Навігація
Посилання


Наукова обробка документів

6.5.3. Загальна характеристика оглядово- аналітичних документів


Оглядово-аналітична діяльність останнім часом набуває особливої актуальності в усіх сферах наукової і практичної діяльності.

Оглядово-аналітичний документ (ОАД) — документ, що є результатом аналітико-синтетичної обробки сукупності документів з певної проблеми (теми, питання), містить зведену згорнуту та узагальнену характеристики взаємопов’язаних об’єктів, фактів, явищ, подій.

ОАДи — документи змішаного характеру на “перехресті” первинних і вторинних документів. Вони є результатом аналізу і синтезу інформації, запозиченої із “чужих” первинних документів (тому їх можна вважати вторинними документами) і, разом з тим, містять нову “свою” інформацію оціночного характеру, тобто можуть вважатися первинними документами. Такі документи зараховують до фактографічних або концепто- графічних вторинних документів. Серед них: рейтинги, досьє, довідники, дайджести, тематичні підбірки, рецензії, критичні, аналітичні, прогнозні огляди і т. ін. Вони надають інтерпретовану інформацію, яка орієнтує споживачів у документному потоці або в певній проблемі. При цьому під інтерпретацією розуміють не лише висловлювання критичних суджень відносно первинних документів, фактів і концепцій, які аналізують, а й розгортання — внесення в текст необхідних деталей, уточнень, пояснень і коментарів, що забезпечує краще розуміння їх і сприйняття (інформаційне згортання).

Слово “аналітичний” однаково може використовуватись в усіх видах оглядів, оскільки для підготовки їх застосовують різноманітні види аналізу і синтезу документної інформації. Крім того, провідне значення для всіх видів інформаційних документів має його основна — аналітична частина.

Поки що немає загальновизнаної класифікації ОАД. Практичне значення має класифікація, згідно з якою оглядово-аналітичні документи поділяють на види за сукупністю ознак.

Для класифікації ОАД суттєве значення мають такі ознаки:

 • функціональне призначення (предметний аналіз);

mily: ´Times New Roman´, serif;"> характер проблеми (теми, питання), що розглядається;

 • цільове і читацьке призначення;

 • зміст (тематичні межі);

 • глибина ретроспекції;

 • форма надання інформації;

 • спосіб розповсюдження;

 • періодичність підготовки і видання.

 • За сукупністю перелічених ознак розрізняють два види ОАД: оглядові та аналітичні документи.

  Оглядові та аналітичні документи, маючи загальний об’єкт аналізу — первинний документ, відрізняються предметом аналізу.

  Предметом аналізу огляду є зміст документів, тоді як предметом аналітичного документа — стан теоретичної розробки проблем науки, економіки, техніки, виробництва, управління. Він передбачає:

  • системний підхід до вивчення предмета;

  • вивчення закономірностей розвитку об’єкта і формування документного потоку;

  • виявлення всіх його сутнісних зв’язків з огляду на умови, місце і час;

  • вивчення предмета в його розвитку і “саморуху”;

  • дослідження суперечностей у самій сутності предмета;

  • використання системи фактів, виявлення нового, теоретичного узагальнення фактів, визначення конкретних закономірностей явищ, які вивчають;

  • вивчення предмета відповідно до практики, перевірка практикою отриманих результатів.

  Створення оглядових та аналітичних документів потребує професійної підготовки їхніх авторів і як висококваліфікованих фахівців з цієї проблеми, і як інформаційних працівників, котрі володіють методами аналізу і синтезу інформації. Цінність оглядово-аналітичних документів пов’язана з мож

  ливістю швидкого “входження” з їхньою допомогою в певну проблематику, а також з тим, щоб скласти уявлення про перспективні напрями її розвитку. Між оглядовими та аналітичними документами багато спільного, тому їх часто розглядають як змішаний вид вторинних документів — оглядово-аналітичні документи.


  загрузка...