Навігація
Посилання


Основи аудиту

РОЗДІЛ 9. АУДИТ У КОМП’ЮТЕРНОМУ СЕРЕДОВИЩІ. Вплив комп’ютерної техніки на ефективність проведення аудиту


Комп’ютеризація є однією з найважливіших стадій науково-технічного прогресу. Комп’ютеризацію пройшли найбільш розвинені країни Заходу, окремі країни третього світу, держави Східної Європи, включаючи і Україну.

Інтенсивний розвиток електронно-обчислювальної техніки і технологій дав значний вплив на ефективність аудиту і вдосконалення його методів. З’явилась можливість не тільки розрахунку, але й перевірки показників ділової активності, фінансової стійкості короткострокової і довгострокової перспективи, ліквідності і платоспроможності, оцінки рентабельності активів та капіталу. Необхідно зауважити, що облікові системи, які застосовують у комп’ютерному середовищі, сприяють проведенню аудиторських перевірок із використанням їх у комп’ютерній мережі клієнтів.Такий прийом методики аудиту із застосуванням комп’ютерів відомий під назвою «CAATs-Computer – Assisted Audit Techniques» [19,с. 120].

Існують дві складові даної програми, які використовуються при внутрішньому аудиті:

Програмне забезпечення аудиту.

Контрольні дані.

Перша комп’ютерна програма використовується для перевірки змісту файлів клієнта; друга – з метою перевірки функціонування комп’ютерних програм клієнта.

Щоб зробити достовірні висновки згідно з цією програмою, необхідно аудитору оволодіти технічними знаннями обробки данних.

З метою оволодіння методики застосування програмного забезпечення з аудиту можна використати аналітичну перевірку, за допомогою якої розглянути записи клієнта, які збираються у файлах комп’ютера, або скористатись методом контролю, що свідчить про законність, достовірність, повноту та якість результатів перевірки записів у облікових регістрах.

Більшість економістів вважають, що комп’ютер в аудиторській практиці використовується в основному з метою здійснення аналітичних, розрахункових та інших процедур.

Так, Б.Ф. Усач поділяє цю думку і вважає, що вітчизняні аудитори широко використовують комп’ютерну техніку і спеціальні програмні засоби для виконання аналітичних процедур [28, с.178].

На думку професорів С. Ф. Голова, С. Я. Зубилевича, В.С. Рудницького «аналітичні процедури необхідно здійснювати на початковій стадії аудиту з метою оцінювання показників фінансової звітності» [28, с.178]. Практики-економісти вважають, що комп’ютерна техніка використовується переважно з метою ведення обліку за допомогою спеціальних програм.

Згідно з Міжнародним стандартом аудиту 401 «Аудит в середовищі комп’ютерних інформаційних систем» передбачено, що мета і галузь діяльності аудитора не змінюється, коли йдеться про перевірку середовища електронної обробки данних, однак, прикладна програма може поставити аудитора перед необхідністю використання комп’ютера як засобу контролю. Ці різноманітні варіанти використання комп’ютера відомі як «Методи аудиту при сприянні комп’ютера (МАСК)» (дод. 23).

На якість прийняття рішень в аудиторському процесі і підвищення інформаційного забезпечення впливають такі обставини:

  • збільшення кількості факторів, які враховуються аудитором при дослідженні поставлених проблем;
  • поглибле
    ння аналізу господарських операцій,що здійснюються аудитором при перевірці;
  • чітке і досконале формування висновків аудитора.

Забезпечення цих вимог потребує комплексності технологій і впровадження електронної обробки даних, які впливають на перспективність аудиторської перевірки.

Комп’ютерні технології обробки інформації в аудиторському процесі сприяють удосконаленню інтелектуалізації аудиту та науковому обгрунтуванню його висновків.

Ці методи необхідно використовувати із залученням всіх відомих типів конфігурацій комп’ютерів. Необхідність використання даного методу виникає тоді, коли відсутні вхідні документи, неможливо повністю простежити здійснення всіх операцій і коли ефективність аудиту поліпшується за рахунок спеціальної комп’ютерної аудиторської програми. Міжнародний стандарт аудиту 401 «Аудит в середовищі комп’ютерних інформаційних систем» розглядає два його методи:

  • програмне забезпечення контролю;
  • тестуваня.

Програмне забезпечення контролю складається з ряду комп’ютерних програм, які аудитор використовує як частину процедур перевірки, що обробляють контрольні тести системи обліку.

Перевірку методом тестування використовують під час проведення процедур контролю (дод. 24).

Програмним забезпеченням аудитора при аудиторській перевірці є: програми бухгалтерського обліку, юридична база даних, програми аналізу діяльності підприємства, довідники різних ставок податків, курсів валют програми складання звітності та інші свідчення.

Бухгалтерські програми допомагають при аудиторській перевірці.

Характерні риси цих програм наведені в табл. 9.1.

Таблиця 9.1. Характерні риси бухгалтерських програм

Таким чином, у табл.9.1 наведені характерні риси бухгалтерських програм та їх зміст.

Отже, використання комп’ютерної техніки в аудиті скорочує терміни аудиторського процесу і підвищує його вплив на результати діяльності підприємства.


загрузка...