Навігація
Посилання


Економіка та підприємництво

РОЗВИТОК СФЕРИ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ У СУЧАСНИХ УМОВАХ


Ринок банківських послуг в Україні розвивається вкрай повільно, суперечливо, з незначними піднесеннями та тривалими спадами. Про це, зокрема, свідчать такі факти. Якщо у 1990—1992 рр. багато українських банків широко пропонували факторингові послуги своїм клієнтам, то зараз такі послуги майже не пропонуються. Різко скоротили банки лізингові операції та пов’язані з ними послуги. Скоротилися обсяги такої послуги, як фінансування банками капітальних вкладень за рахунок коштів замовника. Знизилась питома вага довгострокових кредитів комерційних банків, а з ними і частка специфічних банківських послуг, що пропонувалися клієнтам під час довгострокового кредитування. Причому багато з цих послуг не є традиційними для наших банків, оскільки з’явилися у їхній практиці тільки в 1989—1991 рр.

Не будемо вдаватися в докладний аналіз причин такого розвитку ринку банківських послуг, лише зазначимо, що головними з них є такі:

1)відставання України з ринковим реформуванням економіки, внаслідок чого не розвивається попит на специфічні послуги комерційних банків;

2)наявність інфляції, яка дозволяє банкам отримувати значні спекулятивні прибутки, не піклуючись про розширення реальних послуг своїм клієнтам;

3)відсутність нормальної правової бази для формування здорових та різноманітних відносин банків з клієнтами, у тому числі з надання послуг.

Аналізуючи діяльність комерційних банків, можна помітити, що в Україні переважають традиційні послуги з кредитного та розрахункового обслуговування клієнтів. Так, у доходах банку майже 80% становлять відсотки, отримані від надання позик, зокрема по міжбанківських кредитах. На решту доходів, серед яких і ко-
місійні від так званих «чистих» послуг, які, на жаль, у банківсь-
кій статистиці окремо не виділяються, припадає близько 20% доходів банку.

У витратах банків їхні традиційні видатки з обслуговування рахунків клієнтів (розрахункових, депозитних) та виплати процентів по кредитах (міжбанківських, Національному банку України) також мають «левову частку» (майже 70%).

Перед українськими комерційними банками, які тільки-но з’явились, і тими, що вже існують кілька років, постає питання щодо того, які їх продукти можна вважати традиційними, а які новими. Далеко не всі послуги, пов’язані з кредитною та розрахунково-касовою діяльністю, пропонувались господарчим суб’єктам колишніми державними спеціалізованими банками, тобто до початку ринкового реформування економіки. Так, ані банкам, ані клієнтам до цього часу не був відомий такий банківський продукт, як депозитний рахунок (вклад), міжбанківський кредит, кредити центрального банку, які мають широке використання в сучасних умовах України і є традиційними для комерційних банків в західних країнах. Тому для українських банків такі продукти можна вва

жати нетрадиційними, які з’явилися лише на початку 90-х років. Традиційними у
вузькому розумінні цього слова для українських банків можна
вважати лише послуги, пов’язані з кредитуванням та розрахунко-
во-касовим обслуговуванням господарчих суб’єктів усіх галузей економіки.

Розвиток ринкових відносин в Україні потребує розвитку все нових і нових банківських послуг. Це існування в нових умовах вимагає від банків здатності швидко реагувати й адаптуватися до сучасних вимог.

До числа нових для України, найбільш перспективних банківських послуг належать трастові послуги, які широко розповсюджені у світовій практиці й дуже важливі. До них можна віднести послуги щодо управління майном та інші послуги, що здійснюються за дорученням і в інтересах клієнтів.

Надаючи трастові послуги, банк стає посередником між ринком і клієнтом, приймає інвестиційні й управлінські рішення з точки зору заінтересованості свого клієнта.

Трастові операції можна розподілити на 3 великі категорії:

1)трастові послуги приватним особам;

2)трастові послуги підприємствам (комерційним організаціям);

3)трастові послуги некомерційним організаціям.

Зараз найбільш прибутковим для банку є обслуговування юридичних осіб. Стабілізація грошового обігу і банківської діяльності сприятимуть розвитку трастових послуг і приватним особам. Для цього вже з’явилися всі передумови — накопичення вільних грошових коштів окремими особами і їх бажання розмістити ці кошти у банку. Але існують і перешкоди на шляху розвитку трастових операцій.

