Навігація
Посилання

Корпоративне управління
Довгань Л.Є.

Корпоративне управління

Навчальний посібник. - Київ, 2007.- 174 c.

Корпоративне управління

Навчальний посібник

Редактор: Білокурський Сергій Петрович

Коректор: Наслєдова Тетяна Анатоліївна

Комп’ютерна верстка: Петриченко Валентин Володимирович

Дизайн обкладинки: Сидоренко Марія Олексіївна

Підп. до друку 05.12.2006. Формат 84х108/32. Папір офс. Гарн. Newton С. Друк офсетний. Обл.-вид. арк. 00 Ум.друк.арк. 00

Наклад 1000 пр.

Видавництво «Кондор» Свідоцтво ДК № 1157 від 17.12.2002 р.

03057, м.Київ, пров. Польовий, 6,

тел./факс:(044) 456-60-82, 241-83-47

Л.Є. Довгань, В.В. Пастухова, Л. М.Савчук. Корпоративне управління.Навчальний посібник

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів

Київ. 2007

УДК 338.22(477-73) ББК 65.9(укр)23К

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів

Рекомендовано Міністерством освіти та науки України, як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (Лист МОНУ №14/18.2-549 від 02.03.2006 року)

Рецензенти :

С.О.Юшин – доктор економічних наук, професор кафедри менеджменту Київського національного торговельно-економічного університету;

О.А.Стороженко – доктор економічних наук, професор;

М.П.Панченко – доктор економічних наук, професор, зав. кафедри фінансів Міжнародного університету фінансів Л.Є. Довгань, В.В. Пастухова, Л.М.Савчук

Корпоративне управління. Навчальний посібник.– К.: Кондор, 2007.– 174 с.

ISBN 978-966-351-182-5

У навчальному посібнику розглянуто теоретичні засади корпоративного управління, моделі корпоративного управління, міжнародні стандарти та принципи корпоративного управління, що застосовуються в провідних країнах світу. Значну увагу приділено управлінню корпоративним об’єднанням холдингового типу, розглянуто механізми управління структурними складовими корпоративних об’єднань.

Навчальний посібник підготовлений відповідно до навчальної програми нормативної дисципліни «Корпоративне управління». Матеріал посібника спрямований на підготовку спеціалістів, які одночасно були б і фахівцями-професіоналами, і нестандартно мислячими, творчими особистостями

Для науковців, керівників корпорацій, викладачів, аспірантів та студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.

ББК 65.9(укр)23

ISBN 978-966-351-182-5 © Л.Є. Довгань, В.В. Пастухова, Л.М.Савчук, 2005

© Кондор, 2005

загрузка...