Навігація
Посилання


Політична економія

§ 3. Еволюція грошових систем та види грошей


  • Сутність грошової системи.
  • Основні види грошей та їхня еволюція.

Сутність грошової системи. Гроші виникли у IV—III тисячоліттях До н.е., а грошові системи — лише із зародженням капіталістичного способу виробництва.

Грошова система — це форма організації грошового обігу, що історично склалася у країні та закріплена в національному законодавстві.

Грошовий обіг, як уже зазначалося, здійснюється у готівковій та безготівковій формах.

Сформувалася грошова система у XVI—XVII ст., хоч окремі її елементи (наприклад, види державних грошових знаків) існували й раніше.

У розвитку грошової системи виділяють два етапи: 1) коли загальний еквівалент безпосередньо перебував у обігу й виконував функції грошей; 2) коли роль золота як загального еквівалента знижується, воно припиняє виконувати цю роль, і в обігу функціонують кредитно-паперові гроші.

До грошової системи належать:

1) грошова одиниця країни (американський долар, англійський фунт стерлінгів та ін.). Нині у світі налічується понад 300 найменувань національних грошових одиниць;

2) масштаб цін — вагова кількість валютного металу, прийнятого у країні за грошову одиницю;

3) види державних грошових знаків (металевих або паперових), що мають законну силу, порядок їх випуску й обігу (випуск, вилучення та ін.);

4) регламентація безготівкового обігу;

5) порядок обміну національної валюти на іноземну (валютний паритет і регульований державою валютний курс);

6) державне регулювання грошового обігу.

Існують грошові системи двох типів: 1) металевого грошового обігу, за якого такий грошовий товар виконує всі функції грошей; 2) паперово-кредитного грошового обігу, в основі якого лежать кредитні гроші.

У свою чергу, металеві системи поділяються на біметалеві й монометалеві. Біметалева грошова система — це система, за якої за золотом і сріблом законодавчо закріплена роль загального еквівалента.

У другій половині XIX ст., як уже зазначалося, утвердилася система золотого монометалізму, за якої лише золото було загальним еквівалентом. Виділяють чотири різновиди золотого монометалізму:

1) золотомонетний стандарт, якому були притаманні: обіг золотих монет, виконання золотом усіх функцій грошей, вільне карбування золотих монет із фіксованим вмістом, вільний обмін паперових грошей на золоті монети та ін.;

2) золотозлитковий стандарт, за якого банкноти розмінювалися на золото лише при поданні суми, встановленої законом (в Англії — 1700 фунтів стерлінгів за злиток золота вагою12 кг, у Франції — 215 тис. франків);

3) золотодевізний стандарт — банкноти обмінювалися на іноземну валюту (девізи), що, у свою чергу, обмінювалася на золото. Ця форма була запроваджена у ЗО країнах світу. У 2-му і 3-му різновидах в обігу нема золотих монет, монетарне золото зосереджується в руках держави, а золото не виконує функцій засобу обігу й платежу;

4) золотодоларовий стандарт, за якого розмін банкнот на золото був скасований у всіх країнах, а обмін доларів на золото здійснювався лише для урядів та центральних банків країн — членів МВФ. У 1971 р. було припинено обмін доларів на золото.

Основні види г

рошей та їхня еволюція. Існують такі основні види грошей: повноцінні (золоті або срібні монети); неповноцінні монети, паперові гроші (білети державної скарбниці); кредитні гроші (вексель, чек, банкнота). У повноцінних грошей номінальна вартість, в основному, відповідає вартості металу, що в них міститься, а самі вони виконують усі функції грошей (роль загального еквівалента).

Повноцінні гроші — це, насамперед, золоті монети. Щоб надати цим монетам міцності, їх карбували з домішками інших металів. Попри це, вони стиралися і поступово перетворювалися на неповноцінні. Щоб запобігти значному відхиленню фактичної ваги золотої монета від законодавчо встановленої, держава визначала межу такого відхилення (вона, зазвичай, не перевищувала 1 % ваги монети).

Для обслуговування роздрібного товарообороту в багатьох країнах практикувалося й практикується нині чеканення неповноцінних (білонних) монет із міді, алюмінію, нікелю, цинку та різних сплавів, що належать державі.

