Навігація
Посилання


Податковий менеджмент

Особливості становлення й розвиток самоменеджменту


Теорія і практика менеджменту як найважливішу вимогу до суб’єкта менеджменту висувають вміння раціонально й ефективно будувати свою діяльність із застосуванням основоположних принципів наукової організації праці та управління з метою підвищення її ефективності для досягнення визначених результатів, тобто йдеться про самоменеджмент.

Самоменеджмент – це послідовне й цілеспрямоване застосування раціональних методів роботи з метою оптимального використання часу. Час розглядається як абстрактна категорія, використовувана в інтересах працівника. Заповнення часу й результативність його використання – це прерогатива суб’єкта в особі менеджера, маркетолога й інших агентів ринкової економіки.

Ці положення повною мірою стосуються й суб’єктів податкового менеджменту.

Що зумовило виникнення самоменеджменту?

Зростання масштабів підприємницької діяльності, переростання національних масштабів у транснаціональні, що вимагало пошуків нових підходів у менеджменті, маркетингу й бізнесі та фахівців з управлінської діяльності високого рівня.

Наростання ентропії (невизначеності) в різних формах функціонування виробництва, комерційних та інших систем, а також непередбачуваності динаміки ринкових відносин.

Настання нової інформаційної ери, що прийшла на зміну епохи держави індустрії.

Нерівномірність соціально-економічного розвитку регіонів світу й посилення глобалізації як фактора подальшого посилення держав-лідерів на противагу ролі держав-аутсайдерів.

Перетворення творчого потенціалу на потужний потенціал прогресу в розвитку суспільства.

Зниження ролі природного фактора й зростання значення інтелектуального потенціалу. Лідером у світі стає той, хто виробляє технології, і той, хто ефективно управляє організацією.

Непосильність податкового тягаря, який позбавляє можливості займатися легітимним підприємництвом та прирікає сумлінного підприємця шукати місце під дахом тіньової або мафіозної структури.

Перевага інноваційних шляхів розвитку й процвітання передових в економічному відношенні країн.

Широкомасштабний розвиток підприємницької діяльності як закономірний атрибут розвитку ринкової економіки і реальне відокремлення функції управління від функції володіння капіталом. Орієнтація менеджерів не на процес управління, а на кінцеві результати функціонування підприємства (організації).

Самоменеджмент застосовується в практиці традиційного менеджменту, є інструментарієм у взаємодії з умовами його реалізації (рис. 1.3).

Рис. 1. 3. Структура самоменеджменту

Серцевиною структури самоменеджменту (0) є інформація, яка живить усі інші елементи цієї структури.

Зовнішнє коло структури самоменеджменту включає п’ять функцій:

«I. Визначення цілей менеджменту» – здійснюється з урахуванням загальної стратегії підприємницької діяльності. Чіткість формулювання цілей є запорукою їх досягнення.

«II. План виконання» – реалізується відповідно до бізнесплану, в якому визначено етапи планування й очікувані кінцеві результати.

«III. Ухвалення рішення» – найбільш відповідальний крок менеджера, від правильності якого залежить загальний успіх, тобто кінце

вий результат.

«IV. Організація виконання й процес реалізації» включають використання досвіду підприємницької діяльності.

«V. Контроль виконання (досягнення цілей)» – самоконтроль підсумків.

Практичне застосування самоменеджменту керівника середньої ланки може бути продемонстровано відповідним тестом.

Тест із визначення рівня самоорганізації менеджера

Тест складається з десяти позицій. На кожну позицію дається відповідь із оцінками: 0 – майже ніколи, 1 – іноді, 2 – часто, 3 – майже завжди.

Приходжу на роботу із заздалегідь розробленим планом роботи на весь робочий день.

Передоручаю все, що можна передоручити виконавцям.

Письмово фіксую завдання й цілі із зазначенням строків їх реалізації.

Кожний документ обробляю за один раз і до нього більше не звертаюся.

Щодня складаю перелік справ і встановлюю пріоритетність (важливість їх виконання).

Свій робочий день намагаюся звільнити від сторонніх справ, телефонних розмов, незапланованих нарад.

Денне навантаження розподіляю залежно від пріоритетності справ і моєї працездатності.

