лісопромислового комплексу.

Будівельний комплекс. Структура і значення. Чинники розвитку і розміщення. Географія цементної промисловості.

Соціальний комплекс. Галузева структура і значення. Легка промисловість, структура, принципи розміщення і географія. Сфера послуг, її розвиток і розміщення.

Агропромисловий комплекс (АПК). Роль, місце і значення АПК. Структура комплексу та основні його ланки. Земельний фонд. Рослинництво. Зернові культури. Галузі, що переробляють продукцію зернового господарства. Вирощування технічних культур. Галузі переробки технічних культур. Вирощування картоплі та овочів, садівництво. Ягідництво і виноградарство. Перероби" галузі. Тваринництво. Галузі переробки тваринницької продукції. Агропромислові зони.

Транспортний комплекс і міжнародні економічні зв´язки. Роль і значення транспорту. Основні види транспорту та особливості їх розміщення.

Україна І світове господарство. Зовнішні економічні зв´язки.

Економічні райони. Географічний поділ праці й економічне районування України. Донецький район. Придніпровський район. Північно-східний район. Столичний район. Центральний район. Причорноморський район. Подільський район. Північно-Західний район. Карпатський район.

Раціональне використання природних умов і природних ресурсів та їх охорона. Вплив господарської діяльності на природні умови і природні ресурси. Геоскоситуація в Україні. Види впливу на довкілля. Раціональне використання та охорона природних умов і природних ресурсів. Мінерально-сировинні ресурси. Кліматичні ресурси. Проблеми охорони природних систем Чорного та Азовського морів і водних ресурсів. Земельні ресурси та їх використання. Біотичні ресурси, їх раціональне використання та охорона. Рекреаційні ресурси. Природоохоронні комплекси.

Глобальні проблеми людства та їх прояв на території України.

Географія своєї області. Загальна характеристика.

III. Економічна і соціальна географія світу

Сучасна політична карта світу. Етапи формування політичної карти світу. Типологія країн. Показники, що визначають рівень економічного розвитку країн. Форми правління й адміністративно-територіального устрою країн. Сучасна політична карта. Європа. Азія. Африка. Америка.

Міжнародні організації.

Географія світових природних ресурсів. Світові природні ресурси. Географія світових природних ресурсів. Мінеральні ресурси. Земельні ресурси. Лісові ресурси. Водні ресурси. Природні ресурси Світового океану. Ресурсозабезпеченість. Ресурсозбереження.

Географія населення світу. Чисельність населення і його динаміка. Природний рух населення та його відтворення. Демографічна політика. Статевий склад населення. Віковий склад населення. Етнічний (національний) склад населення. Найчисельніші народи. Мовні сім´ї. Релігії народів світу. Нерівномірність розміщення населення на Землі. Урбанізація та її проблеми. Міське населення світу. Сільське населення світу. Міграційні процеси. Трудові ресурси. Зайнятість населення в різних сферах господарства країн та регіонів світу.

Світове господарство. Поняття про світове господарство та етапи його формування. Чинники ї принципи розміщення виробництва. Світове господарство в період НТР, основні риси НТР. Вплив НТР на галузеву структуру та розміщення виробництва.

Географія промисловості світу. Структура промисловості. Світова паливно-енергетична система. Географія вугільної промисловості. Географія нафтової промисловості. Географія газової промисловості. Електроенергетика світу. Чорна металургія та основні райони її розвитку і розміщення. Кольорова металургія та основні райони її розвитку і розміщення. Машинобудування, його структура та географія основних галузей. Хімічна промисловість.

Географія сільського господарства. Галузева структура. Особливості розміщення галузей рослинництва (землеробства). Особливості розміщення галузей тваринництва.

Географія транспорту. Значення і місце у світовому господарстві. Розвиток і розміщення найважливіших видів транспорту. Залізничний транспорт. Автомобільний транспорт. Розвиток і розміщення морського транспорту.

Зовнішні економічні зв´язки. Сутність і основні форми економічного співробітництва. Міжнародний туризм та його різновидності.

Міжнародний географічний поділ праці. Поняття про міжнародний географічний поділ праці та його особливості. Спеціалізація і кооперування в країнах світу Інтеграція країн світу.

Глобальні проблеми людства. Виникнення глобальних проблем людства. Найважливіші проблеми сучасності. Демографічна проблема. Екологічна проблема. Енергетична проблема. Продовольча проблема. Проблема війни і миру. Проблеми освоєння ресурсів океану та способи їх вирішення.

Економіко-географічна характеристика країн світу. Німеччина. Великобританія. Франція. Італія. Одна з країн Центральної Європи (Польша). Білорусь. Республіка Молдова. Одна з країн Балтії (Естонія). Росія (Російська Федерація). Казахстан. Одна з країн Центральної Азії (Туркменістан). Одна з країн Закавказзя (Грузія). Японія. Китай. Індія. Туреччина. Сполучені Штати Америки (США). Канада. Бразилія. Аргентина. Одна з країн Африки (Алжир). Австралійський Союз (Австралія).


загрузка...