Навігація
Посилання


Політична економія

§ 4. Закон Сея і закон Вальраса


Головною умовою досягнення загальної рівноваги є те, що за відповідного рівня розвитку техніки вартість визначається у точці між граничною суспільною корисністю певної кількості товарів і граничними суспільними витратами виробництва цієї кількості. При цьому слід враховувати, з одного боку, опосередкований вплив на граничну суспільну корисність певної кількості всіх інших товарів, а з другого — альтернативні можливості використання застосовуваних у цьому виробництві ресурсів.

У випадку відсутності ціни рівноваги на певному ринку навіть за збалансування попиту і пропозиції це спричинить нерівновагу на інших ринках. Так, зі встановленням рівноваги на ринку автомобілів нижча ціна (щодо ціни рівноваги) зумовить зростання попиту на них, а відповідно — й зростання виробництва. Але це спричинить незбалансованість ринку холоднопрокатного листа, що, у свою чергу, зробить рівновагу на ринку автомобілів тимчасовою.

Головним регулюючим механізмом у теорії загальної рівноваги Л. Вальраса (закон Вальраса) є зміна структури цін рівноваги. Цю теорію він побудував у формі системи рівнянь. Закон Вальраса — закон, згідно з яким сукупна сума попиту в народному господарстві за вартістю завжди дорівнює сумі пропозиції (поняття рівноваги й вартості збігаються).

Теорія загальної ринкової рівноваги Л. Вальраса значною мірою збігається із концепцією попиту і пропозиції французького економіста 5К.В. Сея (закон Сея). Закон Сея — закон, згідно з яким продавець товару чи послуги отримує за їх реалізацію гроші, купує за них інші товари або послуги, тому пропозиція породжує власний попит і в господарстві вони автоматично урівноважуються по всій сукупності реальних товарів і послуг; через те неможливі їхнє надвиробництво і дефіцит.

Ж.Б. Сей допускав лише часткове надвиробництво через надлишок деяких товарів і через нестачу інших.

Основним недоліком цього закону є, по-перше, ототожнення простого товарного обміну (де продаж одного товару здійснюється для придбання іншого) з товарним обміном, що відбувається за допомогою грошей. По-друге, Сей ототожнював виробниче споживання з особистим. Слід відзначити, що таку концепцію підтримував Рікардо.

Між законом Сея та законом Вальраса існує принципова відмінність. У моделі Вальраса товарами і послугами вважаються такі специфічні товари, як гроші й цінні папери. Тому продавець будь-якого товару чи послуги пред’являє попит на інший товар або послугу. Але цей попит може пред’являтися не лише на реальні товари і послуги, а й на гроші, цінні папери. Тому загальна сума доходів і витрат, згідно із законом Вальраса, збігається за умови, що до витрат зараховують і грошові заощадження. Будь-який рівень цих заощаджень знаходить своє вираження у попиті та пропозиції такого товару, як гроші. Але якщо попит зосереджується на грошах, то в народному господарстві немає ефективного попиту (тобто попиту на реальні товари й послуги), що спричиняє надвиробництво товарів і послуг.

Позитивними сторонами моделі рівноваги Л. Вальраса, що певною мірою відображають зміст сформульованого ним закону, є положення про взаємообумовленість, взаємозалежність зміни цін, попиту і пропозиції, від яких, у свою чергу, залежить встановлення рівноваги; про те, що рівновага сприяє

забезпеченню потреб; що попит на будь-який товар залежить не лише від його ціни, а й від цін на інші товари.

Головною вадою концепції Л. Вальраса є те, що це надто абстрактна, гіпотетична модель “ідеального” ринку, в якій для того, щоб довести здатність ринкового механізму досягати рівноваги, необхідно прийняти попередню умову, що всі процеси ринкового пристосування й наближення до рівноваги здійснюються ще до початку самого виробництва й обміну, а сам обмін відбувається уже за цінами рівноваги. Тому не дивно, ще Вальрас не вважав свою систему рівнянь як таку, що цілком відповідає дійсності, а розглядав її як ефективний допоміжний засіб математичного аналізу, висновки якого слід обережно переносити на реальні проблеми.

Прообразом моделі Вальраса, як слушно зазначають західні та вітчизняні науковці, послужила біржа, зокрема дії аукціоніста, який називає попередні ціни, що дає змогу укладати попередні контракти. Аукціоніст також швидко реагує на найменші розбіжності між попитом і пропозицією. Згодом вальрасівського аукціоніста в теоріях неокласиків було замінено умовою про повну інформованість економічних суб’єктів щодо всіх параметрів попиту і пропозиції (ціни, якості товарів тощо). Конкретніше надмірна абстрактність і гіпотетичність моделі Вальраса виявляються в тому, що в ній не існує реального часу, всі акти купівлі- продажу здійснюються впродовж певного часу одного дня, а торгівля ведеться уже виробленими товарами без урахування тих, що будуть вироблені в майбутньому), відсутня невизначеність (усі учасники достатньо поінформовані про ціни, якість товарів тощо), немає трансакцій- них витрат, тобто витрат на ведення переговорів, укладання контрактів, на розробку стандартів, вимірів якості товарів тощо, вся інформація надається безкоштовно.

Внаслідок таких спрощень у західній економічній літературі створено чимало нових моделей досягнення ринкової рівноваги. Але переважна більшість із них, починаючи з теорії Дж. Кейнса, присвячена проблемам досягнення рівноваги економічної системи з участю не лише ринкового механізму, а й державного регулювання. Про ці моделі йтиметься далі.

Запитання і завдання для самоконторолю

 1. Охарактеризуйте поступову зміну поглядів економістів на сутність ринку.
 2. У чому полягає економічна сутність ринку?
 3. Що виражає поняття ринок в політекономічному аспекті?
 4. Які основні конструктивні функції виконує сучасний ринок?
 5. Які найважливіші деструктивні функції виконує ринок?
 6. Яким критеріям має відповідати сучасний ринок?
 7. Які основні умови формування і розвитку ринку?
 8. Назвіть основні особливості ринку в Україні.
 9. У чому полягає сутність попиту та пропозиції в економічному та політекономічному аспектах?
 10. Що виражає закон попиту?
 11. Що виражає закон пропозиції?
 12. Розкрийте економічний зміст закону попиту і пропозиції.
 13. За яких умов встановлюється ціна рівноваги і що вона означає?
 14. Охарактеризуйте недоліки закону, сформульованого Ж.Б. Сеєм і Л. Вальрасом.
 15. Рівновага на ринку товарів і послуг за умов вільного ринку (досконалої конкуренції): як її досягти?
 16. Як досягають рівноваги на ринку товарів і послуг за умов панування монополій (недосконалої конкуренції)?
 17. Розкрийте значення еластичності та коефіцієнта еластичності.

загрузка...