Навігація
Посилання


Формування ринкової економіки

ТЛУМАЧЕННЯ ТЕРМІНА "СФЕРА ПРАЦІ"


Викладено розуміння структури й сутності терміна "сфера праці".

Постановка проблеми та її актуальність. У науковій літературі, публіцистиці та навіть у нормативних документах використовується термін "сфера праці". Але відсутнє його чітке загальноприйняте тлумачення. Відомо, що в науці чи взагалі в будь-якій професійній діяльності базовою є система понять та термінів. І якщо один із базових термінів не має певного розуміння та тлумачення, то це може стати перепоною розвитку цієї діяльності.

Щодо системи понять певної людини, то відомою є така формула (тут і далі цитується мовою оригіналу): " В меру понимания человек работает на себя, а в меру не понимания – на того, кто понимает больше " [1] . Таким чином, категоріально-понятійний апарат є основою розвитку не лише суспільства, але й певної людини.

Вивчення тлумачень та описів досить поширеного терміна "сфера праці" розглядається як актуальне наукове завдання.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Для вивчення того, як часто вживається термін "сфера праці" було переглянуто журнали, публікації яких присвячено проблемам економіки праці та соціально-трудових відносин. Також було переглянуто декілька підручників та наукових монографій. Окремо досліджувались Інтренет-ресурси.

Термін "сфера праці" є одним із базових понять, на основі якого будуються наукові міркування. Наприклад, у трьох статтях журналу "Україна: аспекти праці" за 2006 рік [2, 3, 4] та в трьох – за 2009 рік [ 5 , 6 , 7 ] термін "сфера праці", без його тлумачення, використовується від одного до одинадцяти разів. У журналі "Соціальний захист" за 2009 рік також в одній статті [ 8 ] вживається термін "сфера праці". В інших статтях, що були знайдені [ 9 , 10 ], теж зустрічається цей термін, але не визначається.

У книгах, в яких розглядається економіка та соціологія праці, як правило, вживається поняття "сфера праці", але без розкриття його сутності [ 11 , 12 , 13, 14 ]. Слід відзначити, що в деяких книгах з економіки праці термін "сфера праці" взагалі не використовується [1 5 , 1 6 , 1 7 ]. В економічних словниках [1 8 , 1 9 , 20 ] також не подається трактування цього терміна.

Одне з тлумачень категорії "сфера праці" приведено в роботі про ринок праці: "Сфера труда – важная и многоплановая область экономической и социальной жизни общества. Она охватывает как рынок рабочей силы, так и ее непосредственное использование в общественном производстве. На рынке труда получает оценку стоимость рабочей силы, определяются условия ее найма, в том числе величина заработной платы, условия труда, возможность получения образования, профессионального роста, гарантии занятости и т.д. Рынок труда отражает основные тенденции в динамике занятости, ее основных структурах, то есть в общественном разделении труда, а также мобильность рабочей силы, масштабы и динамику безработицы" [21, с. 35 ] .

Як можна помітити, центром сфери праці встановлено робочу силу.

Слід зауважити, що автор ототожнює два різних поняття – "ринок робочої сили" та "ринок праці", – але в роботі [22, с. 349] показано, що ринок робочої сили разом із ринками робочих місць, освітньо-професійних послуг та посередницьких послуг із працев

лаштування є складовими ринку праці. Отже, ринок праці – це більш "широке" поняття та фактична сфера соціально-економічних відносин, ніж ринок робочої сили.

Профспілковий портал дає таке визначення: " Сфера труда – область приложения трудовой деятельности. По сути, областями приложения труда являются все виды человеческой деятельности, на что бы они не были направлены. В более строгом изложении сферы труда – это области приложения трудовой деятельности, направленной на создание материальных или иных ценностей " [23] .

Автори цього визначення сфери праці в центр тлумачення поставили трудову діяльність, а далі автори поширили трудову діяльність взагалі на будь-яку діяльність. З останнім підходом не можна погодитися, оскільки безліч видів діяльності людини не носять господарських ознак і навіть господарська діяльність не завжди є трудовою. Звернемо увагу на ще одну деталь: у цьому тлумаченні "сфера" та "область" фактично є синонімами.

