Навігація
Посилання


Основи екології та охорони довкілля

4.2. Основи нормування якості ґрунтів та антропогенного навантаження на них


В колишньому СРСР встановлювався лише один норматив якості ґрунтів, що визначав рівень забруднення ґрунтів шкідливими хімічними речовинами - ГДКг (мг/кг) для орного шару ґрунту. Принцип нормування вмісту шкідливих речовин в ґрунті базується на тому, що потрапляння їх в організм проходить, переважно, через контактуючі з ґрунтом середовища (рослини, повітря, вода). Нормативи ГДКг розроблені для речовин, які можуть мігрувати в атмосферне повітря або ґрунтові води, знижувати врожайність або погіршувати якість сільськогосподарської продукції. Тому, для характеристики забруднювальних речовин вводяться відповідні міграційні показники, що визначені експериментально:

  • МА - міграційний повітряний показник шкідливості, що характеризує здатність забруднювальної речовини переходити із орного шару ґрунту в атмосферу;
  • МВ - міграційний водний показник шкідливості, що характеризує перехід забруднювальної речовини із орного шару ґрунту в ґрунтові води або поверхневі водні об’єкти;
  • ТЛ - транслокаційний міграційний показник шкідливості, що характеризує здатність забруднювальної речовини переходити із орного шару ґрунту через кореневу систему в зелену масу і плоди рослин.

Крім того, вводиться загальносанітарний показник шкідливості, що характеризує здатність забруднювальної речовини впливати на самоочисну здатність грунтів та ґрунтовий мікробіоценоз. В Інституті екології людини (Росія) проводяться дослідження, що напрямлені на обгрунтування індивідуальних показників шкідливих речовин ГДКг для різних типів грунтів.

Для грунтів, як для повітря та водойм, у випадку, коли для речовини не встановлено ГДКг, внаслідок недостатності інформації про метаболізм і токсичність речовин, встановлюється тимчасово допустима концентрація (ТДКГ) хімічної речовини в орному шарі грунту розрахунковим шляхом.

Ключовим питанням нормування антропогенного навантаження на грунти є оцінка їх забрудненості. За величиною зон та рівнем забруднення виділяють фонове, локальне, регіональне і глобальне забруднення ґрунтів. Фоновим вважається такий вміст забруднювальних речовин в ґрунті, який відповідає або є близьким до природного хімічного складу ґрунту. Локальним вважається забруднення ґрунту поблизу одного або сукупності декількох джерел забруднення. Регіональним є таке забруднення ґрунтів, яке виникає внаслідок переносу забруднювальних речовин на відстань не більше40 кмвід техногенних і не більше10 кмвід сільськогосподарських джерел забруднень. Глобальним називають таке забруднення ґрунтів, яке виникає внаслідок дальнього переносу забруднювальних речовин на відстань понад1000 кмвід будь-яких джерел забруднення.

У відповідності з ГОСТ 17.4.1.02-83 за ступенем небезпеки хімічні речовини, що потрапляють в ґрунти, поділяють на три класи (див. табл. 2.19):

0 клас - високо небезпечні речовини;

1 клас - помірно небезпечні речовини;

2 клас - малонебезпечні речовини.

Таблиця 2.19.

Показники і класи небезпеки хімічних речовин грунту

ody>

Показник

Норми концентрації

1 клас

2 клас

3 клас

Токсичність, ЛД50, мг/кг

<200

200-1000

> 1000

Персистентність в ґрунті, місяці

> 12

6-12

<6

ГДКГ, мг/кг

<0,2

0,2-0,5

>0,5

Персистентність в рослинах, місяці

3 і більше

1-3

< 1

Вплив на харчову цінність с/г продукції

сильний

помірний

немає

За ступенем забрудненості грунти поділяють на сильно забруднені, середньо забруднені і слабко забруднені. В сильно забруднених грунтах вміст забруднюючих речовин в кілька разів перевищує ГДКг. Для таких ґрунтів характерна низька біологічна продуктивність та істотні зміни їх фізико-хімічних, хімічних і біологічних характеристик. Це є причиною того, що при вирощуванні сільськогосподарської продукції на цих ґрунтах, в рослинах спостерігається перевищення норми вмісту токсичних речовин. Для середньо забруднених ґрунтів характерне незначне перевищення ГДКг забруднюючих речовин, що не призводить до помітних змін їх властивостей. В слабко забруднених ґрунтах вміст шкідливих речовин не перевищує ГДКг, але перевищує їх фонову концентрацію.