Кілька років тому в Україні з’явилися структури, які намагалися надавати трастові послуги, але вони виявилися облудними. Тому банки зіткнулися з проблемою втрати довіри населення до трастових послуг. Незважаючи на це, розвиток трастових послуг — перспективний напрям діяльності українських банків.

Важливе місце у розвитку сфери банківських послуг посідають посередницькі, гарантійні, консультаційні.

Посередницькі банківські послуги вважаються новими не тільки для України, а й для західних країн, адже традиційно їх надавали небанківські установи (брокерські контори, консалтингові фірми, іпотечні інститути та ін.). Але якщо у країнах Заходу банки почали призвичаюватися до цього з 60—70-х років, то наші вітчизняні банки тільки починають цим займатися.

Банки надають багато посередницьких послуг під час операцій
з цінними паперами. Поступово значення та обсяг таких опера-
цій зростає, що пов’язане з розвитком ринку цінних паперів в Україні. Це є економічним підгрунтям для активної роботи банків з цінними паперами. Але існують фактори, які стримують цей процес. Перш за все — це кон’юнктурний характер емісії багатьох цінних паперів. Випускається те, що вигідно і дає можливість обійти законодавчі постулати. Такі коливання не дають змоги банкам налагодити дієву систему послуг з цінних паперів. Так, тільки-но було налагоджено вексельні послуги, як довелося їх згортати у зв’язку із зникненням самих векселів.

Значна кількість акціонерних товариств закритого типу, закритість некомерційних аукціонів під час приватизації, торгівля на біржах цінними паперами обмеженого кола емітентів також стримують зростання послуг з цінними паперами. Так, наприклад, у Британії вже десятиліттями відбувається зближення клієнта і банку. При цьому операції з цінними паперами відіграють значну роль (управління портфелем цінних паперів, придбання пакетів акцій і т.ін.). У нашій країні банки виявились відірваними від ринку цінних паперів, а тому і їх послуги у цій сфері значною мірою несистематичні й непослідовні.

Наданий з 1996 р. законодавчий дозвіл банкам на операції з цінними паперами може принести плоди тільки тоді, коли банки будуть у змозі знайти свої ніші на ринку і сформувати портфель послуг, який вони запропонують своїм клієнтам. Перша серед таких послуг— це купівля для своїх клієнтів акцій підприємств, які приватизуються. Перевага банків серед інших інститутів значна: банк може швидше надати кредит клієнту або сам придбати пакет акцій, якщо об’єкт цього «вартий», і в разі необхідності оздоровити його фінансовий стан у подальшому.

Серед перспективних видів послуг в Україні є і послуги, пов’язані з купівлею-продажем нерухомого майна, які належать до групи посередницьких операцій. З розвитком ринку в Україні дедалі більше з’являється як приватних осіб, так і фірм, заінтересованих у придбанні нерухомого майна. Можливим проведенням таких операцій з нерухомим майном може бути:

інвестування коштів за дорученням клієнтів у нерухоме майно шляхом прямих та непрямих інвестицій;

проведення консультацій для клієнтів з питань купівлі-продажу, використання нерухомого майна та надання інших послуг.

Комерційні банки прагнуть надавати своїм клієнтам більший спектр консультаційних послуг з банківських, правових, фінансових проблем. Цей вид послуг вже почав розвиватися в Україні. Так, страховою компанією «Скіф» з участю групи комерційних банків була заснована Міжбанківська служба безпеки. Ця служба забезпечує банки та їх клієнтів усією необхідною інформацією для прийняття кредитно-інвестиційних рішень. Контакти цієї служби з аналогічним німецьким концерном «Герлинг» створюють основу для утворення міжнародної інформаційно-сервісної структури, яка буде надавати широкий спектр послуг фінансово-банківським установам та їх клієнтам.

Банки можуть також надавати консультаційні послуги шляхом публікації різних довідникових видань. Головною метою таких видань може бути більш докладне інформування клієнтів про послуги та операції банку.

Мають майбутнє консультаційні послуги банків з використанням комп’ютерного обладнання, прогнозування можливих ризиків і виявлення найбільш дієвих засобів їх страхування. За заявками клієнтів у їх офісах банк може встановлювати комп’ютер з принтером, пов’язаний телефонною та телексною мережею з інформаційними відділами банку або з іншими банками, посередницькими брокерськими фірмами, іншими фінансово-кредитними установами. Окремим клієнтам банки могли б запропонувати посередництво при встановленні телетайпу або відеозв’язку з агентством новин для отримання інформації про важливі політичні й економічні події, що відбуваються в країні та за її межами.