Можна виділити дисертаційну роботу О . І . С є м є шко , в якій між інших положень, що винесено на захист, автор пропонує визначити категорію "сфера праці": "Сфера труда – это трудовые отношения (независимо от субъекта труда) и все связанные с ними отношения. Отношения, входящие в свете ч. 2 ст. 1 ТК РФ в предмет трудового права России, есть фрагмент сферы труда. Международное сотрудничество по вопросам, возникающи м из подобных отношений, имеет своим основным юридическим результатом международные договоры в сфере труда" [24, с.8].

У цьому тлумаченні сфера праці розглядається як система відносин. Додамо, що ч.2 ст.1 Трудового кодексу Російської Федерації визначає предмети трудових відносин.

Слід також навести визначення поняття, близького до терміна, що досліджується (принаймні можна припустити, що "сфера праці" та "соціально-трудова сфера" є синонімами): "Социально-трудовая сфера – составная часть социальной рыночной экономики. Основой социально-трудовой сферы являются социально-трудовые отношения. Основные блоки социально-трудовой сферы: социально-культурный комплекс; занятость и безработица; мотивация производственного труда; социальная защита населения; социальное обеспечение; социальное страхование; социальное партнерство; стабилизация уровня жизни населения; подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров" [13, с.464] .

Це тлумачення відображає системний погляд на соціально-трудову сферу: вона розглядається як системний елемент ринкової економіки та як цілісна система, що складається з певних елементів.

Завершуючи аналіз публікацій з обраної тематики наведемо одне з трактувань ринку праці, яке звернуло на себе увагу "сферним" підходом, якщо можна так сказати: "Ринок праці – сфера формування попиту і пропозиції на робочу силу. Через ринок праці здійснюється продаж робочої сили на визначений термін. Ринок впливає на всі сфери економіки" [25]. Це тлумачення цікаве зв´язкою "ринок – це сфера", можна припустити, що й "сфера – це ринок". Отже, за наведеним тлумаченням та такою логікою неважко визначити: "Сфера праці – це ринок робочої сили".

Не важко побачити, що є не лише різні тлумачення терміна "сфера праці", але й різні підходи до його розуміння та лексичного вираження.

Мета статті полягає у визначені структури та загальних підходів щодо формування поняття "сфера праці".

Виклад основного матеріалу. Тлумачення певного терміна відображає рівень розуміння сутності певного реального чи абстрактного об´єкта пізнання, а словесна конструкція – системність у підборі та розстановки лексичних форм. На перший погляд усе здається простим, наприклад: можна розбити складне поняття на складові й із цих "цеглинок" скласти нове.

Термін "сфера" має математичне походження й перекладається з грецької як поверхня шару, замкнута поверхня, геометричне місце точок, рівновіддалених від даної точки, що є центром сфери.

Слід звернути увагу на дві дуже важливі для нашого дослідження, речі. По-перше, сфера – це щось, розташоване навколо чогось, що вважається центром. Тут також можна виділити дуальний підхід: або задається центр, а все, що має до нього відношення, формує сферу, або деякі об´єкти розташовані або уявляються таким чином, що між ними виділяється умовний або реальний центр.

По-друге, сфера – це якась межа, умовна або реальна "плівка", яка відокремлює, виділяє щось (об´єкт чи групу об´єктів) від усього іншого.

Термін "праця" ("труд") в економічній літературі використовується вже давно й відомі різні підходи щодо його визначення.

Так, у підручнику О.А.Грішнової надано таке тлумачення: "Праця – це свідома цілеспрямована створююча діяльність; прикладання людиною розумових та фізичних зусиль для одержання корисного результату у задоволенні своїх матеріальних та духовних потреб; процес перетворення ресурсів природи в цінності та блага, що здійснюється і керується людиною під дією як зовнішніх стимулів (економічні та адміністративні), так і внутрішніх спонукань; це вияв людської особистості" [26, с.10]. У підручнику "Экономика и социология труда" наведено таке розмірковування: " Понятие труд имеет два существенно различных значения: труд как процесс (вид деятельности человека) и труд как вид экономических ресурсов. Труд как процесс – это вид деятельности человека по производству благ и ресурсов, необходимых для потребления в домашнем хозяйстве, или для экономического обмена, или для того и другого. Труд как вид экономических ресурсов характеризует возможности участия человека или группы людей в процессах производства благ и ресурсов. Эти возможности целесообразно определять как трудовой потенциал " [ 14 , с.19]. Існує й таке визначення: " Труд – это совокупность физических и умственных свойств человека, применяемых в производственном процессе " [27, с.40].

