Навігація
Посилання


Формування ринкової економіки

ПРОФЕСІЙНО-КВАЛІФІКАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В УКРАЇНІ СФЕРИ БІБЛІОТЕКОЗНАВСТВА, ДОКУМЕНТОЗНАВСТВА ТА ІНФОРМОЛОГІЇ


У статті наголошено на необхідності удосконалення професійно-кваліфікаційного забезпечення мережі соціальних комунікацій, розкриті найголовніші соціально-економічні проблеми відповідної сфери та подані пропозиції щодо їх розв´язання.

Ні в кого не викликає заперечень той факт, що без ефективного форматування мережі соціальних комунікацій, розвитку інформаційного забезпечення населення розбудувати громадянське суспільство та соціальну орієнтованість України, як це виписано в її Конституції, не вдасться ні за яких обставин. Це цілком зрозуміло, оскільки демократичний устрій держави досягається, окрім іншого, крізь призму обов´язковості виконання таких принципів: правова обізнаність населення, доступність для нього будь-якої (за деякими винятками з міркувань національної безпеки) інформації, її прозорість, наявність зворотного зв´язку з владою тощо.

На превеликий жаль, сьогоднішній стан справ в Україні, у т.ч. у відповідній сфері, далекий від задекларованих принципів та положень.

Причин цьому безліч, тому зупинимося лише на соціально-економічній складовій негараздів сфери соціальних комунікацій, яка "розпадається" на такі проблеми:

 • залишковий підхід фінансування за рахунок коштів бюджетів усіх рівнів. Це призводить, перш за все, до закриття бібліотечних закладів, у першу чергу в сільській місцевості, на депресивних територіях (регіони, де проведені шахтоліквідаційні роботи, гірські райони, малі та середні міста з моногалузевим (моновиробничим) типом зайнятості та ін.), збіднення бібліотечних та інших інформаційних фондів, низького рівня комп´ютеризації відповідних закладів тощо;

 • один із найнижчих (у порівнянні з іншими видами економічної діяльності чи професійними профілями) рівнів оплати праці працівників сфери документознавства, бібліотекознавства, інформології. За нашими оцінками, рівень винагороди за відповідний рівень кваліфікації (знань, умінь, навичок та здібностей) занижено в Україні в 4–7 разів (залежно від професії та конкретної компетентності працівника). Безумовно, що за таких умов у відповідній сфері спостерігається постаріння кадрів, їх відтік до інших видів економічної діяльності, падіння мотивації до праці тощо;

 • низький рівень державної підтримки видавничої діяльності, перш за все, випуску видань державною мовою, що унеможливлює доступ інформації для громадян із низьким рівнем доходів та тих, хто мешкає у віддалених місцях;

 • мала кількість вітчизняних інформаційних телеканалів, Internet-порталів та радіопрограм;

 • недостатній рівень забезпечення номенклатури професій сфери документознавства, бібліотекознавства та інформології професійними стандартами, їх застарілість та відставання від міжнародних і передових зарубіжних аналогів;

 • розбалансованість попиту та пропозиції, обсягів та професійно-кваліфікаційної структури кадрів, які "виходять" на офіційний вітчизняний ринок праці, низький (за окремими винятками) рівень їх підготовки навчальними закладами країни.

Останнім двом позиціям і присвячена ця стаття. Зазначимо, що питанням професійно- та освітньо-кваліфікаційного забезпечення сфери соціальних комунікацій на с

ьогодні приділяється вкрай мало уваги з боку вітчизняних науковців. "Винятком із правил" є доробки ВоєводінаО.П., Воскобойнікової-ГузєвоїО.В., СлободяникаМ.С., СпрінсянаВ.Г., ФіліповоїЛ.Я. та ін.

Відмітимо, що на сьогодні в Національному класифікаторі України ДК 003:2010 "Класифікатор професій" (далі – КП) наявними є 37 професій (професійних назв робіт) сфери документознавства, бібліотекознавства та інформології (не включаючи розділу КП “Керівники”). Суттєвою проблемою професійної стандартизації відповідного спрямування виступає те, що лише для 13 професій (професійних назв робіт), або для 35,1% від загалу, наявні кваліфікаційні характеристики, віднесені до 2 галузевих випусків Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників (далі – ДКХП) (Таблиця1).

Таблиця 1

Наявні у КП професії (професійні назви робіт) сфери документознавства, бібліотекознавства, інформології

№ з/п

Професійна назва роботи

(назва професії)

Код КП

Кваліфхарактеристика у випуску ДКХП

1

2

3

4

1.