У моєму плані використання часу є «вікна», що дозволяють реагувати на термінові актуальні проблеми.

Із загального переліку справ виділяю пріоритетні й визначаю черговість їх виконання.

Можу говорити «ні», якщо на мій час претендують інші з менш важливими питаннями, ніж мої.

Підсумувавши бали, одержуємо такі показники самооцінювання:

0–15 балів – Ви не плануєте час і перебуваєте під владою зовнішніх обставин. Домагаєтеся позитивних результатів, якщо дотримуєтеся списку пріоритетів;

16–20 балів – Ви володієте своїм часом, але недостатньо наполегливі в реалізації своїх можливостей;

21–25 балів – у Вас гарні результати самоменеджменту; 26–30 балів – Ви можете служити зразком планування й розпорядження своїм часом і відзначаєтеся діловим характером.

У результаті самоменеджменту досягається більш високий рівень організації праці, виключаються стресові ситуації, підвищується кваліфікація праці, знижується завантаженість і виникає почуття розкріпачення, зменшується кількість помилок і прорахунків, досягаються професійні й кар’єрні (кадрові) цілі найкоротшим шляхом.

При систематичному застосуванні самоменеджменту в повсякденній практиці у менеджера виробляються здатності управляти собою, виявляти в собі резерви нових можливостей, впливати на оточуючих, уміння навчати й розвивати підлеглих, виробляти прагнення до освоєння інновацій (нововведень) тощо.

Відсутність зазначених якостей у менеджерів створює певні обмеження в їхній діяльності, що проявляється в таких формах:

 • невміння управляти собою, що провокує стресові ситуації, які загрожують здоров’ю;
 • невизначеність інтересів, що супроводжується розмиванням особистих цінностей, а це виражається у відсутності перспективи матеріального й інтелектуального збагачення;
 • нечітке розуміння цілей керованого об’єкта і надання невиправдано великої уваги процедурі управління.

Головним достоїнством самоменеджменту є раціональне використання й заощадження ресурсу власного часу. Ця концепція має пряме відношення до здійснення ділової кар’єри, оскільки дає можливість:

 • застосовувати самоменеджмент як інструмент підвищення ефективності роботи менеджера;
 • забезпечувати комплексне вирішення проблем управління від постановки цілей і до досягнення кінцевих результатів, включаючи планування, прогнозування, ухвалення рішення і його реалізацію;
 • оцінювати успіх менеджера, досягнутий завдяки самоорганізації й самовдосконаленню;
 • оцінювати ефективність управління, досягнуту в результаті самонавчання менеджера раціональному використанню часу.

Універсальні методи й прийоми самоменеджменту недостатні для забезпечення ділової кар’єри. Ділова кар’єра досягається за наявності у менеджера певних особистісних якостей, до яких можна віднести: здатність управляти собою, впливати на навколишніх, керувати; прагнення до самовдосконалення, освоєння інновацій, оволодіння знаннями сучасних методів управління і навичками вирішувати проблеми; вміння визначати особисті цінності й цілі; винахідливість тощо.

Самоменеджмент завжди випереджає реальні процеси, що відбуваються в керованому об’єкті, тому що в його основі закладені принципи стратегічного управління, що включають проектування зовнішнього середовища в інтересах суб’єкта управління і її прогнозування.

Самоменеджмент – це спосіб управління життєвими процесами, побудований на полісистемних принципах оцінки життєвих цінностей. Він орієнтує менеджера на пошук нових ресурсних можливостей, сполучаючи симбіоз волі й інтелекту з реальними процесами, що протікають у внутрішньому й зовнішньому середовищі.

Як інструментарій системи управління самоменеджмент руйнує будь-який стереотип з метою оновлення застарілої технології управління і пошуку нових інноваційних рішень.

Технологія самоменеджменту включає сукупність способів, прийомів, процедур, алгоритмів, взаємопов’язаних у єдиній керованій системі.