У межах консультаційних послуг важливим залишається універсалізація сфер надання консультацій комерційними банками, тобто орієнтування їх не тільки в царині грошового обігу і кредиту, а й поширення юридичних та інших консультацій. Необхідно розширювати коло клієнтів, надавати консультації не тільки торговельно-промисловій клієнтурі, а й різним кредитним установам, таким як, наприклад, Центральний банк, страхові компанії; поширювати використання комп’ютерів, ЕОМ та іншої техніки для надання консультаційних послуг.

Гарантійні послуги банків — дуже специфічні послуги, які приносять негайний дохід без будь-яких матеріальних витрат, але й можуть призвезти і до значних збитків банку (у разі невиконання гарантій). Особливу роль відіграють гарантії у відносинах українських замовників та іноземних виконавців. Це такі, як консигнаційні торговельні угоди, будівельні проекти, лізинг, інвестиції та ін. Українські банки, які мають високу репутацію в ділових колах Заходу, здатні отримувати значні прибутки за рахунок гарантійних послуг.

Можливе впровадження такої нової послуги, як здійснення купівлі-продажу дорогоцінних металів для клієнтів. Зрозуміло, що за умов нестабільності та інфляції багато клієнтів українських банків віддають перевагу інвестуванню тимчасово вільних коштів у золоті та срібні злитки, пам’ятні медальйони, монети тощо.

Широке використання у повсякденній діяльності комерційних банків може знайти і використання нічних сейфів, які мають велику популярність за кордоном серед власників невеликих магазинів. Чимало клієнтів стикаються з необхідністю вносити кошти у банк, коли той закритий. Використання нічних сейфів могло б допомогти вирішити такі проблеми.

З розвитком банківських послуг, які пропонуються приватним особам в Україні, з’явиться і такий вид послуг, як «домашній банкір» (home banking). При цьому власник рахунку банку отримує можливість надіслати будь-яку інформацію у комп’ютер банку, керувати різними видами рахунків, проводити інші операції кожного дня, цілодобово, не залишаючи своєї домівки.

Одним з важливих напрямів у сфері надання послуг є прискорення процесу встановлення та використання банкоматів. Їх послугами нещодавно вже почали користуватися клієнти українських банків. Банкомати дають змогу проводити низку операцій без контакту з персоналом банку навіть у ті часи, коли сам банк закритий (банкомати працюють цілодобово).

Зовсім новим видом послуг у практиці банків західних країн і невідомими поки що у нашій країні є отримання послуг за допомогою телефону (tele ph one bankihg), які в недалекому майбутньому мають з’явитися й у вітчизняній банківській сфері. При цьому клієнт банку може керувати своїм рахунком по телефону за допомогою пароля, що його було заздалегідь погоджено з банком.

Значного поширення потребують сьогодні операції комерційних банків щодо відкриття різного роду рахунків не тільки юридичним, а й фізичним особам. Спектр таких послуг ще дуже обмежений в Україні. Між іншим, в усьому світі дуже поширені студентські рахунки, на які може нараховуватися визначена державою стипендія. Уведення таких рахунків вигідне для банків, що отримують додаткові кошти для бухгалтерських відділів вузів, з яких знімається необхідність проводити трудомісткі розрахунки та виплати стипендій для студентів, завдяки зручності проведення розрахунків і можливості отримання в майбутньому кредитів банку.

В Україні можуть бути запропоновані й автоматичні заощаджувальні рахунки, на які банк автоматично, згідно з домовленістю з клієнтом, здійснює перекази коштів з поточного (розрахункового) рахунку клієнта, пропонуючи при цьому більш високі відсоткові ставки, ніж за поточним рахунком.

Під час надання тих чи інших послуг банк керується ринковими умовами, що склалися, формує свій портфель послуг і прагне збільшити кількість високоефективних та зменшити кількість неефективних послуг.

ЛІТЕРАТУРА

1.Жуков Е. Ф. Менеджмент и маркетинг в банках. — М.: Банки и биржи, 1997.

2.Заутер В., Терещенко С. І., Галь В. М. та ін. Основи банківської справи. — К., 1998.

3. Заутер В ., Усоскін В ., Шваб Т . Банківська система і ринки кредиту. Bankakademie-verlag, Frankfurt am Main, 1996.

4. Hall P ., Beecham J . Elements of banking. — Longman, 1997.


загрузка...