Таким чином, терміни "сфера" і "праця" не можна поєднати в одному понятті, визначення якого відбивало б усі їх ознаки, відповідало здоровому глузду. У іншому випадку це призведе до якогось безглуздя, на кшталт такого: сфера праці – це поверхня свідомої діяльності людини зі створення матеріальних та духовних благ. Отже, "арифметичне" поєднання цих термінів нічого не дає.

Це так само, як існують чіткі терміни "собака" з біології та "погода" з метеорології, але що воно таке "собача погода" чітко не знає ніхто. Хоча такий термін досить широко вживається, його не можна знайти в нормативних документах чи наукових економічних виданнях, отже й невизначеність терміна "собача погода" не має ніяких правових чи економічних наслідків.

Для демонстрації випадків, коли використовується термін "сфера праці", наведемо фрагменти декількох текстів.

"В багатьох випадках жінка у нашій країні практично не має права вибору: працювати чи не працювати. Через традиційно високу завантаженість в організації побуту домогосподарства вона не може повністю самореалізуватися в роботі. Гендерні нерівності в сфері праці загострюються саме із підвищенням економічної активності жінок. Для останніх нове соціально-економічне середовище та налаштованість громадської думки менш сприятливі, ніж для чоловіків" [ 6 , с.39].

"Для ліквідації гендерної нерівності в сфері праці необхідні: цілеспрямовані зміни у системі освіти; програми та курси перепідготовки для осіб, які шукають роботу; стратегії щодо догляду за дітьми та інші стратегії захисту сім´ї" [6, с.41].

"Для того, щоб розвивати нові напрями у вирішенні проблем працевлаштування людей з інвалідністю, зокрема, за допомогою створення економічної та інтеграційних підприємств, які відкривають нові можливості доступу інвалідів на відкритий ринок праці і виступають ефективним важелем їх інтеграції у сферу праці необхідно: розробити стратегію розвитку працевлаштування інвалідів; на основі концепції систематизувати, уніфікувати та удосконалити чинні законодавчі акти; оцінити законодавство України щодо питань працевлаштування інвалідів; розробити окремий закон України "Про працевлаштування інвалідів"; внести необхідні зміни і доповнення в чинний базовий Закон України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні"; законодавче врегулювати питання створення і функціонування в Україні соціально-економічних та інтеграційних підприємств для людей з інвалідністю" [ 7 , с. 24 ] .

"Исполнительный директор Федерации египетской промышленности Л. Межар в апреле 2001 г. говорил: "Мы считаем, что, защищая права человека в сфере труда, без какой бы то ни было дискриминации и , создавая достойную производственную сферу, работодатели будут добиваться повышения производительности труда, доходов и прибылей" [ 13 , с.356] . Сфера праці розглядається як частина здійснення прав людини.

"Усі досягнення цивілізації як засоби соціальних потреб створюються цілеспрямованою діяльністю людини, зокрема у сфері праці" [17, с.15].

"Різні сторони глобалізації, зокрема перегулювання ринків праці, приватизація державних підприємств, лібералізація міжнародної торгівлі і фінансів, призвели до значного впливу на трудову сферу" [17, с.23].

"Головні переваги МОП – знання щодо сфери праці і тристороння система соціального діалогу – дозволяють формулювати інституціональну основу для поширення гідної праці і зменшення бідності" [17, с.46].

"Проте на сьогодні недостатньо дослідженими залишаються теоретичні аспекти та практичні засади управління працею, відсутні науково обґрунтовані рекомендації та конкретні методики щодо запровадження інноваційних підходів у сфері праці" [28, с.25].

"Система управління працею за цілями та результатами як інноваційний підхід у сфері праці базується на оцінці результативності колективної та індивідуальної праці у процесі вирішення стратегічних та поточних завдань підприємства і тим самим дозволяє мобілізувати головний ресурс підприємства – його персонал, активізувати використання трудового потенціалу, посилюючи позиції на ринку та підвищуючи конкурентоспроможність" [28, с.25].

"Трудові стандарти, спеціально розроблені для забезпечення рівних можливостей у сфері праці, захисту працюючих жінок, впроваджених також конвенціями МОП" [29, с.269].

Категорія "сфера праці" використовується в методичному, правовому та економічному аспектах. Із десяти наведених уривків перший аспект застосовується тричі, правовий – двічі, а економічний – шість разів. Отже, можна вважати, що використання терміна "сфера праці" є, перш за все, ознакою опису економічної ситуації.