Оцінка рівня хімічного забруднення ґрунтів проводиться за показниками, які розроблені при спряженні геохімічних і гігієнічних досліджень навколишнього природного середовища. Існують індивідуальні і інтегральні показники забруднення. Коефіцієнт концентрації забруднення ґрунту розраховують за формулами:

•С С ке = — або кс = — , де

Сф ГДК

С - загальний вміст забруднюючої речовини, мг/кг; Сф - середній фоновий вміст забруднювальної речовини, мг/кг; Сщк ~ граничнодопустима концентрація забруднювальної речовини, мг/кг.

Інтегральний показник поелементного забруднення ґрунтів розраховують за формулою:

п г

*.-2^.4

м фі

Су - сума контрольних забруднювальних речовин; Сф- сума фонового вмісту забруднювальних речовин.

Коефіцієнт зворотної реакції ґрунтів на динаміку забруднення розраховують за формулою:

Д*

Аф

А і Аф - параметри, які контролюються в забрудненій і фоновій пробах.

В Росії, при забрудненні грунтів одночасно кількома хімічними елементами, розраховують сумарний показник забруднення, який відображає ефект впливу групи елементів:

^=ІХ^1и-і),ДЄ

і=і

Ксі - коефіцієнт концентрації г-го елементу в пробі; п - кількість врахованих елементів. Сумарний показник забруднення визначають як для всіх елементів в одній пробі, так і для ділянки території по геохімічній виборці. 1

Оцінка небезпеки забруднення ґрунтів кількома хімічними інгредієнтами за показником Zc проводиться за оціночною шкалою, яка розроблена на основі вивчення стану здоров’я населення, що проживає на територіях з різним рівнем забруднення ґрунтів (див. табл. 2.20).

Таблиця 2.20.

Оціночна шкала небезпеки забруднення ґрунтів за сумарним

показником

Категорія забруднення ґрунтів

Величина

гс

Зміна показників здоров’я населення

Допустима

< іб

Низький рівень захворюваності дітей з мінімумом функціональних відхилень

Помірно небезпечна

16-32

Зростання загального рівня захворюваності

Небезпечна

32-128

Зростання кількості хворих, дітей з хронічними хворобами, порушення функціональних серцево-судинних систем

Надзвичайно небезпечна

> 128

Значне зростання кількості хворих, порушення репродуктивної функції жінок (токсикоз вагітних, передчасні пологи)

Важливим критерієм нормування якості ґрунтів є їх санітарний стан. Санітарний стан ґрунтів оцінюють, також, за такими показниками:

- санітарно-хімічні оцінка: санітарне число, кислотність, БПК, окислювальність, вміст сульфат- і хлорид-іонів, тощо;

- санітарно-ентомологічна оцінка: чисельність комах, які пов’язані із житлом, перед усім мух;

- санітарно-гельмінтологічна оцінка: чисельність гельмінтів;

- санітарно-бактеріологічна оцінка: бактерії кишкової групи та інші мікроорганізми, які можуть викликати захворювання людини або домашніх тварин.

Не зважаючи на встановлені обмеження антропогенного забруднення грунтів, погіршення їх якості продовжується. Особливо гостро постала проблема забруднення ґрунтів в районах розташування промислових підприємств та проблема твердих промислових і побутових відходів. Непоодинокі випадки формування індустріальних пустель, а під складування промислових і побутових відходів відводяться значні території. При цьому, проходить не тільки вилучення земель із користування, але і їх забруднення.


загрузка...