Навігація
Посилання


Економіка та підприємництво

ОРГАНІЗАЦІЯ КОНТРОЛЮ НЕПРЯМИХ ВИТРАТ


В умовах ринкової економіки найважливішою функцією управління є контроль. Функції контролю проявляються на всіх стадіях процесу управління при формуванні інформаційної бази для прийняття рішень : у період здійснення наміченої мети виробництва ; при визначенні та аналізі результатів діяльності. Контроль дозволяє безперервно зіставляти фактичний стан з нормами, виявляти відхилення ; запобігати їх виникненню. Розробка основних шляхів розвитку та вдосконалення контролю, поглиблення його функцій в умовах сьогодення України — актуальне завдання.

Критичний огляд сучасної економічної літератури дозволяє зробити висновок про наявність проблем в ділянці теоретичної бази
контролю, відсутності серед науковців єдиної думки з багатьох проблем. Питання контролю дістали визначення в працях Д.І. Аленчікова, М.Т. Білухи, В.Я. Савченко, М.В. Кужельного та ін.

Нині в системі організації контрольної роботи намітилося кілька питань, які потребують з ’ ясування.

По-перше, це відокремлення контролю від бухгалтерського обліку.

По-друге, чітка та неформальна організація внутрішнього контролю на підприємствах, який містить глибокий аналіз і оцінку діяльності, вказує на резерви зниження собівартості продукції.

По-третє, з ’ ясування і використання нормативної бази бухгалтерського обліку та контролю.

По-четверте, організація оперативного контролю на підприємстві (а особливо — за його витратами).

По-п ’ яте, це визначення операцій, які можливо і необхідно контролювати за допомогою ПЕОМ, й удосконалення теоретичних питань, пов ’ язаних з автоматизацією, з ’ ясування методів та прийомів контролю із застосуванням ПЕОМ.

Щодо контролю за накладними витратами на підприємствах (зокрема, на металургійних), то він повинен мати два напрямки.

Перший — це контроль за віднесенням видатків загальновиробничого характеру до складу валових витрат. При визначенні законності включення витрат до складу валових працівникам контрольного відділу слід керуватися Законом України «Про оподаткування підприємств» від 22.05.1997 р. з урахуванням усіх змін та доповнень.

Другий — контроль за формуванням собівартості металургійної продукції з поглибленим аналізом сум витрат, їх економічного обґрунтування та доцільності, виявлення причин та винних у відхиленні , ухвалення рішень щодо усунення недоліків на цьому етапі виробничої діяльності.

В організації контрольної роботи по другому напрямку на підприємстві існують об ’ єктивні труднощі.

По-перше, методологію обліку витрат підприємства зараз визначає національний стандарт бухгалтерського обліку 16 «Витрати». Це положення принесло робітникам бухгалтерії підприємств (насамперед КДГМК) дуже багато питань : як визначити статті калькулювання собівартості продукції кожного переділу в чорній металургії, як правильно розділити непрямі витрати на змінні та постійні, яку обрати базу розподілу змінних загальновиробничих витрат.

Без вирішення цих питань неможливо говорити про дійсно об ’ єктивний облік, а тим більше — контроль за непрямим витратами підприємства.

По-друге, не всі ві

дхилення по витратах управлінського характеру можливо урахувати в момент їх виникнення. Тому на підприємстві (КДГМК) обмежуються контролем (та аналізом) за виконанням кошторисів непрямих витрат лише по результатах за місяць. Такий контроль не може вважатись оперативним, тому що нова виробнича ситуація настає раніше, ніж прийнято коригуючі рішення на попередній ситуації. Через відсутність оперативної інформації неможливо забезпечити надійне функціонування контролю на різних рівнях управління.

Одним з методів підвищення оперативності обліку та контролю є систематичність інформації, що надається, тобто регулярне її отримання та співвідношення з базами всіх даних. Для того, щоб одержувати інформацію своєчасно й у повному обсязі, вона має бути занесена до машинних носіїв. Електронний спосіб обліку та накопичення інформації щодо витрат на управління та обслуговування дозволять своєчасно аналізувати відхилення по цих статтях. Відомо кілька способів виявлення фактичних видатків від планових : на одних підприємствах (наприклад КДГМК) по статтях кошторису, на других (на Запоріжсталі) — по елементах, на третіх — тільки негативне відхилення. Всі ці методи можуть і повинні доповнювати один одного, що сприяє повнішому контролю за відхиленнями. ПЕОМ дозволить використовувати всі ці способи одночасно, в комплексі, для повного аналізу й прийняття управлінських рішень. Крім того, використання ПЕОМ у контрольному процесі дасть можливість зіставляти дані за достатньо довгий відтинок часу (без урахування інфляційних процесів). Інформаційні банки даних нададуть можливість отримувати відомості , що використовуватимуться для контролю за виконанням кошторису комплексних витрат по цехах і переділах підприємства за місяць, з наростаючим підсумком від початку року. Форми відомостей наведені у табл. 1 і 2.

