Навігація
Посилання


Формування ринкової економіки

Формування управлінських якостей студентів


Стаття присвячена проблемам формування управлінських якостей випускників політехнічних ВНЗів шляхом впровадження превентивної системи виховання студентів.

Актуальність проблеми. У рамках гуманізації національної освіти ВНЗ психолого-педагогічна підготовка студентів посідає одне з провідних місць. Сучасною проблемою стає необхідність формування у студентів політехнічних напрямів навчання професійно важливих компетенцій. Досягнення необхідних важливих якостей можливе шляхом удосконалення в політехнічних ВНЗах циклу соціально-гуманітарних дисциплін. Тому виконання таких робіт науковцями та педагогами є актуальними і відповідають вимогам Національної доктрини розвитку освіти: "Глобалізація, зміна технологій, перехід до інформаційного суспільства зумовлюють розвиток людини як головну мету і ставлять перед державою завдання пріоритетності розвитку освіти і науки" [1].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Важливими шляхами реалізації ідей гуманістичної парадигми освіти є впровадження превентивної системи виховання студентів. Як наголошує професор В.М.Оржеховська, превентивний – це творчий трансформований підхід до виховання, спрямований на вирішення мети та завдань превентивної практики, яка в умовах розвитку різних соціальних ситуацій (соціально-педагогічних, психологічних) дещо випередила теорію [2]. Для превентивної педагогіки характерна варіативність методик, створення умов для саморозвитку молоді, свідомого визначення ними своїх можливостей і життєвих цінностей. Тому оновленню на засадах превентивного виховання підлягають пріоритети, мета, завдання, зміст, організація й технології підготовки майбутніх фахівців політехнічного ВНЗу.

В Україні часто-густо ідеї превентивного підходу в освіті, в громадських організаціях, навчальних закладах різних рівнів акредитації, соціальних службах розвивають В.М.Оржеховська, Н.Ю.Максимова, С.В.Толстоухова, М.М.Окаринський та інші. Значний внесок у розробку теорії виховання студентів зроблено сучасними вітчизняними психологами (В.В.Рибалка, Г.О.Балл, Г.С.Костюк, С.Д.Максименко, В.А.Семиченко) і педагогами (І.Д.Бех, В.М.Оржеховська, І.Я.Зязюн, О.М.Пєхота, С.О.Сисоєва та інші).

Одному з напрямків вирішення завдань удосконалення управлінської підготовки майбутніх інженерів, економістів, пов´язаному з розвитком лідерських якостей і формуванням технічної еліти, присвячені дослідження Л.Л.Товажнянського, С.В.Мельника, І.Ф.Прокопенко, О.Г.Романовського. Останній, зокрема, визначає, що "у процесі фахового навчання інженера питанням його управлінської підготовки не приділяється належної уваги" [3]. За межами досліджень залишаються питання готовності майбутніх випускників політехнічного ВНЗу до виконання ними управлінських функцій в рамках своїх професійних обов´язків та відповідні шляхи та засоби її формування.

Не стала предметом спеціального дослідження вітчизняної педагогічної науки проблема формування готовності до превентивної діяльності як складової професійної підготовки студентів політехнічного ВНЗу, що підтверджується її недостатнім висвітленням у науковій літературі. Специфіка функцій випускників технічного ВНЗу вимагає органічного єднання особистісних та професійних якостей, широкої

освіченості, а тому підготовка таких фахівців має ґрунтуватися на тлі практичного людинознавства. Професійні стандарти, що визначають вимоги до таких фахівців, базуються на кодексі етики, який ґрунтується на фундаментальних загальнолюдських цінностях, враховує гідність та унікальність кожної особистості, її права й можливості. На вирішення цієї проблеми й орієнтована концепція формування гуманітарно-технічної еліти, розроблена в НТУ "ХТІ". Гуманізація діяльності майбутнього спеціаліста полягає в тому, що постулати гуманізму утверджуються у свідомості людини й прийняття аморальних рішень стає неможливим [4]. Особливо це важливо в діяльності випускників політехнічного ВНЗу як майбутніх управлінців.

