Навігація
Посилання


Економічний аналіз

3.5. Аналіз відвантаження і реалізації продукції


У процесі аналізу необхідно вивчити зміни не тільки в обсязі виробництва товарної продукції, але й у обсязі її реалізації. Від обсягу продажів залежить фінансовий результат підприємства, його фінансове становище і платоспроможність. Аналіз реалізації продукції виконується за кожен місяць, квартал, півріччя і рік. У процесі аналізу фактичні дані порівнюються з плановими, даними попередніх періодів, розраховуються у відсотках відхилення від плану, темпи росту і приросту за аналізований період, абсолютне значення 1% приросту. Можливі два варіанти методики аналізу реалізації продукції. Якщо виторг на підприємстві визначається за відвантаженням товарної продукції, то баланс товарної продукції буде мати такий вигляд:

Приклад 3.7.

Якщо виторг визначається після оплати відвантаженої продукції, то товарний баланс записують так:

Розрахунок впливу цих факторів на обсяг реалізації продукції виконується в порівнянні фактичних показників із плановими і обчисленні абсолютного і відносного приросту кожного з них. Для вивчення впливу цих факторів аналізується баланс товарної продукції (ТП). Аналіз реалізації продукції тісно пов´язаний з аналізом виконання договірних зобов´язань з постачання продукції. Недовиконання плану за угодами обертається для підприємства зменшенням виторгу,прибутку, штрафними санкціями. Крім того, в умовах конкуренції підприємство може втратити ринки збуту продукції, що спричинить спад виробництва. У процесі аналізу визначається виконання плану постачань за місяць і з нарощенням у цілому по підприємству, з урахуванням окремих споживачів, видів продукції, аналізуються причини недовиконання плану, і дається оцінка діяльності з виконання договірних зобов´язань. Відсоток виконання договірних зобов´язань розраховується як відношення різниці між плановим обсягом відвантаження з договірними зобов´язаннями і його недовиконанням до планового обсягу.

Недовиконання обсягу постачань негативно позначається не тільки на підсумку діяльності підприємств, але й на роботі торгових організацій, підприємств-суміжників, транспортних організацій. У процесі аналізу також необхідно вивчити причини збільшення неоплачених залишків продукції, відвантажених покупцеві. Якщо терміни оплати її ще не наступали, то це нормальне явище; прострочена заборгованість покупців за товари ускладнює фінансовий стан підприємств, тому необхідно вживати заходи для стягнення неоплачених сум. Обсяг виробництва товарної продукції на підприємстві залежить від різноманітних факторів. За економічним змістом їх можна згрупувати на три групи:

  • група — забезпеченість підприємства трудовими ресурсами й ефективність їхнього використання;
  • група — забезпеченість основними фондами, у тому числі машинами й устаткуванням, і ефективність їхнього використання;
  • група — забезпеченість сировиною і матеріалами й ефективність їхнього використання.

Запитання для самоконтролю

Основні завдання аналізу виробництва і реалізації продукції.

В чому полягає різниця між валовою і товарною продукцією?

Що таке номенклатура і асортимент продукції?

Причини невиконання плану по асортименту?

Як впливає структура виробництва на обсяг виробництва?

>

Як впливає якість продукції на обсяг реалізації?

Показники якості продукції.

Які показники характеризують ритмічний випуск продукції?

Які фактори впливають на обсяг реалізації?


загрузка...