Навігація
Посилання


Маркетинг

Найважливіші функції маркетингу


Маркетинг як концепція управління виробничо-збутової діяльності має ряд загальних функцій, які притаманні будь-якому типу управління, а саме: цілепокладання, планування, організація, координація, облік та контроль. В той же час ці функції можуть бути конкретизовані та доповнені специфічними функціями маркетингу (табл. 2.3).

Таблиця 2.3

Продовження таблиці 2.3

При вивченні системи засобів маркетингу слід керуватись концепцією «4Р», яка об´єднує її в єдиний комплекс «Marketingmix».

Комплекс маркетингу представляє собою поєднання елементів маркетингу, які впливають на попит товарів і забезпечують бажану реакцію ринку. Всі ці елементи можна об´єднати в чотири групи засобів маркетингу: товар, ціна, розповсюдження, просування. Ці засоби маркетингу прийнято називати концепцією «4Р» (Produkt, Price, Place, Promotion). Система маркетингу «5Р» носить назву Маккартні (рис. 2.8).

Відзначимо, що кожний з елементів комплексу маркетингу є формою задоволення потреб споживачів.

Товар — усе, що може задовольнити потреби та пропонує ринок з метою привернення уваги, придбання, використання або споживання. Включає фізичні об´єкти, послуги, місце, організацію, ідеї. [4]

Задоволення конкретним товаром потреб споживачів — головна проблема товарної політики фірми. Рішення цієї проблеми тісно пов´язане з визначенням сегментів ринку, на яких діє фірма, та споживачів, чиї потреби вона збирається задовольнити.

Рис. 2.8. Комплекс елементів маркетингу Інша важлива проблема — знаходження, досягнення та підтримка оптимального рівня якості. А це проблема формування товарного асортименту, стилю, дизайну, унікальних особливостей, сервісу, торгової марки, упаковки (рис. 2.9)

Рис. 2.9. Маркетингова структура елементу «товар»

Розглядаючи товар, слід пам´ятати, що споживач придбає не продукт, а ті блага, які йому може представити цей продукт. Основні критерії для аналізу товару — якість, наявність сировини, виробничої потужності, адаптивність товару, унікальність товару, вимоги до зберігання, зареєстрована торгова марка, споживчі властивості товару.

Ціна є одним із елементів комплексу маркетингу, тому вибір ціни визначається з врахуванням вибору стратегії відносно інших елементів комплексу маркетингу (рис. 2.10). Можливими загальними цілями підприємства, які впливають на політику ціноутворення, є: виживання, максимізація поточного прибутку, максимізація ринкової частки, лідерство у галузі якості продукції.

Рис. 2.10. Маркетингова структура елементу «ціна»

Ціноутворення вирішує одну із найскладніших потреб — визначення оптимальної ціни на новий товар. У ході адаптації цін до ситуації на ринку необхідно вирішувати складні економічні питання динаміки попиту в залежності від рівня ціни та проблеми психологічного характеру. Тут головні інструменти — націнки та знижки. Важливими є умови цінової конкурентної боротьби.

Розповсюдження — елемент комплексу маркетингу, який характеризує діяльність підприємства, що спрямована на планування, реалізацію та контроль за рухом товарів від виробника до споживача з метою задоволення попиту та от

римання прибутку (рис. 2.11). При здійсненні функції розповсюдження важливо добре орієнтуватися у типах та функціональному призначенні різноманітних категорій посередників та каналів збуту.

Складніше завдання маркетингового розповсюдження — управління каналами збуту — включає у себе постановку цілей, розподіл повноважень та відповідальності, стимулювання посередників, вирішення конфліктів. Організація продажу та управління атмосферою продажу може вплинути на ефективність всього комплексу маркетингу. Цим займається спеціальний напрямок маркетингу — мерчандайзинг.

Рис. 2.11. Маркетингова структура елементу «розповсюдження»

Просування — сукупність різних видів діяльності по доведенню інформації про переваги продукту до потенційних споживачів та стимулювання виникнення у них бажання його купити. Сучасні організації використовують складні комунікаційні системи для підтримки контрактів з посередниками, клієнтами, з різними суспільними організаціями (рис. 2.12).

Рис. 2.12. Маркетингова структура елементу «просування»

До основних елементів системи просування належать: реклама, персональний продаж, стимулювання, зв´язки з громадськістю, пропаганда.

Застосування елементів системи маркетингу залежить від багатьох факторів (характеристик товару, структури ринку, регіональних особливостей, ресурсних можливостей підприємства тощо). Структурна побудова системи просування залежить в значній мірі від форм власності та специфіки організації управління конкретним становищем підприємства.Виробник або обслуговуючі організації (підприємства або фізичні особи, які випускають товари або надають послуги)


загрузка...