Мета дослідження. Висвітлити умови та засоби формування управлінських якостей студентів інженерних спеціальностей у процесі професійно-практичної підготовки.

Виклад матеріалу дослідження. Дослідження з формування управлінських якостей виконувалися в політехнічному інституті під час професійно-практичної підготовки фахівців інженерних фахів. Вагоме значення в підготовці сучасного випускника політехнічного ВНЗу мають гуманітарні дисципліни. Саме вони розвивають у людині такі якості, як порядність, вміння співчувати. Тому політехнічний ВНЗ повинен готувати не тільки фахівця, а й освічену інтелігентну людину [5]. При створенні системи підготовки сучасного фахівця технічного ВНЗу необхідно приділяти більше уваги розвитку його особистісного потенціалу, створювати сприятливі умови для його самореалізації. Українське майбутнє будується вже сьогодні, у т.ч. і у ВНЗі. Випускники повинні вийти з ВНЗу не тільки професіоналами, але й високодуховними особистостями.

Особлива значущість фундаментального "набору" психолого-педагогічних знань у майбутній професійній діяльності випускників політехнічного ВНЗу як керівників часто-густо дає підставу стверджувати, що специфіка цієї діяльності полягає в педагогічному супроводі (забезпеченні) процесу соціальних відносин у всіх сферах життєдіяльності суспільства. У широкому значенні йдеться про пробудження в майбутніх фахівців духовно-моральних якостей: толерантності, готовності приймати відповідальні рішення, прагнення до самоосвіти, самореалізації особистості [6].

Формування духовності, удосконалення й розвиток моральних цінностей у студентів завжди було актуальним, але сьогодні ця актуальність набула особливого характеру. На підтвердження цього можна навести слова одного з колишніх президентів США Теодора Франкліна Рузвельта: "Дати освіту й не прищепити моральних принципів – значить виховати ще одну загрозу суспільству".

Те, як людина ставиться до довкілля, людей, самої себе, як вона уявляє своє місце в житті суспільства, її участь у громадському житті колективу – це ті риси, які повинні складати моральну характеристику технічної еліти, тому що саме в цих рисах безпосередньо відбивається світогляд, моральні переконання людини, її погляди й устремління. Проблема підвищення якості управлінської підготовки сучасних випускників політехнічних ВНЗів визначається двома чинниками. По-перше, структура професійної діяльності сучасного інженера, працівника банку, програміста містить у собі виконання конструкторських, технологічних та управлінських функцій. По-друге, характерна особливість вітчизняної системи управління полягає в тому, що переважна більшість її керівників – це люди з базовою інженерною освітою. Освоєння сутності управлінської діяльності можливе тільки під час здійснення практичних дій, спрямованих, наприклад, на досягнення тих чи інших цілей, запропонованих у проблемній навчальній ситуації. Крім знання теорії, фахівцю потрібно володіти навчальними і професійно-практичними уміннями та навичками [7]. Компетентність в управлінській діяльності необхідна не тільки професіоналам, а й фахівцям найрізноманітніших професій. Невміння будувати відносини з партнерами, клієнтами, працювати з людьми та колективами з урахуванням особливостей різних груп і соціальних ситуацій, у яких вони знаходяться, створювати атмосферу комфортності, бажання працювати, учитися – усе це завдає шкоди в досягненні цілей і якісних результатів у діяльності фахівця будь-якої сфери. Сьогодні саме управлінська готовність з орієнтацією на моральні, гуманістичні, виховні принципи та цілі превентивної педагогіки стають пріоритетними в загальній професійній компетентності майбутніх випускників політехнічного інституту. Принципи превентивної освіти засвоюються завдяки зопануванню соціальних цінностей відповідно до провідної діяльності. За такого підходу у визначенні змісту й способів організації превентивного навчання й виховання слід орієнтуватися на види економічної діяльності, які є типовими для віку, соціальної ситуації розвитку та є професійними орієнтирами. Превентивна освіта в концепції проблемного навчання сприяє активному розвитку психологічних якостей і визначає готовність самостійно розв´язувати проблеми, які виникають у конкретній життєвій ситуації. Важливою функцією превентивної освіти є розвиток здатності нестандартно мислити, використовувати набуті знання, навички й уміння для розв´язання будь-яких професійних проблем. Порушення в останні десятиріччя традиційних для України механізмів соціального регулювання і взаємодії потребує перегляду поведінки людей, осмислення того, що відбувається з людиною, яка логіка зміни подій, який механізм самозахисту й загальнодержавної підтримки людей. Для усунення недоліків традиційної системи навчання, пов´язаних із формуванням готовності до превентивної діяльності майбутніх фахівців політехнічного ВНЗу пропонується розроблена модель, яка наведена на Рис.1. Вона дозволяє цілеспрямовано розвивати здатність студентів до ефективної превентивної діяльності, що підтверджують десятирічні дослідження виконані у вищому політехнічному навчальному закладі.