Для розуміння застосування для опису чогось "сферного" підходу спробуємо розширити сферу наших досліджень, вибачте за тавтологію. Як було відзначено, "батьківщиною" слова "сфера" є, безумовно, математика, але воно широко використовується як в інших науках, так і в повсякденному житті.

Якщо в пошуковій системі Інтернету набрати "сфера – це", то результатами пошуку будуть посилання на тексти, що не мають ніякого відношення ні до математики, ні до точних наук чи технічної галузі. Аналіз перших 10 текстів за таким запитом у пошуковій системі Яндех дав змогу встановити, що слово "сфера" є компонентом різноманітних словосполучень, а саме:

 1. сфера (як професія);

 2. сфера господарювання або господарсько-економічна сфера;

 3. сфера (масової) інформації,

 4. сфера (масової) комунікації;

 5. сфера (масового) спілкування;

 6. сфера освіти;

 7. сфери життя суспільства;

 8. соціальна сфера;

 9. сфера інтелекту;

 10. бюджетна сфера;

 11. сфера дії міжнародного права;

 12. сфера суб´єктна;

 13. сфера об´єктна;

 14. сфера просторова;

 15. сфери суспільства;

 16. сфера міжособистісних відносин;

 17. сфера представництва різних груп;

 18. політична сфера;

 19. духовна сфера.

Як бачимо, із 19 наведених словосполучень, десять мають пряме відношення до професійної діяльності, а отже – до сфери праці.

Звернемо також увагу на тлумачення близьких понять. Наприклад, існують визначення термінів "соціальна сфера" та "соціальна інфраструктура". "Понятие социальной сферы используется по-разному в различных контекстах. В экономической науке оно обозначает определенную группу отраслей, которые составляют: здравоохранение, физкультура и спорт, образование, культура, социальное обслуживание и социальное обеспечение, жилищное хозяйство, социальное страхование, пенсионное обеспечение. Отрасли социальной сферы имеют своим адресатом непосредственно людей, их материальные, физические и духовные возможности" [ 30 , с. 64 ]. "Наряду с понятием "социальная сфера" в научной литературе часто используют понятие "социальная инфраструктура". Это непроизводственная сфера, т.е. комплекс предприятий, сооружений и учреждений, обеспечивающих на определенной территории необходимые материальные и культурно-бытовые условия жизни населения" [3 1 , с. 12 ] .

Не важко помітити, що соціальна сфера розглядається як система, що складається з певних галузей, поняття "соціальна інфраструктура" також розглядається системно. Нагадаймо, що такий само структурно-елементний підхід використовувався при тлумаченні терміна "соціально-трудова сфера".

При вивченні досвіду тлумачення категорій, які містять у своєму складі слово "сфера", було розглянуто низку визначень таких понять: "ноосфера" [32], "іоносфера" [33] , "інформаційна сфера" [34, 35], "біосфера" [36, 37] тощо. Встановлено, що найбільш методологічно чітко визначено поняття "сфера правового регулювання" [3 8 , 3 9 , 40 ]. Приводиться тлумачення цього поняття, наприклад: "Сфера правового регулювання – це сукупність суспільних відносин, яку можна і необхідно впорядкувати за допомогою права і правових засобів" [3 9 , с. 305 ]. Крім того, визначається, що ця сфера має певні межі, види та ознаки [3 8 , с. 133 ]. Для сфери правового регулювання перераховано шість таких ознак .

Здійснюючи аналіз визначень різних "сферних" термінів можна встановити, що:

1) ці формулювання трактуються, перш за все, як певний комплекс чи сукупність чогось – певних елементів, які й складають відповідну сферу;

2) тлумачення будується навколо якогось базового поняття – "ядра" формулювання;

3) для більш чіткого розуміння та тлумачення "сфери…" бажано встановити її ознаки, які задають певні межі існування такого поняття.

Конструкція тлумачення понять, що включають у себе слово "сфера", представлена на Рис.1.

Рис.1. Структура поняття, що включає слово "сфера"

Спираючись на результати аналізу, можна відзначити наступне: термін "сфера праці" завдяки своїй універсальності не може бути чітко визначеним. У деяких випадках його можна вживати як синонім більш чітких понять "ринок праці", "система трудових відносин", "застосування трудового права" тощо.

У кожному окремому випадку слід чітко визначати межі та складові поняття "сфера праці".

Висновки

1. В економічній літературі використовується термін "сфера праці" і подається його тлумачення.

2. Не можна сконструювати поняття "сфера праці" лише спираючись на аналіз його складових термінів "сфера" та "праця".

