Навігація
Посилання


Економічний аналіз

4.3. Аналіз продуктивності праці


РВ — середньорічний виробіток продукції одним працівником;

Д — кількість відпрацьованих днів 1 робітником за рік;

ДВ — середньоденний виробіток продукції 1 робітником;

Т — середня тривалість працівника дня;

СВ — середньогодинний виробіток продукції;

ПВ — питома вага (частка) робітників у загальній чисельності працівників;

КР — середньоспискова чисельність робітників;

Тн — невиробничі витрати часу;

Те — надпланова економія часу за рахунок упровадження НТП.

Для оцінки рівня продуктивності праці застосовується система узагальнюючих, приватних і допоміжних показників. До узагальнюючих відносяться:

РВ — середньорічний виробіток продукції 1 працюючого;

ДВ — середньоденний виробіток продукції 1 працюючого;

СВ — середньогодинний виробіток продукції 1 працюючого.

Приватні показники — це витрати часу на виробництво одиниці, визначеного виду продукції в натуральному вираженні за один день чи одну годину.

Допоміжні показники характеризують витрати часу на виготовлення одиниці визначеного виду робіт або обсягу виконаних робіт за одиницю часу.

4.2. Приклад. Виконати аналіз продуктивності праці за даними таблиці 4.2 і розрахувати вплив факторів на рівень середньорічного виробітку.

Таблиця 4.2. Факторний аналіз продуктивності праці

Найбільш узагальнюючим показником продуктивності праці є середньорічний виробіток одним працюючим. Величина його залежить не тільки від виробітку робітників, але й від загальної чисельності останніх у чисельності ВПП, а також від кількості відпрацьованих ними днів і тривалості трудового дня. Звідси середньорічний виробіток продукції одним працівником можна подати у вигляді добутку факторів:

Розрахунок впливу цих факторів виконується способами ланцюгових підстановок, абсолютних різниць, відносної різниці або аналітичним методом. У процесі аналізу обов´язково аналізуються зміни середньогодинного виробітку, як одного з показників продуктивності праці і фактора, від

Таблиця 4.3. Розрахунок впливу факторів на рівень середньорічного виробітку

якого залежить рівень середньоденного та середньорічного виробітку. Величина цього показника залежить від факторів, пов´язаних із змінами трудомісткості і вартісної оцінки.

До 1 групи факторів належать:

  • технічний рівень виробництва;
  • організація виробництва;
  • непродуктивні витрати часу в зв´язку з браком і його виправленням.

До 2 групи належать фактори, пов´язані із змінами обсягу виробництва продукції у вартісній оцінці, у зв´язку зі змінами структури продукції і рівня кооперованих постачань. Для розрахунку впливу цих факторів на середньогодинний виробіток використовують спосіб ланцюгових підстановок. Крім планового і фактичного рівня середньогодинного виробітку, треба розрахувати три умовних показники:

1-й умовний показник середньогодинного виробітку повинний бути розрахований у зіставлених із плановими умовами.

Для одержання цього показника фактичний обсяг виробництва продукції варто скорегувати на величину по його зміні в результаті структурних зрушень і

кооперативних постачань, а кількість відпрацьованого часу — на виробничі витрати часу і надпланову економію часу від упровадження науково-техн- ічних заходів, що необхідні попередньо визначити:

Якщо порівняти отриманий результат із плановим, то довідаємося, як він змінився за рахунок інтенсивності праці, у зв´язку з поліпшенням його організації.

2-ий умовний показник відрізняється від 1-ого тим, що при розрахунку витрати праці не корегується на економію часу від упровадження НТП.

Різниця між показниками 2 і 1 покаже зміни середнього- динного виробітку, надпланову економію часу в зв´язку з упровадженням НТП.

3-ій показник відрізняється від 2-ого тим, що знаменник не коректується на непродуктивні витрати часу:

Різниця між 3-ім і 2-им умовними показниками відображає вплив непродуктивних витрат часу на рівень среднього- динного виробітку. Велику роль у вивченні факторів впливу на рівень середньогодинного виробітку відіграють моделі кореляційного і регресивного аналізу. У багатофакторну кореляційну модель средньогодинного виробітку можна включити фактори:

фондоозброєність (енергоозброєність праці),% робітників, що мають вищу кваліфікацію,середній термін служби обладнання, частки прогресивного обладнання в загальній його вартості.

Коефіцієнт рівняння множинної регресії показує, на скільки гривень змінився середньогодинний виробіток при зміні кожного факторного показника на одиницю в абсолютному вираженні. Для того, щоб довідатися, як за рахунок цих факторів змінився середньорічний виробіток робітників, необхідно отримані прирости середньогодинного виробітку помножити на фактичну кількість люд./годин, відпрацьованих одним робітником:

Для визначення їхнього впливу на середньорічний виробіток працівника треба отримані прирости середньорічного виробітку робітників помножити на фактичну питому вагу робітників у загальній чисельності ВПП.

