Навігація
Посилання


Маркетинг

Поняття якості товару


Проблема якості продукції носить у сучасному світі універсальний характер. Від того, наскільки вдало вона розв´язується, залежить багато у економічному та соціальному житті будь-якої країни, практично будь-якого споживача.

Якість продукції є важливим чинником конкурентоздатності, тому кожна організація повинна розробляти та впроваджувати ефективні системи управління якістю.

Якість — це сукупність властивостей продукції, які характеризують її призначення, особливості, корисність і здатність задовольнити потреби споживачів. Для визначення якості використовуються відповідні показники безпосередньо продукції, якості її виготовлення, експлуатації та показники якості супроводжуючих послуг.

Відповідно з призначенням Міжнародної організації по стандартизації, якість — це сукупність властивостей та характеристик продукту, які надають йому здатність задовольнити обумовлені або заплановані потреби. Будучи продуктом праці, якість товару — категорія, яка нерозривно зв´язана як з вартістю так і з споживчою вартістю.

Політика в галузі якості повинна базуватися на таких напрямках:

розширення або вихід на нові ринки збуту з високоякісною продукцією;

досягнення технічного рівня продукції, що перевищує рівень товарів провідних фірм;

поліпшення найважливіших показників якості продукції;

освоєння виробів, функціональні можливості яких реалізуються на нових принципах;

збільшення термінів гарантій на продукцію та поліпшення сервісу.

Управління якістю продукції потребує реалізації комплексного, системного підходу. Система управління якістю функціонує одночасно з усіма іншими видами діяльності, які впливають на якість продукції (послуг) та взаємодіє з ними. Її вплив розповсюджується на всі етапи від визначення і до кінцевого задоволення вимог і потреб споживача. Ці види діяльності охоплюють такі сфери.

Рис. 5.11. «Петля якості» в маркетингу

Система забезпечення якості продукції («петля якості») повинна охоплювати такі етапи: дослідження ринку (1); проектування і розробки продукції (2); підготовки та розробки виробничих процесів (3); виробництво (4); упаковка і збереження (5); реалізація і розподіл продукції (6); контроль, проведення випробувань і обстежень (7); монтаж і експлуатація (8); технічна допомога та обслуговування (9); утилізація після використання (10). Вплив на кожен етап «петлі якості» повинен здійснюватися в трьох напрямках: забезпечення якості, управління якістю, поліпшення якості.

Ринковий підхід до визначення якості товару полягає у тому, що із двох однакових товарів найчастіше купують дешевий, а при рівних цінах — більш якісний.

Якість продукції формується на основі її технічного рівня та якості виробничого виконання. Чим вища якість виготовлення, тим ближче фактичні властивості продукції до запроектованих у моделі. Якість виготовлення можна визначити за допомогою індексів дефектності. Рівень якості у споживанні — це інтеграція технічного рівня та якості виготовлення товару. Головним показником якості споживання є розмір витрат, що пов´язані з власністю на товар. Але, необхідно мати на увазі, що з точки зору маркетингу якість це — не найвищий у св

іті технічний рівень або новинка, яка не має аналогів. Якісний товар перш за все задовольняє запити і надає переваги цільовому споживачеві краще, ніж аналогічний але при більш низьких витратах. Тому необхідно перейти до поняття рейтингу товару. Цей показник засвідчує ступінь переваги одного виробу (однієї моделі виробу) над іншими стосовно до умов використання товару споживачем. Рейтинг поєднує технологічний рівень виробу з ефективністю в експлуатації. Він дозволяє кількісно обчислювати вплив зміни одного показника на інші та обчислюється за формулою:

де Рі — одиничний показник якості товару, що оцінюється;

Ріб — одиничний показник якості етапу для порівняння;

n — кількість одиничних показників якості, прийнятих до розгляду.

Обчислення рейтингу товару за своїм змістом є різновидом комплексної оцінки рівня якості товару (виробу).

Оцінка та контроль за додержанням якості достатньо прості у тому випадку, якщо задана споживча властивість товару може бути охарактеризована однією з ознак (строк служби, надійність, міцність на удар тощо). Складніше ця задача розв´язується у ситуації, коли враховуються конкретні виявлення властивостей товару у визначених умовах споживання (носіння взуття, експлуатаційні властивості комп´ютера, машин, обладнання). Справа в тому, що безпосередньо інтегрувати різні характеристики якості не має можливості, так як усі вони різні за своєю значимістю для різних споживачів.

Один із способів одержання даних про зміну якості товару полягає у тому, щоб експертним способом створити номенклатурний перелік ознак якості, ранжирувати їх по значимості для споживача у рамках визначеної шкали ваг та порівняти фактично досягнуті рівні показників з показниками, прийнятими за базу порівняння (еталон, стандарт, вимоги технічних умов).

Розрахункова формула зведеного індексу якості товарів має слідуючий вигляд:

де Сi. — ваговий коефіцієнт значимості відповідної ознаки якості;

Сj — коефіцієнт вагомості товарної групи у загальному об´ємі продаж;

Σi Σj - підсумування зважених коефіцієнтів якості підприємства по набору товарів з обліком декількох ознак корисності.

Зміну кількості реалізованих товарів можливо оцінити шляхом непрямих розрахунків — через динаміку цін реалізації товарів, так як якісні товари продаються по зрівняно високим цінам.

До прямих узагальнених характеристик якості товарів слід віднести показники питомої ваги продукції кращої якості у загальному об´ємі реалізації усієї товарної маси підприємства.

Показники якості продукції досить різні (табл. 5.3).

Таблиця 5.3. Показники якості продукції

Е. Демінг у своїй роботі сформував принципи, при дотриманні яких досягається висока якість продукції. Він назвав їх постулатами. Для того, щоб забезпечити високу якість, потрібно:

Мати постійною ціллю покращення якості виробів та послуг. Над якістю не можна працювати епізодично. Сучасний світ з його жорсткою конкуренцією вимагає безперервного руху на шляху покращення.

Прийняти нову установку — абсолютна недопустимість дефектів.

Виключити залежність від масового контролю. Вимагати від тих, хто виготовляє та закуповує продукцію, статистичні докази того, що якість закладено в продукт.

Припинити укладання контрактів керуючись тільки низькою ціною. Дешеве - як правило, низької якості.

Виявити проблеми та усувати їх.

Навчати усіх працюючих, у тому числі адміністрацію.

Вводити нові методи керівництва.

Викорінювати страх.

Руйнувати бар´єри між відділами.

Відкинути лозунги та заклики, не підкріплені відповідними діями та засобами.

Вилучити кількісні норми для робочих та кількісні показники для адміністрації. Використання кількісних показників руйнівне для особистості.

Усувати бар´єри, що заважають людям гордитись своєю кваліфікацією.

Повсякчасно заохочувати освіту та самостійне підвищення кваліфікації.

Чітко визначити обов´язки керівників вищого рівня. Якість формується у кабінеті керівника.

Принципи Е. Демінга орієнтують підприємство на тривалу стабільну роботу. Вони спонукають менеджерів створювати умови для постійного покращення підприємства, висуваючи на перше місце інтереси прагнення людини.

Зрозуміло, що в рамках єдиної теорії ці принципи дещо трансформуються, а також можуть змінитись і кількісно, але як класична, випробувана часом частина теорії діяльності, вони мають суттєве значення.


загрузка...