Номінальна вартість таких монет перевищує вартість металу, який у них міститься, і витрати на чеканення. Виготовлення монет із державного металу забезпечує державі отримання монетного доходу — різниці між номінальною вартістю металу та витратами на карбування і його ринковою ціною.

Наявні гроші — це банкнота, білети державної скарбниці й монети. Безготівкові гроші — це засоби на рахунках у банках; різноманітні вклади (депозити) у банках; депозитні сертифікати; державні цінні папери, а також грошові кошти, вкладені в акції інвестиційних фондів.

Широкого розповсюдження у розвинених країнах світу (певною мірою і в Україні) набули кредитні картки — платіжнорозрахункові документи, що видає банк своїм вкладникам для оплати необхідних для них товарів і послуг, придбаних у кредит. Банки у цьому випадку беруть на себе ризик термінової оплати, а вкладник, зазвичай, повертає позику впродовж місяця. За недотримання цієї угоди нараховуються відсотки з обігу. Сучасні кредитні картки вміщують інформацію до 8 тис. знаків (дані про стан рахунку вкладника у банку, сплату податків, стан здоров’я, групу крові та ін.).

Ще одним етапом еволюції грошових систем, в т. ч. грошей, є випуск дебет-карток, що базується на автоматизованій системі видачі готівки. їх запровадження та швидке поширення разом із іншими видами кредитних карток означає посилення процесу демонетаризації золота.

Найдосконалішим видом таких грошей є електронні гроші у формі кредитних карток із мікропроцесором, із власного пам’яттю, які є своєрідною електронною чековою книжкою або банківською карткою. Завдяки їй клієнт через персональний комп’ютер здійснює розрахунки за картками будь-якого банку, а всі банки пов’язуються у цілісну систему. Найдосконалішим типом такої системи є “СВІФТ” — тобто електронної передачі інформації за міжнародними банківськими розрахунками ЧеРез супутниковий зв’язок. У ній беруть участь понад 1550 банків із Майже 60 країн світу.

Із наведеної вище структури грошової системи видно, що до неї входять такі елементи відносин економічної власності, як гроші та їх форми; елементи господарського механізму — державне регулювання грошового обігу (в якому є базисні та надбудовчі складові), елементи організаційно-економічних відносин — регламентація безготівкового обігу та ін.

Еволюція грошових систем і форм грошей з боку суспільної форми свідчить про тісний зв’язок індивідуальної капіталістичної власності з біметалевою грошовою системою; монополістичної власності — з золотомонетним, золотозлитковим та золотодевізним стандартом системи золотого монометалізму; державної капіталістичної та державно-монополістичної власності — з золотодоларовим стандартом; інтегрованої капіталістичної власності (її зародкових форм) — із періодом після- золотодоларового стандарту, початок якому поклала Ямайська валютна система 1976 р. На ній, зокрема, було юридично закріплено процес демо- нетаризації золота, створено міжнародну грошову одиницю СДР (спеціальні права запозичення), що слугувала водночас світовим грошовим еталоном (основою паритетів і курсів) та ін., про що буде детально сказано в темі “Міжнародні економічні відносини”.

З огляду на процес еволюції грошової системи стає зрозумілим, чому одним із чинників визначення вартості сучасних грошей є примусовий курс держави, що базується на виконанні нею соціально-економічних функцій, основою яких є, передусім, одержавлення значної частки національного доходу.

Процес діалектичного заперечення менш розвинених форм капіталістичної власності (капіталу) розвинутішими супроводжується таким же запереченням одних форм грошей і грошових систем іншими, досконалішими. Так, на вищій стадії капіталізму домінуючою формою капіталу є банківський монополістичний, що означає домінування кредитних грошей, які забезпечують рух позичкового капіталу.

Особливістю електронних грошей з боку суспільної форми є те, що вони характеризують відносини економічної власності між людьми опосередковано через автоматизовану рахункову палату, систему автоматизованого касира та систему терміналів.

З’ясування сутності та еволюції грошей і грошових систем дозволяє розкрити закони грошового обігу, що управляють цими системами та причини й економічний зміст інфляції.


загрузка...