де ПВ — питома вага робітників у загальній чисельності ВПП.

Щоб розрахувати вплив цих факторів на зміну обсягу випуску продукції, необхідно приріст середньорічного виробітку працівника за рахунок і-го фактора помножити на фактичну середньоспискову чисельність виробничо-промис- лового персоналу (ВПП).

Домогтися підвищення продуктивності праці можна за рахунок:

а) зниження трудомісткості продукції, тобто скорочення витрат праці на її виробництво шляхом упровадження заходів НТП; комплексної механізації й автоматизації виробництва; заміни застарілого обладнання більш прогресивним; скорочення втрат робочого часу й інших утрат відповідно до плану оргтехнічних заходів;

б) більш повного використання виробничої потужності, тому що при нарощуванні обсягу виробництва збільшується тільки перемінна частина витрат робочого часу, а постійна без зміни. У результаті витрати часу на одиницю продукції зменшуються. Резерви збільшення середньогодинного виробітку визначаються за формулою:

де Р Т СВ — резерв збільшення середньогодинного виробітку;

СВв, СВф — можливий і фактичний рівень середньогодинного виробітку;

Р Т ВП — резерв збільшення валової продукції за рахунок упровадження заходів НТП;

Тф — фактичні витрати робочого часу на фактичний випуск продукції,

Р і Т резерв скорочення робочого часу за рахунок механізації й автоматизації виробничих процесів, поліпшення організації праці, підвищення рівня кваліфікації робітників тощо;

Т ч — додаткові витрати.

Для визначення резерву збільшення випуску продукції необхідно можливий приріст середньогодинного виробітку помножити на планований фонд робочого часу робітників.

де Тпл. — планований фонд робочого часу робітників.

4.3. Приклад. Використовуючи дані таблиці 4.4., методом абсолютних різниць визначити вплив різних факторів на відхилення в обсягах реалізації.

Таблиця 4.4. Вхідні дані для факторного аналізу впливу виробітку на обсяги реалізації

Відносне відхилення чисельності з урахуванням виконання плану реалізації складає:

240- (260*93, 81/100) = 240-244= - 4 чол.

Середньорічний виробіток праці: За планом:

469200/260= 1804615грн. /чол. За звітом:

440154/240= 1833975грн. /чол.

Середньоденний виробіток робітників: За планом:

469200/5200=90, 231 тис. грн./дн. За звітом:

440154/5040=87, 3 32 тис. грн./дн.

Середньогодинний виробіток робітників: За планом:

469200/40560=11, 568 тис. грн. /год. За звітом:

440154/40320=10, 917 тис. грн. /год.

Т. ч. середньорічний виробіток праці робітників збільшився на 29360 грн. /чол. (1833975-1804615) і на 1, 63% (1833975: 1804615*100%-100%).

Середньоденний виробіток робітників знизився на2899 грн. /дн. (87332-90231) і на 3, 29% (87332: 90231*100%-100%), а середньогодинний виробіток знизився на 651 грн. /год. (10917-11568) і на 5, 63% (10917: 11568*100%-100%).

Зниження обсягу реалізації за рахунок впливу чисельності:

(240-260) * 1804615=—36092, 3 тис. грн.

Збільшення обсягу реалізації за рахунок середньорічного виробітку:

(1833975-1804615) *240=704б, 4 тис. грн.

Т. ч. сумарний вплив 2 факторів: — 36092, 3+7046, 4 = = — 29045, 9=-2904б тис. грн., що відповідає значенню абсолютного відхилення обсягу реалізації продукції в таблиці.

Висновок: Зниження чисельності робітників на 20 осіб призвело до зменшення обсягів реалізації на 36092, 3 тис. грн. а збільшення середньорічного виробітку на 29360 грн. /чол. призвело до збільшення обсягів реалізації на 7046, 4 тис. грн.

Приклад. Виконати аналіз впливу трудових факторів на випуск продукції.

Таблиця 4.5. Аналіз впливу трудових факторів на випуск продукції

Розрахуємо зміни виготовленої продукції за рахунок змін у чисельності:

(Ч зв - Ч пл) * РВпл = А ВП

РВпл = 12000 тис грн./ЗООО чол. = 4, 0 тис грн./чол. РВзв = 12600 тис грн./3050 чол. = 4, 13 тис грн./чол. (3050-3000) *4000 = 200 тис.грн.

Розрахуємо зміни виготовленої продукції за рахунок змін у річному виробітку праці:

(РВзв - РВпл) * Чзв= А ВП (4, 13 - 4) *3050 =400 тис грн.

Розрахуємо вплив двох факторів: 400+200=б00тис. грн


загрузка...