Навігація
Посилання


Менеджмент підприємства

Модель управління запасами


Моделі економічного аналізу включають у себе моделі для визначення умов беззбитковості, забезпечення заданого прибутку або рентабельності, моделі граничного аналізу тощо. Такі моделі можуть бути розв’язані графічним або аналітичним методом. Вони дозволяють виявити вплив структури собівартості, цін, інфляції, обсягів виробництва та інших факторів на результати господарської діяльності.

Графічний метод полягає в зображенні залежності витрат (виручки) від обсягу випуску продукції (надання послуг). Розглянемо його на такому простому прикладі. Нехай підприємство виробляє і продає 200 тис. виробів за місяць, за ціною одиниці 1,6 грн. Виробничі можливості дозволяють підприємству виробляти щомісячно 250 тис. виробів. За місячного обсягу виробництва 200 тис. виробів сумарні витрати становлять 298 тис. грн., у тому числі, фіксовані (постійні) витрати – 176 тис. грн., а змінні – 122 тис. грн. Використовуючи ці дані, побудуємо графік «витрати-результати» (рисунок 5.3 а).

А – точка самоокупності (нульового прибутку); QС – обсяг виробництва, що забезпечує умови самоокупності (Пр = 0)

Рисунок 5.3. Графік результатів господарчої діяльності підприємства

По осі абсцис відкладемо обсяг виробництва (реалізації) продукції Q, по осі ординат – виручку від реалізації Р та собівартість С. Порядок побудови графіка: по осі абсцис відкладаємо обсяг виробництва, рівний QП = 200 тис. од., і проводимо вертикальну лінію QПb. По осі ординат відкладаємо умовно-постійні витрати СП (лінія dl). По лінії QПb відкладаємо загальні витрати за обсягу виробництва QП (176 + 122 = 298 тис. грн.) і одержуємо точку S. Через точки d i S проводимо лінію собівартості С. Через початок координат проводимо лінію виручки від реалізації Р = 1,6Q. Точка її перетину з лінією загальних витрат (А) є точкою нульового прибутку або самоокупності. З графіка на рисунку 5.3а видно, що підприємству, щоб одержати прибуток, необхідно щомісяця виробляти більше 178 тис. одиниць виробів. При виробництві 200 тис. виробів за місяць прибуток становить (2001,6 – 298) = 22 тис.грн./місяць. Зі збільшенням обсягу виробництва лише на 10% – до 220 тис. штук – прибуток збільшується до 41,8 тис. грн. або в 1,9 рази. Графік на рисунку 5.3 а може бути зображений інакше – так, як показано на рисунку 5.3 б. По осі ординат тут відкладений прибуток (Пр) або збитки (-Пр). При Q = 0 збитки становлять (-176) тис. грн., а при Q = 178 тис. одиниць Пр = 0.

Далі розглянемо приклади використання графіка «витратирезультати» (моделі економічного аналізу).


загрузка...