Навігація
Посилання


Маркетинг

Передмова


Побудова нової незалежної та суверенної держави з міцною, розвинутою, динамічною економікою вимагає багатьох змін: надання свободи підприємництву, роздержавлення, та приватизація основної маси підприємств, поновлення в правах всіх форм власності, ліквідація монополізму, розвиток фінансово-кредитних зв´язків, створення економічного механізму на основі ринкових відносин в економіці країни. Корінним чином потрібно удосконалювати систему управління, виробити раціональну технологію прийняття управлінських рішень. Потрібен перехід до нової базової концепції, нової парадигми управління. Такою новою концепцією управління повинна стати теорія маркетингу.

Маркетинг — це теорія і практика управління, спрямованого на розширення виробництва й збуту товарів і послуг на основі дослідження ринку, виявлення існуючих і потенційних запитів, вимог покупців та споживачів, найбільш повного їх задоволення.

Програма дисципліни передбачає набуття студентами системних знань з теоретичних засад та організаційно-методичних основ формування та функціонування системи маркетингу на підприємстві.

Метою викладання дисципліни «Маркетинг» є формування у майбутніх менеджерів сучасної системи поглядів та спеціальних знань у галузі маркетингу, набуття практичних навичок щодо просування товарів на ринок з урахуванням задоволення потреб споживачів та забезпечення ефективної діяльності підприємства.

Завдання вивчення дисципліни

Завданням вивчення дисципліни «Маркетинг» є надання знань з питань:

теоретичних та методологічних основ маркетингу;

системного підходу до маркетингу підприємства;

вивчення впливу макро- та мікросередовища маркетингу;

організації та здійснення маркетингових досліджень;

сегментування ринку та вибору цільових сегментів;

розроблення комплексу маркетингових заходів з товарної, цінової, комунікаційної політики;

стратегічного планування, впровадження та контролю програм маркетингу.

Предметом вивчення дисципліни є загальні закономірності розвитку маркетингу, системи маркетингу підприємства, процеси оперативного та стратегічного управління маркетингом.

Вивчення дисципліни «Маркетинг» базується на загальних знаннях дисциплін «Основи економічної теорії», «Макроекономіка», «Статистика», «Мікроекономіка», «Економіка підприємства», і є основою для подальшого засвоєння професіонально- орієнтованих дисциплін.

Вивчивши курс «Маркетинг» студент повинен знати:

Предмет, основні закономірності, принципи та структуру науки;

роль та місце маркетингу в системі виробничих відносин на підприємстві;

сучасні концепції маркетингу;

завдання маркетингу в системі управління підприємством; основні засоби, які застосовують в оперативній маркетинговій діяльності;

сучасну концепцію товару;

концептуальні основи та практичне значення існуючих теорій поведінки покупця при виборі товару;

види каналів збуту та їх економічну роль;

природу та роль комунікацій в маркетингу;

а також розуміти роль ціни як інструменту маркетингу. вміти:

застосувати основні інструменти оперативного марке

тингу для організації ефективної діяльності підприємства аналізуючи збутові витрати;

оцінювати мотиваційну поведінку споживачів; визначати частку ринку підприємства;

прогнозувати обсяги збуту та динаміку ринкових відносин;

планувати маркетингову діяльність на підприємстві.

Навчальний посібник підготовлений згідно програми, нормативної дисципліни «Маркетинг» яка розроблена для студентів напряму підготовки 0502 «»Менеджмент» науково-методичною комісією з напряму підготовки «Менеджмент».

Навчальний посібник містить 10 тем, які викладені в логічній послідовності, починаючи з сутності основних понять маркетингу, його концепцій, вивчення потреб і поведінки споживачів, товарної, цінової, комунікаційної та інших політик, стратегій маркетингу.

Навчальний посібник допоможе студентам та працівникам підприємств опанувати теоретичні знання з маркетингу, виробити практичні вміння та навички їх використання на підприємствах України.


загрузка...