Навігація
Посилання


Основи екології та охорони довкілля

Тема 1. Загальні аспекти охорони природи та охорони довкілля людини


В необхідності охорони природи і охорони довкілля людини не виникає сумніву, проте ці аспекти мають дещо різне підгрунтя і реалізуються на різних ділянках з різними пріоритетами.

Охорона природи реалізується в умовах природних екосистем шляхом створення природно-заповідного фонду і основним пріоритетом даної ділянки є збереження природного біорізноманіття, первинного ландшафту тощо. Під охороною природи розуміють систему заходів, що скеровані на збереження, відновлення і раціональне використання природних ресурсів, підтримання природного видового біорізноманіття, попередження прямого чи опосередкованого впливу діяльності людини на природу.

Охорона довкілля людини реалізується в межах природно- антропогенних та антропогенних екосистем і основним пріоритетом даних території є збереження життя і здоров’я людини. Під охороною довкілля людини розуміють систему заходів і дій, що напрямлені на підтримку взаємодії людини і довкілля з метою стабілізації якості об’єктів довкілля, що попереджує негативний вплив господарської діяльності людини на здоров’є і життя людей. Слід зазначити, що людина не є самим чутливим компонентом довкілля, хоча більшість функцій людини є консервативними.

Тому, кінцевою метою охорони природи і охорони довкілля людини є гармонізація відношення природи і суспільства, що є запорукою нормального функціонування природних екосистем, підтримання якості об’єктів довкілля з точки зору вимог людини та збереження цілісності екосистем, тобто охорона навколишнього природного середовища. Це є основою саморегуляції компонентів довкілля і основою сучасного підходу до проблем охорони природи і охорони довкілля людини є вчення про біосферу Землі. Все в довкіллі взаємопов’язане, отже при будь-якій господарській діяльності людини слід враховувати можливий комплексний характер впливу людини на довкілля і природу.

Людина своєю діяльністю прямо чи опосередковано впливає на зв’язки між компонентами біосфери (і її складових - екосистем) і може істотно їх порушувати. Промислове та сільськогосподарське виробництво, а також інші галузі діяльності людства протягом багатьох років надають негативного впливу на довкілля, проте ця дія до певної міри компенсувалась за рахунок саморегуляції природного середовища. Сучасні масштаби виробництва викликають негативні зміни в екосистемах, що призводить до виникнення негативних тенденцій, аж до екологічних криз. На початку третього тисячоліття навколишнє середовище нашої планети неухильно погіршується внаслідок антропогенного фактору і люди вже не спроможні адаптуватись до цих швидких глобальних змін. Постало питання виживання людства як цивілізації.

Усвідомлення реальної можливості наближення регіональних та глобальних екологічних криз поставило питання необхідності розробки правової основи охорони навколишнього природного середовища.


загрузка...