Навігація
Посилання


Наукова обробка документів

4.3.3. Особливості складання видавничих та книго


Видавничі анотації вміщуються у видавничих інформаційних посібниках, зазвичай у планах випуску друкованої продукції. Особливістю видавничих анотацій є те, що вони характеризують не твір, а видання загалом, тому часто подають відомості про поліграфічне оформлення. Зазвичай такі анотації створюються видавничими працівниками на документи, які ще не вийшли з друку. Саме за видавничою анотацією звичайні читачі, бібліотечні й книготоргові працівники вирішують питання про доцільність замовлення книги, тому важливо найповніше охарактеризувати зміст і особливості видання. Видавнича анотація на всі документи, крім літературно-художніх, містить відомості про зміст твору, тобто про специфіку змісту, загальну тематику або загальний задум; відмінність від інших, споріднених за тематикою; цільове призначення та читацьку адресу; вид видання або жанр твору; доцільно подати також відомості про науково-довідковий апарат, оформлення документа, наявність ілюстрацій тощо. Зрозуміло, що не завжди в документі можуть бути ілюстрації та науково-довідковий апарат, але інші інформаційні елементи мають бути подані в анотації. Анотація на літературно-художні видання містить такі відомості: про автора, зокрема, про належність його до певної історичної епохи, національної культури; жанр твору; основна тема і проблема твору, місце і час описаних подій; для дитячих видань вказується і читацька адреса; іноді важливо дати відомості про художника-ілюстратора. Особливо жорсткі умови ставляться до обсягу видавничої анотації. Він у середньому становить 500 знаків.

Видавничі й книготорговельні анотації складаються з рекламною метою, вони призначені для широкого і неоднорідного кола користувачів, тому важливо пояснювати в них маловідомі поняття і терміни, особливо, якщо анотація складається на популярні твори. Це не завжди можливо при обробці наукової літератури, тоді особливо важливо дати чітку читацьку адресу. Наприклад,

Яценко, О.С. Діаграми Гротріана однократних іонів / О.С. Яценко. — K., 1995. — 148 с.

У монографії зібрано й систематизовано схеми енергетичних рівнів та радіаційних переходів (діаграми Гротріана) однократних іонів усіх хімічних елементів періодичної системи Менделєєва.

Для фізиків, інженерів та студентів, що займаються питаннями атомної спектроскопії, плазми, квантової електоніки й астрофізики.

Анотаціям, що вміщуються безпосередньо в книгах (при- книжкові анотації), більше власти

ві рекламні завдання. За змістом і формою вони часто схожі на рекомендаційні, хоча анотації, вміщені в наукових, навчальних виданнях, можуть мати характер довідкових.

Тарнавська, Н.П. Менеджмент: теорія та практика: підручник для вузів / Н.П. Тарнавська, P.M. Пушкар. — Т.: Карт-бланш, 1997.-456 с.

Розглядаються питання, що мають пріоритетне значення для фахівців з менеджменту організацій і підприємств будь- яких форм власності. Головна перевага підручника — комплексний виклад фундаментального курсу теорії менеджменту стосовно періоду формування ринкових відносин в Україні. Передовий зарубіжний досвід адаптовано до умов господарювання сучасної України.

Підручник реально допоможе студентам і аспірантам, що вивчають теоретичні і прикладні аспекти менеджменту, викладачам вузів, а також фахівцям економічного, інженерного і комерційного профілів, які формують і вдосконалюють систему управління організаціями в умовах становлення ринку.

Складаючи анотації, слід мати на увазі, що в межах названих вище типів анотацій можлива велика кількість варіантів характеристики творів друку. Вибір найвиразніших засобів, оцінка творів залежать від мети анотування, наприклад, від цільового і читацького призначення, змісту, проблематики, типу поданих первинних документів у бібліографічних посібниках, якщо анотації складаються для них.

  • *

*

Як й інші види аналітико-синтетичної обробки документів, анотування сьогодні намагаються автоматизувати. Автоматизація анотування дає змогу прискорити цей процес, значно збільшити кількість анотованих документів, ширше включати анотації до бібліографічних записів документів, які призначені для автоматизованих ІПС. Усе це, звичайно, сприяє підвищенню оперативності та якості бібліографічного пошуку.

Проте важливо враховувати, що не всі анотації можна скласти на комп’ютері. Тому важливим питанням є співвідношення в застосуванні автоматизованого та інтелектуального анотування.

Запитання для самоконтролю

  1. Дайте визначення поняття анотації? Чим вона відрізняється від реферату?

  2. Які функції виконує анотація?


загрузка...