Самоменеджмент характеризується тим, що він:

 • задовольняє гостру потребу в професійному управлінні об’єктами на основі формування особистісних якостей самодіяльності індивіда;
 • розкриває такі поняття, як самоврядування, самоорганізація, саморегуляція, самовиховання;
 • є багаторівневим процесом сходження особистості щаблями росту до більш високого рівня (службового становища);
 • є багатогранним, включає в себе організацію внутрішнього й зовнішнього середовища керованого об’єкта і поєднує їх в парадигму процесу управління;
 • є ситуативним, здатним зруйнувати будь-який стереотип, що заважає руху до мети;
 • є суто індивідуальним, освяченим талантом і особистим досвідом.

Менеджер, який вдосконалює свої професійні якості, є творчою особистістю. Типи особистості менеджера представлені 18ма характерними варіантами:

 • цілеспрямований, але не фанатичний;
 • еврист, генератор ідей, але не прожектер;
 • рішучий, але не авантюрист;
 • гнучкий, але стабільний;
 • вимогливий, але не жорсткий;
 • незалежний, але не самовпевнений;
 • енергійний, але не метушливий;
 • авторитетний, але не авторитарний;
 • оптиміст, але реалістичний;
 • практик, але не прагматик, що орієнтується на миттєву користь;
 • принциповий, але не причепливий;
 • комунікабельний, але не демагог;
 • лідер, але не кар’єрист;
 • новатор, але не технократ;
 • конкурентноздатний, але не користолюбець;
 • інтелігентний, але не рекламуючий себе;
 • новатор, але не популіст;
 • реформатор, але не бюрократ.

Отже, самоменеджмент зумовлений необхідністю формування творчого потенціалу працівника в результаті психологізації й соціологізації традиційного менеджменту.

Тест із визначення індивідуальних здібностей (здатностей домогтися успіху)

Тест складається із 16-ти позицій (тверджень). Кожна позиція має два варіанти відповіді: «так», «ні». Позитивна відповідь оцінюється балом «1», негативна – «0».

Важливі рішення Ви приймаєте самостійно, без потреби радитися з іншими.

У Вас тверда й упевнена хода.

Ви завжди добре вдягнені й відрізняєтеся гарними манерами.

Ви елегантні, привабливі й чарівні.

Ви зберігаєте спокій у кризових ситуаціях.

Вас можна назвати оптимістом.

У Вас тверде (ділове) рукостискання.

Ви знаєте, які справи Вам під силу, а які ні.

Ваші висловлення завжди категоричні, рішучі й переконливі.

Ви прагнете до нових ділових контактів, шукаєте шляхи й способи самовдосконалення й при цьому не поділяєте своїх партнерів на симпатичних вам і не симпатичних.

Ви здатні без гніву реагувати на критику.

Ви піклуєтеся про своє здоров’я.

Ви вважаєте себе підготовленим для того, щоб обійняти посаду вашого начальника.

У Вас розвинена інтуїція. Ви здатні вгадати прийдешні події у своїй службовій діяльності й особистому житті (планування долі).

Ви вважаєте оптимальним варіантом офіційні службові відносини зі співробітниками – партнерами.

Вам хочеться бачити в співробітниках-партнерах особистих друзів, не виключаючи виникнення службового роману.

Підрахунок балів дозволяє одержати такі висновки.

Сума від 14 до 10 балів означає: Вас очікує успіх, незалежно від того, чим Ви займаєтеся й де працювали.

Від 10 до 7 балів – Ви енергійні, здібні, можете досягти успіху, якщо будете займатися самоменеджментом.

Від 6 до 4 балів – успіх Вас мало цікавить, тому що Ви в нього не вірите. Віра в успіх може принести вам удачу.

1 бал – якщо Вам наплювати на успіх, те навіщо Ви відповідали на цей тест. Шукайте себе в особистому житті, а краще в інтимних відносинах, де інтелект поступається місцем інстинкту.

У процедуру самоменджменту податкового менеджера має бути включено платника податків, оскільки їх спільна участь у створенні двоєдиного результату – «Доход – податок» – є підсумком спільної діяльності, адже якщо немає доходу, немає й податку.

Самоменеджмент податкового інспектора – це процес самовиховання й самовизначення в досягненні високих результатів своєї діяльності.

У теорії й методології самоменеджменту цілі й завдання платника податків і податкового інспектора збігаються: досягти високого рівня прибутку при одночасному розширенні податкової бази. Це означає збільшення податкових надходжень у бюджет без заподіяння фінансових збитків платникові податків.


загрузка...