Навігація
Посилання


Економіка та підприємництво

МЕХАНІЗМ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ


Найактуальнішою проблемою соціально-економічного сьогодення України є закладення основ ринкового господарства, які нададуть імпульсу розвитку вітчизняної економіки і виведуть її на шлях економічного зростання. В умовах сучасного економічного стану України, що визначається як спад, про економічне зростання вести мову, на жаль, поки що не доводиться. Але початковим етапом зростання є стабілізація. Тому саме з досягненням економічної стабілізації пов’язане сьогодні сподівання на майбутнє економічне зростання в Україні.

Економічне зростання є стратегічною метою запроваджуваних
в Україні економічних перетворень. Успішне здійснення реформ може забезпечити, перш за все, раціональна обгрунтована економічна політика, яка відповідатиме поставленій меті. Для формуван-
ня ефективної економічної політики необхідно належним чином усвідомити суть економічного зростання. Тому доцільно звернутися до аналізу механізму реалізації економічного зростання як послідовного макроекономічного процесу, виділити складові елементи, необхідні для його здійснення і встановити функціональний зв’язок між ними.

Якщо екстраполювати вислів економіста В. Л. Саліна, то механізм економічного зростання можна охарактеризувати як сукупність елементів економічної системи, визначальні матеріальні основи, спонукальні засади й стимули, фактори й умови його здійснення [ 4.
С. 21]. Виходячи з цієї характеристики, розглянемо, який зміст закладено в кожний із зазначених елементів механізму сучасного економічного зростання. На наш погляд, можна зупинитися на таких чинниках:

матеріальною основою економічного зростання є науково-технічна інновація;

спонукальною основою економічного зростання є наявність інституту приватної власності;

стимулом є прагнення до отримання прибутку (точніше — надприбутку);

факторами є капітал, технологія та робоча сила;

умовою економічного зростання є стабільне, сприятливе до інноваційного розвитку макроекономічне середовище.

Усвідомити взаємозв’язок між елементами механізму сучасного економічного зростання допоможе його структура, представлена на рис. 1.

Економічне зростання буде досягнуте, коли кожна ланка його суцільного механізму спрацює належним чином. Необхідними факторами тут є консенсус потенційних науково-технічних можливосте

й економіки до зростання та відповідних організаційно-економічних форм їх реалізації; формування відносин власності як спонукальної основи і сприятливого макроекономічного середовища для участі суб’єктів господарювання в зрушенні процесу економічного зростання. Саме на досягнення такого консенсусу має бути спрямована політика управління економічним зростанням.

Рис. 1. Механізм сучасного економічного зростання

Управління економічним зростанням, що базується на політиці активізації підприємницької діяльності, виробничому нагромадженні та інноваційній стратегії, включає такі напрями:

визначення системи інвестування економічного зростання;

створення економічних інструментів державного регулювання економічного зростання;

формування законодавчих основ, які регламентують діяльність суб’єктів економічних відносин;

вдосконалення органазаційної структури та інфраструктури інноваційної діяльності, які відповідають потребам науково-технічного розвитку сучасного виробництва.

Таким чином, політика економічного зростання в Україні покликана забезпечити здійснення ринкових перетворень для активізації економічних процесів та явищ, які сприяють реалізації механізму економічного зростання.

ЛІТЕРАТУРА

1. Макконнелл К. Р., Брю С. Л. Экономикс: принципы, проблемы, политика. — М.: Республика, 1993. — 393 с.

2. Мочерний С. О. Основні причини соціально-економічноної кризи в Україні та шляхи їх подолання // Економіка України. — 1995. — № 2. — С. 49.

3. Основи економічної теорії: політекономічний аспект: Навч. посібник / Г.А. Климко, В. П. Нестеренко, Л. О. Каніщенко та ін. — 2-ге вид., перероб. і доп. — К.: Вища шк. — Знання, 1997. — 224 с.

4. Салин В. Л. Экономические формы реализации научно-технических нововведений: Автореф. дис. д-ра экон. наук. — К.: КНЭУ, 1990. — 36 с.


загрузка...