Таблиця 1

Відомість виконання кошторису комплексних витрат
наростаючим підсумком від початку року

Цех

Переділ

Стаття витрат

Код витрат

Витрати з початку року

Економія (перевитрати)

За планом

За планом
перерахунку

Фактично

Абсолютна

Відносна

Сума

%

Сума

%

Таблиця 2

Відомість виконання кошторису
комплексних витрат на місяць

Цех

Переділ

Стаття витрат

Код витрат

Витрати з початку року

Економія (перевитрати)

За планом

За планом
перерахунку

Фактично

Абсолютна

Відносна

Сума

%

Сума

%

Крім того, як вже вказувалось раніше, в контрольно-аналітичних процесах відсутній науковий підхід до складу непрямих витрат. Потрібно пам ’ ятати, що ці статті є комплексними. У складі загальновиробничих витрат є статті, що не залежать або дуже слабо залежать від діяльності цеху чи підприємства в цілому. Це так звані умовно-постійні та умовно-змінні витрати. Для того, щоб контролювати та аналізувати непрямі витрати, слід чітко знати методику їхньої поведінки в різних виробничих ситуаціях. Враховуючи ці моменти, відомість-машинограма контролю за відхиленнями від кошторису по комплексних витратах із залежних і незалежних від діяльності підрозділу причин може мати такий вигляд :

Таблиця 3

Відомість відхилень від плану
по комплексних витратах із залежних
та незалежних від діяльності структурного підрозділу причин

Цех

Переділ

Стаття витрат

Код витрат

Відхилення від кошторису

Всього

В тому числі з причин

залежні

незалежні

Одним з варіантів підвищення рівня контролю за непрямими витратами є введення на підприємствах чорної металургії системи обліку — «Директ-костінг». Перевагою цієї системи є те, що обмеження собівартості продукції лише умовно змінними витратами дозволяє спростити нормування, планування, облік та контроль статей і витрат, кількість яких різко змінилася: собівартість стає «більш наочною», а окремі витрати ліпше контролюються. Бо чим більше об ’ єктів контролю, тим сильніше розпорошується увага поміж ними й тим слабкішим стає контроль. Проте й ця система має свої недоліки, бо ігнорувати умовно-постійні витрати в складі комплексних статей неможливо.

Тобто під час вивчення організації контролю за витратами підприємства і їх значною частиною — непрямими витратами — стає зрозумілою необхідність розробки наукової методики ведення контролю непрямих витрат на підприємствах.

Потрібно :

 1. Розробити номенклатуру статей загальновиробничих витрат для металургійного підприємства .

 2. Чітко розділити у складі непрямих витрат їх змінну та постійну частину для кожного переділу металургійного процесу .

 3. З ’ ясувати, які з вище вказаних статей потребують обов ’ язкового оперативного контролю і управлінського втручання .

 4. В процесі контрольної діяльності використовувати ПЕОМ , що надасть можливість зробити його оперативним і прак-
  тичним .

 5. Організувати контрольний процес непрямих витрат не тільки у розрізі відхилення від плану або кошторису, а й з використанням прогнозування і моделювання поведінки цих витрат у майбутньому .

 6. Визначити можливі нормативи щодо постійних непрямих витрат, а також до нормальної виробничої потужності кожного цеху по переділах металургійного комбінату. Для того, щоб у подальшій практиці здійснювати контроль порівняно з нормами .

Вирішення цих проблем зробить контроль непрямих витрат більш дійсним.

Література :

 1. Белуха Н. Т. Аудит. — К.: Знання, 2000.

 2. Завгородний В. П. Бухгалтерский контроль и аудит в системе управления предприятия. — К., 1997.

 3. Индукаев В. П. Организация оперативного учета и контроля издержек производства. — М. : Финансы и статистика, 1986.

 4. Миневский А. И. Методика определения комплексних затрат предприятия. — М. : Финансы и статистика, 1991.

 5. Скаун Тени. Управленческий учет. Как его использовать для контроля бизнеса. — М., 1997.


загрузка...