Навігація
Посилання


Міжнародна економіка

Контрольні запитання


Дайте загальну характеристику класифікації країн Західної Європи.

Який вплив на розвиток країн мають середні та малі країни?

В чому полягають особливості Європейської інтеграції?

Які етапи інтеграції пройшли країни Європейського Союзу?

В чому полягають особливості розвитку країн Східної Європи?

Дайте характеристику основних етапів і особливостей економіч( них перетворень в країнах Східної Європи.

Охарактеризуйте зміст національних причин економічних перетво( рень в країнах Східної Європи.

Якими рисами характеризуються зміни в зовнішньоекономічних відносинах країн Східної Європи?


загрузка...