Документознавець

2432.1

1

2.

Науковий спiвробiтник (архівна справа, музеєзнавство)

2431.1

81

3.

Молодший науковий співробітник (архівна справа, музеєзнавство)

2431.1

4.

Науковий спiвробiтник (бiблiотечна справа, науково-технічна iнформацiя)

2432.1

5.

Молодший науковий співробітник (бібліотечна справа, науково-технічна інформація)

2432.1

6.

Архівіст

2431.2

7.

Бiблiограф

2432.2

81

8.

Бiблiотекар

2432.2

81

9.

Науковий співробітник (інформаційна аналітика)

2433.1

10.

Молодший науковий співробітник (інформаційна аналітика)

2433.2

11.

Аналітик консолідованої інформації

2451.2

12.

Референт

3434

1, 18

13.

Помічник керівника підприємства (установи, організації)

3434.1

14.

Організатор діловодства (державні установи)

3435.1

15.

Організатор діловодства (види економічної дiяльностi)

3435.2

16.

Помічник керівника малого підприємства без апарату управління

3436.3

Продовження Таблиці 1

1

2

3

4

17.

Друкарка

4111

1

18.

Стенографiстка

4111

1

19.

Конторський службовець (друкування)

4111

20.

Укладальник тексту

4112

21.

Оператор копіювальних та розмножувальних машин

4112

1

22.

Шифрувальник

4112

23.

Секретар керівника (організації, підприємства, установи)

4115

1

24.

Секретар-друкарка

4115

1

25.

Конторський службовець (реєстрація та облік)

4131

26.

Архіваріус

4141

1

27.

Оброблювач iнформацiйного матерiалу

4141

1

28.

Пiдбирач довiдкового та iнформацiйного матерiалу

4141

29.

Конторський службовець (бібліотека)

4141

30.

Конторський службовець (копіювання документів)

4141

31.

Конторський службовець (систематизація документів)

4141

32.

Конторський службовець (фотокопіювання)

4141

33.

Конторський службовець (документознавство)

4144

34.

Дiловод

4144

1

35.

Писар

4144

36.

Планшетист

4190

37.

Конторський службовець (інформація)

4222Такий стан справ, з одного боку, ускладнює організацію, нормування та оплату праці працівників, завдання, обов´язки, права, відповідальність, кваліфікаційні вимоги для яких не виписані, а з іншого – унеможливлює розробку освітньо-кваліфікаційних стандартів (відповідно до вимог професійних стандартів).

Другим проблемним питанням сфери професійної стандартизації документо- і бібліотекознавства та інформології є застарілість окремих назв професій та їх змістовної складової. Для наочності пропонуємо ознайомитися з витягом із класифікації нової, затвердженої версії Міжнародної стандартної класифікації занять (далі – МСКО-2008).

Таблиця 2

Витяг із класифікації МСКО-2008

Код МСКО-2008

Назва розділу, класу, підкласу та групи МСКО-2008

1

2

133

Менеджери з обслуговування у сфері інформації та комунікаційних технологій

Information and communications technology service managers

1330

Менеджери з обслуговування у сфері інформації та комунікаційних технологій

Information and communications technology service managers

262

Бібліотекарі, архівісти та хранителі музеїв (куратори)

Librarians, archivists and curators

2621

Архівісти та хранителі музеїв (куратори)

Archivists and curators

2622

Бібліотекарі та споріднені з ними професіонали у сфері інформації

Librarians and related information professionals

Продовження Таблиці 2

1

2

4

Працівники з "канцелярської" підтримки

Clerical support workers

41

Канцелярські працівники (технічні службовці) загальні та з набору на клавіатурі

General and keyboard clerks

411

Загальні офісні службовці

General office clerks

4110

Загальні офісні службовці

General office clerks

412

Секретарі (загальні)

Secretaries (general)

4120

Секретарі (загальні)

Secretaries (general)

4131

Друкарки та оператори текстових редакторів

Typists and word processing operators

4132

Технічні службовці з введення даних

Data entry clerks

4222

Технічні службовці з інформації контактних центрів

Contact centre information clerks

44

Інші працівники з канцелярської підтримки (технічні службовці)

Other clerical support workers

441

Інші працівники з канцелярської підтримки (технічні службовці)

