Навігація
Посилання


Економічний аналіз

3.3. Аналіз якості виробленої продукції


Важливим показником діяльності промислового підприємства є якість продукції, її підвищення забезпечує економію не тільки трудових і матеріальних ресурсів, але дозволяє більш повно задовольнити потреби суспільства.

Якість продукції — це поняття, що характеризує параметричні, експлуатаційні, споживчі, технологічні і дизайнерські властивості.

Розрізняють узагальнюючі, індивідуальні, непрямі показники якості продукції. Узагальнюючі показники характеризують якість усієї продукції, незалежно від її виду і призначення:

 • питома вага нової продукції в загальному обсязі її випуску;
 • питома вага атестованої і неатестованої продукції, питома вага продукції вищої категорії якості,
 • питома вага продукції,що відповідає світовим стандартам;
 • питома вага експортної продукції (високорозвинені промислові країни).

Індивідуальні (одиничні) показники якості продукції характеризують:

а) корисність (зміст заліза в руді, жирність молока тощо);

б) надійність (довговічність і безвідмовність у роботі);

в) технологічність, що характеризує ефективність конструкторських і технологічних рішень.

Непрямі показники — це штрафи за неякісну продукцію, обсяг і питома вага забракованої продукції, питома вага за- рекламованої продукції, втрати від браку.

Перше завдання аналізу полягає у вивченні динаміки перерахованих показників, виконання плану по їхньому рівні, причини і зміни та оцінки виконання плану із якості продукції. Для узагальнюючої оцінки виконання плану із якості продукції використовуються різні методи.

Сутність «Бального методу» полягає в оцінці визначення якості продукції на підставі середньозваженого балу шляхом порівняння фактичного рівня з плановим і знаходження відсотка виконання плану із якості.

По продукції, якість якої характеризується сортом або кондицією, розраховується частка продукції кожного сорту в загальному обсязі виробництва, середній коефіцієнт сортності і середньозважена ціна виробу в порівняльних цінах. При оцінці виконання плану по першому показнику, фактичну частку кожного сорту в загальному обсязі продукції порівнюють із плановою, а для вивчення динаміки якості — з даними минулих періодів. Середній коефіцієнт сортності можна визначити в такий спосіб:

а) як відношення кількості продукції першого сорту до загальної кількості;

Приклад 3.3. Виконати аналіз якості продукції.

Таблиця 3.3. Аналіз якості продукції

Показник, який характеризує сортність продукції, є коефіцієнт сортності.

Коефіцієнт переводу для продукції першого сорту = 1, а для другого сорту: 818/1090=0,75.

Кількість продукції, в перерахунку її на 1 сорт:

по плану: 940, 2*1 +34, 1 *0. 75 = 965, 775 тис.грн.

по звіту: 948, 2*1+25, 3*0, 75 = 967, 175 тис.грн.

Середній коефіцієнт сортності:

по плану: 965, 775: 974, 4 = 0, 9913;

по звіту: 967, 175: 973, 5 = 0, 9935.

Виконання плану по сортності:

0. 9935/0. 9913*100=100. 22%

Фактичний обсяг продукції — тих самих сортів,що і планувалося, з невеликим перевиконанням плану на 0, 22% на користь 1-го сорту.

б) як відношення вартості продукції всіх сортів до можливо

ї вартості продукції за ціною першого сорту.

Приклад. 3.4. Виконати аналіз якості продукції з урахуванням коефіцієнта сортності за даними таблиці 3.4.

Таблиця 3.4. Виконання плану із якості продукції за оцінкою продукції 2-го сорту за ціною 1 -го сорту.

Перевідний коефіцієнт для продукції 1-го сорту = 1, для 2-го сорту = 0, 833 (10/12)

Кількість продукції в перерахунку її на 1-й сорт:

За планом 80*1+20*0, 833=96, 66 тис.грн.

За звітом 95*1+20*833=111, 6 тис.грн.

Середній коефіцієнт сортності:

За планом 96, 66/100=0, 9666

За звітом 111, 6/115=0, 97

Виконання плану по сортності: 0,97 / 0,96 * 100 % = 101,04 %.

Відповідно, фактично випускалася продукція більш високої якості, ніж було заплановано по сортності. Перевиконання — на 1, 04 % (101,04 - 100).

Крім того, оцінка виконання плану із якості продукції виконується за питомою вагою атестованих виробів, питомою вагою забракованої і зарекламованої продукції.

Друге завдання аналізу полягає у визначенні впливу якості продукції на вартісні показники роботи підприємства:

 • випуск товарної продукції;
 • виторг від реалізації продукції;
 • прибуток.

Розрахунок вартісних показників:

Якщо підприємство випускає продукцію за сортами і відбулася зміна сортового складу, то спочатку необхідно розрахувати, як змінилася середньозважена ціна і середньозважена собівартість одиниці продукції, а потім за наведеними алгоритмами розрахувати вплив сортового складу на випуск товарної продукції, виторг від реалізації і прибуток.

Середньозважена ціна визначається за такими формулами:

Для розрахунку впливу сортового складу продукції на обсяг її виробництва у вартісному вираженні можна також використовувати всі перераховані способи, застосовувані при аналізі структури виробництва продукції.

Непрямим показником якості продукції є брак, він поділяється на виправний, невиправний, внутрішній (виявлений на виробництві), зовнішній (виявлений споживачем). Збільшення браку веде до підвищення собівартості продукції, зменшення обсягу виробництва і реалізації продукції та зниження прибутку і рентабельності.

У процесі аналізу вивчають динаміку браку за абсолютною сумою і питомою вагою, загальним випуском товарної продукції. Визначаються втрати від браку і втрати товарної продукції, після цього вивчаються причини зниження якості і допущеного браку продукції по місцях їхнього виникнення і розробляються заходи щодо усунення браку.

Основними причинами зниженої якості продукції є:

 • погана якість сировини;
 • низький рівень технології й організації виробництва;
 • недостатній рівень кваліфікації робітників;
 • низька якість обслуговування устаткування;
 • аритмічність виробництва.

Приклад 3.5. Виконаємо аналіз якості продукції на прикладі таблиці 3.5. і розрахуємо вплив якості продукції на випуск продукції у вартісному вираженні.

Таблиця 3.5. Аналіз якості продукції

Дані таблиці 3.5. показують, що фактичний коефіцієнт сортності більший планового на 0, 08 (0, 91—0, 83), що є позитивним у діяльності підприємства.

Таблиця 3.6. Вплив сортового складу на випуск продукції у вартісному вираженні

У зв´язку з покращенням якості продукції (збільшення питомої ваги І сорту і зменшення питомої ваги II і III сорту) середня ціна реалізації по виробах вище планової на 45 грн., а вартість усього випуску продукції (фактично) вища і дорівнює 2268 тис. грн. (45*50400).


загрузка...