3. В інформаційному просторі поширено використання термінів із словом "сфера". Досить часто зустрічаються такі терміни: "соціальна сфера", "політична сфера", "духовна сфера", "біосфера", "сфера освіти". Але лише в теорії права таким термінам надається чітке повне визначення.

4. Вичерпне тлумачення термінів, що включають у себе слово "сфера", має містити визначення її структурних елементів, базового поняття та перелік ознак цієї сфери.

ЛІЕРАТУРА

 1. Мера понимания и институты власти в обществе / Внутренний Предиктор СССР // "О текущем моменте ". – 2008. – № 3(75). – Режим доступа : http://lib.ololo.cc/b/154307/read.

 2. Кір´янТ. Теоретичні основи та прикладні аспекти соціально орієнтованої праці в Україні (проблеми праці на підприємствах морського транспорту) / Т. Кір´ян // Україна: Аспекти праці . – 2006. – № 2. – С.3–8.

 3. КолотА. Соціально-трудові аспекти забезпечення стійкого розвитку національної економіки / А.Колот, С.Григорович // Україна: Аспекти праці. – 2006. – №4. – С.3–7.

 4. ПетроваТ. Ринок освітніх послуг і ринок праці: проблеми взаємозв´язку та взаємодії / Т.Петрова // Україна: Аспекти праці. – 2006. – №4. – С.9–12.

 5. ПриймакВ. Гнучкість національних та регіональних ринків праці України / В.Приймак, Н.Ковалевич // Україна: Аспекти праці. – 2009. – №2. – С.3–6.

 6. ВоронаМ. Надання рівних можливостей жінкам та чоловікам у сфері праці / М.Ворона // Україна: Аспекти праці. – 2009. – №6. – С.38–41.

 7. КолєшняЛ. Інтеграція людей з інвалідністю у сферу праці: перспективи і напрями / Л.Колєшня, В.Пасічник // Україна: Аспекти праці. – 2009. – №7. – С.20–24.

 8. КачанЛ. "Працювати заради соціальної справедливості" (з нагоди 90-річчя МОП) / Л.Качан, М.Сомов // Соціальний захист. – 2009. – №5. – С.5–6.

 9. Завершила работу 93-я ежегодная конференция МОТ [Делегаты наметили пути срочного решения ключевых проблем в сфере труда] / Пресс-релиз информационного центра ООН. – М. : Инф. центр ООН, 2005. – 3 с .

 10. Семикіна М.В. Конкурентоспроможність у сфері праці: сутність та методологія визначення / М.В.Семикіна: зб. наук. праць Кіровоградського національного технічного університету. – 2009. – №15. – С.8–17.

 11. Есинова Н.И. Экономика труда и социально-трудовые отношения: учебное пособие / Н.И. Есинова. – К. : Кондор, 2003.– 464 с.

 12. Одегов Ю.Г. Рынок труда (практическая макроэкономика труда) : учебник / Ю.Г. Одегов, Г.Г. Руденко, Н.К. Лунева. – М. : Изд-во "Альфа-Прес", 2007.– 900 с.

 13. Буланов В.С. Рынок труда : у учебник / Под ред. проф. В.С. Буланова и проф. Н.А.Волгина . – [2-е изд., перераб. и доп.] – М. : Изд-во "Экзамен", 2003.– 480 с.

 14. Генкин Б.М.Экономика и социология труда : учебник для вузов / Б.М. Геннкин; 3-е изд., доп. – М. : Норма, 2005. – 416 с.

 15. Завельский М.Г. Экономика и социология труда: [курс лекций] / М.Г. Завельский . – М.: Изд-во "Палеотип"; Изд-во "Логос", 2001. – 208 с.

 16. Богиня Д.П. Основи економіки праці: навч. посібник / Д.П.Богиня, О.А.Грішнова. – [2-е вид., стер.]. – К.: Знання – прес, 2001. – 313с.

 17. Онікієнко В.В. Розвиток ринку праці України: тенденції та перспективи / ОнікієнкоВ.В., ТкаченкоЛ.Г., ЄмельяненкоЛ.М.; за ред. В.В.Осієнка. – К.: Рада по вивченню продуктивних сил України, НАН України, 2007. – 286с.

 18. ВечкановГ.С. Современная экономическая энциклопедия / Г.С.Вечканов, Г.Р.Вечканова. – СПб.: Изд -во "Лань", 2002. – 880с.

