Навігація
Посилання


Основи аудиту

Контрольний блок. Тести


Які з перерахованих факторів обмежують ефективність системи внутрішнього контролю:

а) ефективність контрольних процедур залежить від розподілу функціональних обов’язків;

б) процедури контролю визначаються згідно з вказівками керівництва; в) значний вплив зовнішніх факторів;

г) співвідношення витрат на організацію контролю з перевагами, які він гарантує.

Вивчаючи систему внутрішнього контролю, аудитор отримує достатні докази для:

а) створення належних умов збереження активів підприємства;

б) обгрунтування конструктивних пропозицій замовнику щодо покращення структури контролю;

в) визначення мети, обсягу і термінів здійснення аудиторських тестів; г) висловлення думки про систему внутрішнього контролю.

На підставі вивчення системи внутрішнього контролю аудитор може оцінити ризик контролю як максимальний, бо:

а) вважає політику і структуру контролю неефективними;

б) здійснивши тести контролю, щоб знизити ризик невиявлення помилок;

в) вважаючи політику і процедури контролю здатними запобігти, виявити і виправити можливі відхилення;

г) виявивши, що елементи внутрішнього контролю не закріплені у положеннях, посадових інструкціях, наказах.

Які з перерахованих тестів можна вважати тестами контролю? а) перевірка специфічних статей звітності;

б) порівняння оцінки виробничих запасів у обліку із супроводжувальними документами постачальника;

в) перевірка наявності підписів керівника на видаткових касових ордерах;

г) огляд нового обладнання, придбаного у звітному періоді.

Яким чином можуть бути отримані достатні докази про дотримання посадовими особами їх повноважень?

а) перевіркою зовнішніх документів про наявність необхідних розпоряджень;

б) спостереженням за посадовими особами, які застосовують контрольні процедури;

в) підготовкою блок-схем внутрішнього контролю; г) опитуванням посадових осіб.

З якою метою МНА вимагають обов’язково документувати результати вивчення і оцінки системи внутрішнього контролю?

а) для отримання документальних свідчень про здійснені процедури аудиту;

б) для кращого розуміння системи контролю;

в) для підготовки звіту про недоліки системи внутрішнього контро-

лю;

г) для визначення потенційних слабких місць контролю.

Які переваги блок-схеми внутрішнього контролю над іншими фор-

мами його документування? а) простота складання;

б) можливість використання у системах контролю будь-якої складності;

в) представлення хронологічного здійснення і зв’язку між учасниками господарських операцій;

г) ніяких.

Яке значення для аудитора має інформація про кваліфікацію облікового персоналу замовника?

а) забезпечує своєчасне здійснення тестів;

б) визначає економічну ефективність контролю;

в) вказує на можливість змови з метою зловживань;

г) сприяє забезпеченню збереження активів підприємства.

Які з наведених елементів не належать до структури внутрішнього контролю:

а) ризик контролю;

б) контрольні процедури;

в) система бухгалтерського обліку; г) контрольне середовище.

Які прийоми вивчення системи внутрішньо

го контролю використовує аудитор?

а) документування;

б) тести узгодженості (відповідності);

в) опис, анкетування, складання блок-схем, комбінований; г) вивчення блок-схем, опитування, спостереження;

Яке рішення щодо оцінки ризику контролю та здійснення тестів узгодженості на малих підприємствах приймає зазвичай аудитор?

а) оцінює ризик як середній і проводить тести контролю;

б) вважає ризик максимальним і переходить до тестів підтвердження;

в) оцінює ризик як низький і проводить тести контролю;

г) оцінює ризик як низький і переходить до тестів підтвердження.

Який прийом ви використаєте для перевірки своєчасності оприбуткування готівки, отриманої з поточного рахунку у касі?

а) звірення записів у касовій книзі і виписці банку; б) спостереження;

в) інвентаризація;

г) звірення записів у реєстрах синтетичного обліку з первинними документами.

Який прийом застосує аудитор, аби пересвідчитись у забезпеченні умов зберігання коштів у касі?

а) інвентаризація; б) опитування;

в) огляд приміщення каси;

г) ознайомлення з договором про матеріальну відповідальність касира.

З якою метою аудитор проводить тести узгодженості?

а) щоб переконатись, що здійснюються певні процедури контролю; б) для оцінки ефективності контролю;

в) аби знизити аудиторський ризик; г) для вивчення системи контролю.

У чому полягає призначення прослідковування господарської операції під час вивчення системи внутрішнього контролю?

а) аби переконатись, що здійснюються певні процедури контролю; б) для оцінки ефективності контролю;

в) щоб знизити аудиторський ризик;

г) для вивчення обсягу тестів підтвердження.


загрузка...