Навігація
Посилання


Корпоративне управління

Список використаних джерел


Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. № 436-IV // Офіц. вісн. України. 2003.– № 11. – Ст. 462.

Про господарські товариства: Закон України від 19.09.1991 р.№1576-XII

Про корпоратизацію підприємств: Указ Президента України від 15.06.1993 р. №210/93

Про інвестиційні фонди та інвестиційні компанії: Указ Президента України від 19.02.1994 р. №55/94

Про холдингові компанії, що створюються в процесі корпоратизації та приватизації: Указ Президента України від 11.05.1994 р. №224/94

Про довірчі товариства: Декрет Кабінету Міністрів України від 17.03.1993 р. №23/93

Акціонерні товариства. Організація та діяльність. – К.: Фонд державного майна України, 1997. – 344 с.

Белозерова С. Кодекс корпоративного управления: быть или не быть ему в Украине // Економіка, фінанси, право. — 2002. -№ 2.-С. 13-15.

Білорус О. Г., Рогач В. І. Акціонерні товариства: організація і управління. — К.: Техніка, 1992. — 144 с.

Бреддик У. Менеджмент в организации: Учеб. пособие. — М.:Инфра-М, 1997.-65 с.

Вінник О. Господарські товариства і виробничі кооперативи. Правове становище. — К.: Т-во «Знання», КОО, 1998. — 309 с.

Винслав Ю. Б., Германова И. Е. Холдинговые отношения и правообеспечение их становления в России и СНГ // Рос. эконом, журн. — 2001. — № 4.

Голіков В. І. Розвиток корпоратизму і корпоративних відносин в економіці України. — К.: Ін-т екон. прогнозування, 2002.-304 с.

Горбатенко В. Акціонерні товариства: життя за новими правилами // Круглий стіл. — 2003. — № 4(7). – с. 11-14.

Девіс С.М. Боротьба за вдосконалення всесвітнього корпоративного управління // Економ. реформи сьогодні. — 1999.— № 25. – с. 6-11.

Демб А., Нойбаер Ф. Корпоративне управління. — К.: Основи, 1997. — 302 с.

ДембА., Нойбаер Ф. Корпоративне управління: віч-на-віч з парадоксами: Пер. з англ. — К., 1997. — 120 с.

Довгань Л. Є. Корпоративне управління і права акціонерів: Метод, вказівки до вивч. дисц. «Корпоративне управління» для студ. ф-ту менеджменту та маркетингу. — К.: НТУУ “КШ”, 1998. -71 с.

Довгань Л., Ічанська Н. Сучасні проблеми та шляхи поліпшення корпоративного управління в Україні // Вісн. Терноп. акад. нар. госп-ва. 2002. № 7/1. С. 65-70.

Дьюбіел С. Корпоративне управління: вдосконалення методів організації роботи корпорації // Економ. реформи сьогодні.— 1999. — № 25. – с. 12-18.

Євтушевський В. А. Основи корпоративного управління: Навч. посіб. — К.: Знання-Прес, 2002. — 317 с.

Забелин П. Основы корпоративного управления концернами. М.: ПРИОР, 1998. 176 с.

Зацихайло Д.В., Кібенко О.Р., Назарова Г.В. Корпоративне управління: Навч. посіб. — Х.: Ескада, 2003. — 688 с.

Збірник ситуаційних вправ із корпоративного управління / за ред. В.Ряботи. МФК.К.: Століття,1999.с.188

Кашанини Т. В. Корпоративное право: Учеб. для вузов. — М.: Издат. группа НОРМАИНФРА-М, 1999. 815 с.

Козаченко Г.В., Воронкова А.Е. Корпоративне управління: Підручник. — К.: Лібра, 2004. 368

с.

Кныш М. И., Пучков В. В., Тюшиков Ю. П. Стратегическое управление корпорациями. — СПб.: Культинформпресс, 2002. 239 с.

Концепція розвитку корпоративного управління в Україні (проект) // Цінні папери України. 2001. — № 34. С. 10.

Лессер Б., Бондарчук І., Борисенков та ін. Корпоративне управління в Україні в сучасних умовах./ За заг. ред. І. Роспутенка та Б. Лессера. — К.: К.І.С., 2004. 306 с.

Майборода Т. Актуальні питання корпоративного управління // Цінні папери України. 2001. — № 32. С 8.

Международный менеджмент / Под ред. С. Э. Пивоварова, Л. С. Тарасевича, А. И. Майзеля. — СПб.: Питер, 2001. — 576 с. 32.

Міжнародні національні стандарти корпоративного управління: 36. кодексів та принципів. — К.: Проект «Корпоративний розвиток в Україні», 2003. — 247 с.

Назарова Г. В. Організаційні структури управління корпораціями:Монографія. 2-ге вид., допов. і переробл.Х.:ВД»ІНЖЕК»,2004. 420с.

Оскольський В.Удосконалення корпоративного управління як засіб залучення інвестицій за допомогою механізмів фондового ринку // Економіка України.2006.№8,С.4-10

Парсяк В. Актуальні аспекти інтеграції у сфері малого підприємництва // Економіст. — 2002. — № 1. — С 33—35.

Підсумки дослідження «Корпоративна комунікаційна політика та залучення нових інвестицій» — http://uaib.com.ua/

Пішпек С Про ефективне управління корпоративною власністю // Економіка України. — 2001. — № 2. — С. 86—88.

Поважный А. С. Проблемы управления и организации деятельности акционерных обществ в Украине. — Донецк: ДонГАУ, 2000. 172 с.

Принципи корпоративного управління ОЕСР // Матеріали веб-сайту.

Рекомендації з найкращої практики корпоративного управління для акціонерних товариств України // Цінні папери України. 2001. № 32. С 11.

Сазонец И. Л. Формирование механизма корпоративного управления в экономике Украины. — Донецк: ИЭП НАН Украины, 1998.-21 с.

Салівен Дж. У пошуках кращого директора: корпоративне управління в перехідній та ринкових економіках: Пер. з англ. К.: Основи, 1996. 366 с.

Сирош М. В. Проблемы формирования корпоративного сектора экономики и корпоративного управления // Гос. информ. бюл. о приватизации. — 1999. № 1. — С. 46-48.

Сірко А. Корпоративна власність у транзитивній економіці // Економіка України. — 2002. — № 4. — С. 57—64.

Сірко А. Специфіка становлення моделі корпоративного управління в економіці України // Вісн. Терноп. акад. нар. госп-ва.2002. № 7/3. С 77-80.

Спивак В. Корпоративная культура. — СПб.: Питер, 1995.-318 с.

Страхова Л. П., Бартенев А. Е. Корпоративные образования в современной экономике // Менеджмент в России и за рубежом. 2000. № 2. С. 22-36.

Управління акціонерним товариством (корпоративне управління: Посібник МФК.К.: Століття,1999.с.182

Федоренко В. Г. Создание ПФГ и проблемы управления корпоративными правами // Гос. информ. бюл. о приватизации 1999.-№ 2.-С. 48-52.

Холдинг как инструмент корпоративного управления // Рынок капитала. 2000. № 1-2. С. 21-23.

Чечетов М., Мендрул А. Корпоративное управление в условиях рыночной трансформации // Экономика Украины. — 2001.-№4.-С. 10-18.

Шеин В. И., Жуплев А. В., Володин А. А. Корпоративный менеджмент: опыт России и США. — М.: ОАО «Типография «НОВОСТИ», 2000. 280 с.


загрузка...