 19. Большой экономический словарь . – М. : Книжн ый мир, 2001. – 895с.

 20. Финансово -экономическая Энциклопедия. – Режим доступа : http:// lib.mabico.ru.

 21. НикифороваА.А. Рынок труда: занятость и безработица / А.А.Никифорова. – М.: Международные отношения, 2003. – 180с.

 22. ПетровП.Ю. Стратегическое планирование развития регионального рынка труда / П.Ю.Петров // Проблеми формування ринкової економіки: міжвід. наук. зб. – Спец. вип.: Управління людськими ресурсами: проблеми теорії та практики. – К.: КНЕУ, 2001. – С.348–353.

 23. Сфера труда / Словарь терминов – РОСПРОФСОЮЗ.ru: трудовые права работников...

 24. СемешкоА.И. Международные договоры в сфере труда и их включение в систему трудового права России: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук. [Специальность 12.00.05 – Трудовое право ; Право социального обеспечения] / А.И.Семешко ; Науч. рук. Л.Ю.Бугров. – Екатеринбург , 2009. – 27с.

 25. Ринок праці / Вікіпендія: Вільна енциклопедія. – Режим доступу: http:// uk.wikipedia.org/ wiki/ Ринок_праці.

 26. ГрішноваО.А. Економіка праці та соціально-трудові відносини: підручник для вузів / О.А.Грішнова. –  4-те видання, оновлене  . – К.: Знання, 2009. – 390с.

 27. ПетруняЮ.Е. Основы экономической теории: учеб. пособие / Ю.Е.Петруня, ЗадояА.А. – [ 4-е изд., перераб. и доп. ] . – К.: Знання, 2008. – 420с.

 28. ГерасименкоЮ. Управління працею за цілями та результатами: методологічний аспект / Ю.Герасименко // Формування ринкової економіки: зб. наук. праць. – Спецвипуск: Проблеми економіки праці, соціально-трудових відносин та соціального захисту населення. – К.: КНЕУ, ДУ НДІ СТВ, 2008. – С.25–32.

 29. ТресвятськаТ.А. Форми дискримінації на ринку праці України / Т.А.Тресвятська, А.А.Уколова, О.О.Смагіна // Формування ринкової економіки: зб. наук. праць. Спецвипуск: Проблеми економіки праці, соціально-трудових відносин та соціального захисту населення. – К.: КНЕУ, ДУ НДІ СТВ, 2008. – С.269–283.

 30. ШишкинС.В. Экономика социальной сферы : уч. пособие / С.В.Шишкин. – М.: ГУВШЕ, 2003. – 367с.

 31. Игнатов В.Г. Экономика социальной сферы : уч. пособие / В.Г.Игнатов и др. – Ростов н/Д: Издат. центр "МарТ", 2001. – 416с.

 32. БейлинМ. Ноосфера как единое мыслящее человечество: переосмысление глобальной философской проблемы "человек – мир" / М.Бейлин // Практична філософія . – 2010. – №2. – С.44–48.

 33. ПравдивцевВ. Поле битвы – ионосфера: точка зрения / В.Правдивцев // Наука и религия. – 2010. – №10. – С.14–19.

 34. ГусеваЕ. Библиотечно-информационная сфера России в контексте инновационного развития: Теория и практика: точки пересечения / Е.Гусева // Библиотечное дело – ХХІ век : научно-практический сборник. – 2008. – № 2. – С.24–61.

 35. КохановаІ. Реферування документів як затребувана сфера інформаційної діяльності: Інформаційні ресурси / І.Коханова // Вісник книжкової палати. – 2009. – №2. – С.31–32.

 36. ВернадскийВ.И. Биосфера: Избр. труды по биогеохимии / В.И.Вернадский. – М.: Мысль, 1967. – 376с.

 37. ВойткевичГ.В. Основы учения о биосфере: книга для учителя / Г.В.Войткевич, В.А.Вронский. – Москва : Просвещение, 1989 . – 160с.

 38. Сфера правового регулювання: поняття, ознаки, види / О.М.Мельник // Право України. – 2010. – №9. – С.132–138.

 39. Сфера регулювання трудового права: погляд на проблему / Н.Ю.Щербюк // Право України. – 2010. – №11. – С.305–310.

 40. Сущность управленческих технологий в правоохранительной сфере / С.Гречанюк // Підприємництво, господарство і право. – 2009. – №3. – С.35–38.


загрузка...