Навігація
Посилання


Менеджмент підприємства

Розділ 5. Прийняття рішень. Поняття і види управлінських рішень


Управлінське рішення – це творча вольова дія суб’єкта управління, спрямована на вирішення конкретної ситуації або проблеми. Прийняття рішень є центральною ланкою будь-якої діяльності організації. Можна виділити стратегічні, адміністративні і оперативні рішення. Стратегічні рішення пов’язані, головним чином, із зовнішніми проблемами підприємства, адміністративні – зі створенням максимального виробничого потенціалу на базі раціонального використання ресурсів, операційні – з максимізацією прибутковості поточних операцій.

Кожна управлінська функція пов’язана з кількома життєво важливими рішеннями. Ось деякі з них за функціями:

Рішення повинні відповідати вимогам: наукової обгрунтованості; спрямованості на кінцеві результати, кількісної і якісної визначеності, правового забезпечення, оптимальності, своєчасності, комплексності, підсилення стимулюючої і виховної функції, гнучкості.

Рішення можна класифікувати:

  • за об’єктом рішення: орієнтовані на цілі або на засоби, структурні і процесуальні (ситуаційні);
  • за надійністю вихідної інформації: рішення на основі надійної інформації, а також пов’язані з ризиком;
  • за термінами одержання результатів: довго-, середньоі короткострокові;
  • за зв’язком з ієрархією планування: стратегічні, тактичні і оперативні;
  • за періодичністю прийняття: одноразові (випадкові) та такі, що повторюються («рутинні»);
  • за методами прийняття: одноособові, колективні (прийняття одноголосно, більшістю на основі консенсусу або експертних оцінок);
  • за методами переробки інформації: алгоритмічні (прийняті на основі відомих правил, методик тощо) і евристичні (на основі використання логічних методів при виникненні складних нетипових задач; при прийнятті таких рішень, як правило, мають справу з багатьма незалежними змінними, тому неможливо передбачити і оцінити наслідки кожного варіанта рішень без спеціальних досліджень);
  • за кількістю критеріїв: одноі багатокритеріальні;
  • за очікуваними результатами: з певним і з ймовірним результатами;
  • за способом фіксації: письмові та усні.

Розрізняють також функціональні рішення підприємства. До них відносяться такі рішення, як: маркетингові, фінансові, виробничі, стосовно персоналу, обладнання, матеріально-технічного забезпечення тощо.


загрузка...