Навігація
Посилання


Маркетинг

Список використаної літератури


Азбука маркетинга: Учеб. Пособие. 3-е изд. перераб. и доп. - Д.: Сталкер. 1998. - 432 с.

Ґерасимчук В.Ґ. Маркетинг: теорія і практика: Навч.посіб- ник. - К.:Вища шк., 1994. - 327 с.

Котлер Ф.К. Маркетинг-менеджмент - Спб: Питер Ком.,1999. - 896 с.

Маркетинг: Учебник / А.Н. Романов, Ю.Ю. Корлюгов, С.А- . Красильников и др.; Под ред. А.Н.Романова. - М.:Банки и биржи, ЮНИТИ, 1996. - 560 с.

Маркетинг: принципи і функції; Навч. Посібник для вищих навч. закладів. - 2-ге вид., перероб. і доп./ За ред. О.М. Азарян. - Київ НМЦВО Міністерство освіти і науки України, НВФ «Студцентр»,2001. - 320 с.

Маркетинг / Упоряд. вступ. ст. А.І.Кредисова. - К.:Україна.1994. - 399 с.

Мороз Л.А., Чухрай Н.І. Маркетинг: Навч. посібник; - Збірник прав. - Львів,1999. - 244с.

Примак Т.О. Маркетинг: Навч. посіб. - К.:МАУП, 2001. - 200с.


загрузка...