Other clerical support workers

4411

Технічні службовці бібліотек

Library clerks

4213

Технічні службовці з кодування, коректури текстів та подібні до них

Coding, proof-reading and related clerks

4414

Писарі та подібні працівники

Scribes and related workers

4415

Технічні службовці із заповнення документів та копіювання

Filing and copying clerks

4419

Працівники з "канцелярської" підтримки (технічні службовці), не класифіковані в іншому місці

Clerical support workers not elsewhere classified

Третьою проблемою виступає перевиробництво та низька якість підготовки кадрів вітчизняними навчальними закладами для сфери документо- і бібліотекознавства та інформології. Так, наприклад, аналіз попиту й пропозиції на офіційному вітчизняному ринку праці в професійному розрізі в 2008–2009рр. засвідчує те, що для більшості профільних професій наявне суттєве перевиробництво кадрів.

Зазначимо, що перевищення чисельності безробітних відповідних професій стосовно наявних вакансій становило у 2008р. для "документознавців" 4,6раза, "бібліотекарів" – 1,4 раза, у 2009р. для "референтів" – 2,7 раза, "діловодів" – 2,1 раза тощо. Разом із цим, мав місце високий попит на наукових співробітників відповідного спрямування, "бібліографів" та “планшетистів” (Таблиця 3).

Таблиця 3

Аналіз попиту та пропозиції на офіційному вітчизняному ринку праці в 2008–2009рр. за окремими професіями відповідної сфери

Професійна назва роботи

Вакансії

Чисельність осіб, що шукали роботу

Навантаження

(осіб на 10 вакансій)

2008

2009

2008

2009

2008

2009

Документознавець

60

26

278

334

46

128

Науковий співробітник (бібліотечна справа, науково-технічна інформація)

31

47

13

4

4

1

Бібліограф

111

90

52

58

5

6

Бібліотекар

1509

973

2101

1634

14

17

Референт з основної діяльності

11

20

17

55

15

28

Референт

222

50

448

136

20

27

Помічник керівника підприємства (установи, організації)

191

162

310

352

16

22

Помічник керівника малого підприємства

28

18

72

80

26

44

Конторський службовець (реєстрація та облік)

18

20

39

48

22

24

Діловод

1816

963

2099

1997

12

21

Планшетист

8

16

5

13

6

8Виходячи з викладеного вище, можна зробити головний висновок про те, що без радикальних та реформаторських дій у сфері соціальних комунікацій змін на краще можна не чекати. Серед окремих пропозицій за темою статті відзначимо:

 • виокремлення та розробка в повному обсязі (за всією номенклатурою профільних професій) галузевого випуску ДКХП "Соціальні комунікації";

 • внесення пропозицій (з боку профільних центральних органів виконавчої влади) до ДУНДІ соціально-трудових відносин (установи, відповідальної за ведення КП) щодо внесення нових, виключення застарілих, зміни чинних назв чи кодів професій відповідного спрямування;

 • перегляд освітньо-кваліфікаційних стандартів сфери соціальних комунікацій у бік збільшення навчальних програм (модулів) практичного наповнення (професійні компетенції); отримання трудового стажу (навичок) студентами (учнями) в період навчання; підготовки новим кваліфікаціям дорослого (зайнятого за профілем) населення; розширення підготовки за інформаційними, методологічними, мовними та іншими специфічними здатностями (компетенціями).

ЛІТЕРАТУРА

 1. Загорецька О.М. Інформаційні потреби працівників служб діловодства // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2008. – №1. – С. 48 – 50.

 2. Мельник С.В. Освітньо-професійні стандарти у контексті реформування системи підготовки кадрів. – Луганськ : Віртуальна реальність, 2008. – 278 с.

 3. Мельник С.В. Про відповідність обсягів підготовки кадрів потребам ринку // Справочник кадровика. – 206. – №3. – С. 85 – 86.

 4. Мельник С.В. Сучасний стан та майбутнє працівників сфери інформації: професійно-класифікаційний аспект // Інформаційна освіта та професійно-комунікативні технології ХХІ століття : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (Одеса, 10 – 12 вересня 2009 р.). – Одеса : Друк, 2009. – С. 28 – 34.

 5. Мельник С.В. Механізми регулювання соціально-трудової сфери України. – К. : Видавництво "Соцінформ", 2009. – 786 с.

 6. Національний класифікатор України "Класифікатор професій ДК 003 : 2010". – К. : Соцінформ, 2010. – 746 с.

 7. Система высшего образования и образовательные стандарты в Украине: Аналитический доклад. – М.: Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов, 2006. – 96 с.


загрузка...