Рис. 1. Модель формування готовності майбутнього фахівця МПІ до превентивної діяльності

Висновки.

1. В умовах традиційної системи навчання сформованість у студентів управлінських умінь виявляється недостатньою для ефективної практичної діяльності в майбутньому.

2. У навчальному процесі вищої школи не приділяється належної уваги формуванню готовності до превентивної діяльності, яка сприяє розвитку в студентів розуміння значущості управлінських умінь для майбутньої успішної професійної діяльності.

3. У вищому технічному закладі основна увага сконцентрована на вивченні вузькоспеціалізованих і загальноінженерних дисциплін. При навчанні переважають форми та методи, які орієнтуються на виконавську, пасивну позицію студентів, що гальмує формування управлінських якостей майбутніх фахівців.

4. У процесі розвитку відповідних умінь негативним є те, що в навчальних планах недостатньо часу виділяється на вивчення психолого-педагогічних дисциплін, а саме, превентивної педагогіки.

5. Поверхневі знання, уривчасті відомості та відсутність розуміння самої суті засвоєного матеріалу призводять до невміння розв´язувати конкретні практичні ситуації в професійній діяльності на виробництві.

Література

  1. Офіційний вісник України.– К., 2002. – С.12.

  2. ОржеховськаВ.М., ПилипенкоО.І. Превентивна педагогіка: науково-методичний посібник / АПНУ. Ин-т проблем виховання. – Ізмаїл: СМИЛ, 2006. – 3с.

  3. ТоважнянськийЛ.Л., РомановськийО.Г., ПономарьовО.С. Формування і реалізація концепції підготовки національної гуманітарно-технічної еліти в Національному технічному університеті "Харківський політехнічний інститут": навч. посіб. – Харків: НТУ "ХПІ", 2002. – С.160.

  4. РомановськийО.Г. Підготовка майбутніх інженерів до управлінської діяльності: монографія / О.Г.Романовський. – Харків: Основа, 2001. – С.312.

  5. БочароваВ.Г. Социальная педагогика: диалог науки и практики / В.Г. Бочарова // Педагогика . – 2003 – №9. – С.4.

  6. БондаренкоВ.В. Методологічні та теоретичні умови виховання гуманітарно-технічної еліти / В.В.Бондаренко // Науково-методичний журнал. – Миколаїв: МДГУ ім.П.Могили, 2003. – С.84.

  7. ГайворонськаВ.В. Організаційно-методичні умови ефективного формування педагогічної компетентності викладачів вищих технічних закладів освіти / В.В.Гайворонська // Науково-методичний журнал. – Миколаїв: МДГУ ім.П.Могили, 2003 – Т. 28. – С. 61.


загрузка...