Навігація
Посилання


Економічний аналіз

РОЗДІЛ 3. Аналіз виробництва і реалізації продукції. 3.1. наліз обсягу і асортименту продукції


Основним завданням промислових підприємств (ПП р) є найбільш повне забезпечення попиту населення високоякісною продукцією. Темпи росту обсягу виробництва, підвищення якості продукції безпосередньо впливають на величину витрат виробництва, прибутку і рентабельності, тому АГД ПП р починають з вивчення показників обсягу виробництва.

Його основні завдання:

 • Оцінка ступеня виконання плану і динаміки виробництва і реалізації продукції;
 • Визначення впливу факторів на зміну величини цих показників;
 • Виявлення внутрішньогосподарських резервів, збільшення випуску і реалізації продукції;
 • Розробка заходів щодо освоєння виявлених резервів.
 • Обсяг виробництва промислової продукції може виражатися в натуральних, умовно-натуральних і вартісних вимірниках.

Узагальнюючі показники обсягу виробництва продукції одержують за допомогою вартісної оцінки в оптових цінах.

Основними показниками обсягу виробництва продукції є:

 • валова продукція,
 • товарна продукція.

Валова продукція — це вартість усієї виробленої продукції і виконаних робіт у грошовому вираженні, включаючи незавершене виробництво і внутрішньогосподарський оборот, які не включаються в товарну продукцію. Звичайно вона виражається в цінах, що зіставляються. Обсяг реалізації продукції визначається в діючих цінах (оптових, договірних) і включає вартість реалізованої продукції, відвантаженої і оплаченої споживачами. Важливе значення для оцінки виробничої програми мають і натуральні показники обсягу виробництва продукції. Наприклад, на консервних заводах використовують натуральні показники: 1000 умовних банок, на ремонтних підприємствах — кількість умовних ремонтів.

Джерелами інформації для аналізу виробництва і реалізації продукції є бізнес-план підприємства, оперативні графіки, звітність річна і квартальна за відповідною формою.

Аналіз обсягу виробництва починається з вивчення динаміки валової і товарної продукції, розрахунку базисних і ланцюгових темпів росту і приросту (дані таблиці 3.1). Середньорічний темп росту і приросту можна розрахувати за середньогеометричною і середньоарифметичною зваженою, оперативний аналіз випуску продукції здійснюється на основі розрахунку, в якому виражаються планові і фактичні дані щодо випуску продукції, асортименту за день з наростаючим підсумком з початку місяця, а також відхилення від плану. Приклад 3.1. Виконати аналіз товарної продукції за даними таблиці 3.1.

Таблиця 3.1. Розрахунок базисних і ланцюгових темпів росту

Виходячи з таблиці 3.1., видно, що підприємство перевиконало план в 2003 році порівняно з базовим (1999 роком) на 12% (100800: 90000*100%-100%), при цьому в 2000 році порівняно з базовим обсяг товарної продукції збільшився на 2, 65%; в 2001 році порівняно з базовим збільшився на 6, 4%; в 2002 році порівняно з базовим на 4, 5%. Аналіз товарної продукції в 2001 році порівняно з 2000 роком відображає збільшення обсягу на 3, 7% (95800: 92400*100%-100%); в 2002 році порівняно з 2001 роком обсяг товарної продукції зменшився на 1, 8% (94100: 95800*100%-100%) ; у 2003 році порівняно з 2002 роком обсяг товарної продукції збільшився на 7,1% (100800 : 94100 100%-100%). Аналогічні розміри ланцюгових те

мпів росту можна одержати, якщо темпи росту (зменшення) поточного року розділити на темпи росту (зменшення) попереднього року. Так ланцюгові темпи 2001 року порівняно з 2000 роком можна знайти, розділивши процент виконання товарної продукції у 2001 році порівняно з 1999 роком, і помножити на 100%, тобто 106,4 : 102, 65 100% = 103,7%. Ланцюгові темпи 2002 року порівняно з 2001 роком 104,5:106, 4- 100% = 98,2%, в 2003 році порівняно з 2002 роком: 112 : 104,5 100% = 107,1%. В цілому підприємство має тенденцію до збільшення обсягу товарної продукції.

Для повного забезпечення задоволення потреб населення необхідно, щоб підприємство виконувало не тільки план із загального обсягу продукції, але і за асортиментом, номенклатурою (дані таблиці 3.2). Це гарантує збут виробленої продукції, своєчасну її оплату. Приклад 3.2. Виконати аналіз обсягу товарної продукції по асортименту за даними таблиці 3.2.

Таблиця 3.2. Аналіз плану по випуску товарної продукції

Дані таблиці 1.2. показують, що факт із випуску товарної продукції порівняно з планом збільшився на 4800 тис. грн. або на 5%. Таке збільшення відбувалося за рахунок перевиконання плану по виробу С на 2976 тис. грн. або на 15, 5%, по виробу Д на 5760 тис. грн. або 40%. Але підприємство недовиконало план із асортименту продукції: по виробу А підприємство недовиконало план із товарної продукції на 3600 тис. грн. або 12, 5%; по виробу В недовиконання плану склало 336 тис. грн. або 1%. При цьому підприємство збільшило і планові показники порівняно з минулим роком на 900 тис. грн. або на 0, 95% за рахунок збільшення обсягів по продукції В на 3400 тис. грн. або 11, 26%, збільшення обсягів виробництва по продукції С на 600 тис. грн. або 3, 23%. Плановий обсяг товарної продукції по виробах А і Д зменшився порівняно з минулим роком відповідно на 1700 тис. грн. або на 5, 57% і на 1400 тис. грн. або 8, 86%. Фактично порівняно з минулим роком підприємство збільшило обсяг на 5700 тис. грн. або 5, 99%. Збільшення обсягів товарної продукції відбулося по всіх виробах, крім виробу А, по якому обсяг товарної продукції зменшився на 5300 тис. грн. або 17, 4%. Підприємство має порушений план по асортименту продукції, що є негативним явищем у діяльності підприємства оскільки це призводить до недовиконання планових показників за обсягами виробництва і реалізації.Номенклатура — це перелік найменувань і виробів, їхніх кодів, установлених для відповідних видів продукції і діючих на території СНД. Асортимент — це перелік найменувань продукції з указівкою її обсягу випуску по кожному виду.

Асортимент буває:

 • повний;
 • груповий;
 • внутрішньо груповий.

Аналіз виконання плану за номенклатурою базується на порівнянні фактичного і планового випуску продукції по виробах, що включені в основний перелік (у державне замовлення) .

Оцінка виконання плану по асортименту може виконуватись:

 • способом найменшого відсотка;
 • за питомою вагою в загальному переліку виробів, по яких виконаний план випуску продукції;
 • за допомогою середнього відсотка, що розраховується шляхом розподілу загального фактичного випуску продукції в межах плану на загальний планований випуск продукції.

Причини недовиконання плану по асортименту можуть бути зовнішніми і внутрішніми. До зовнішніх відносяться:кон´юнктура ринку, зміна попиту на окремі види продукції, стан матеріально-технічного забезпечення, несвоєчасне запровадження в дію виробничих потужностей підприємства. До внутрішніх причин відносяться: недоліки в організації виробництва, поганий технічний стан устаткування, простої, аварії, відсутність електроенергії, низька культура виробництва, недоліки матеріального стимулювання.


загрузка...