Навігація
Посилання


Економічний аналіз

РОЗДІЛ 5 Аналіз використання основних виробничих фондів 5.1. Аналіз технічного рівня розвитку виробництва


Одним з найважливіших факторів підвищення ефективності виробництва на промисловому підприємстві є забезпечення їх основними фондами (ОФ) у необхідному асортименті і більш повному їхньому використанні. Завданнями аналізу є:

 • визначення потреби виробництва і його структурних підрозділів ОФ;
 • розрахувати вплив використання ОФ на обсяг виробництва продукції;
 • вивчити ступінь використання виробничої потужності виробництва;
 • виявити резерви в підвищенні ефективності використання ОФ.

Джерела для аналізу: план виробництва, план технічного розвитку, баланс виробництва, звіт про наявність і рух ОФ, дані про переоцінку ОФ, інвентарні картки обліку основних фондів. Аналіз звичайно починається з вивчення обсягу ОФ, їхньої динаміки і структури.

Важливе значення має аналіз вивчення руху і технічного стану основних виробничих фондів. Для цього розраховуються такі показники:

 • коефіцієнт відновлення: визначається відношенням вартості ОФ, що надійшли до вартості ОФ на кінець року;
 • коефіцієнт вибуття: визначається відношенням вартості вибулих ОФ до вартості ОФ на початок року;
 • коефіцієнт приросту: визначається відношенням суми приросту ОФ до вартості ОФ на початок періоду;
 • коефіцієнт зносу: визначається відношенням суми зносу ОФ до вартості ОФ (первісної) на відповідну дату;
 • коефіцієнт придатності: визначається відношенням залишкової вартості ОФ до первісної вартості ОФ.

Забезпеченість фондами і їхній склад вивчаються за даними звітності, у якій відображаються в згрупованому вигляді наявність фондів і їхній рух, у тому числі введення в дію за аналізований період, але без порівняння з планом (форма № ІІ-ОЗ). Відповідність наявності основних фондів потребі в них в основному залежить від виконання введення в дію нових фондів.

У звітності окремо відображаються промислово-вироб- ничі фонди, виробничі фонди інших галузей, невиробничі фонди, а в складі промислово-виробничих фондів — будівлі, споруди, передаточні пристрої, машини і обладнання по видах, транспортні засоби та інші основні фонди. Така деталізація дозволяє оцінити прогресивність змін, що відбулися в складі фондів, на основі визначення питомої ваги їхньої активної частини.

Приклад 5.1. Виконати аналіз наявності і руху ОФ за даними таблиці 5.1.

Таблиця 5.1. Аналіз наявності і руху ОФ

З даних таблиці 5.1 видно, що коефіцієнт відновлення значно випереджає коефіцієнт вибуття. На початок коефіцієнт відновлення випереджає коефіцієнт вибуття на 0, 058 (0, 066 — 0, 008), в тому числі по промислових основних фондах коефіцієнт відновлення випереджає коефіцієнт вибуття на 0, 032 (0, 035 — 0, 003), по непромислових основних фондах коефіцієнт відновлення випереджає коефіцієнт вибуття на 0,085 (0,097 — 0, 012). Відповідно, це дуже гарний показник для підприємства. Це говорить про те, що підприємство піклується про відновлення основних фондів, списуючи чи реалізуючи застаріле.

Позитивним моментом у діяльності підприємства є перевищення наявності промислових основних фондів над непро- мисловими. Питома вага промислових основних фондів 66,7%, відповідно перевищує непромислові основні фонди на 33,4% (66,7-33,3).

Необх

ідно також відзначити, що основних фондів на кінець періоду значно більше, ніж на початок. По основних фондах зміни на 2677 тис. грн. у бік збільшення, у тому числі: по промислових основних фондах збільшення відбулося на 896 тис. грн. , а по непромислових — на 1781 тис. грн. Необхідно відзначити, що змінилася структура основних фондів. За минулий період збільшилася питома вага непромислових основних фондів — зміни за рік склали 66,5%, у той час як по промислових зміни склали усього лише 33,5%. Підприємству необхідно на цей факт звернути увагу, тому що зменшення питомої ваги промислових основних фондів може привести до зменшення обсягу виробництва продукції і погіршення фінансового стану підприємства.

Для загальної оцінки змін у складі основних фондів можна обмежитися виділенням з них робочих машин і виробничого обладнання.Тому, що саме ця частина фондів впливає на потужність підприємства.

Виконання планів капітального і поточного ремонту основних фондів значно впливає на їхній технічний стан. У ф. № 11-ОЗ наводяться дані про витрати на ремонт, причому вказується не тільки фактична, але і планова вартість капітального ремонту, виконаного господарським способом. Щоб визначити виконання плану по обсягу капітального ремонту, треба зіставити планову вартість фактично виконаного капітального ремонту з плановою сумою на ремонт. Аналізується кожна одиниця обладнання в розрізі виконання ремонту і модернізації.

У технічній звітності підприємства враховується кількість одиниць обладнання з тривалістю експлуатації до 5 років, від 5-10, від 10-20, від 20 років і вище. Уся ця техніко-виробнича інформація необхідна для контролю виконання плану із впровадження нової техніки.

Віковий склад обладнання є важливою характеристикою технічного рівня основних фондів.

Для оцінки технічного рівня основних фондів визначається також питома вага прогресивного устаткування в загальній його кількості і вартості, у тому числі автоматичного, яке виділяється в звіті (Ф. № ІІ-ОЗ).

Приклад 5.2. Виконати аналіз структури і технічного стану основних фондів.

Таблиця 5.2. Аналіз структури і технічного стану основних фондів

З таблиці 5.2 видно, що за минулий період вартість основних фондів збільшилися на 896 тис. грн. за рахунок:

вартості будівель на 177 тис. грн.:

вартості споруд на 18 тис. грн.:

передаточних пристроїв на 26 тис. грн.:машин і обладнання на 610 тис. грн.:

транспортних засобів на 11 тис. грн.:

інструментів й інших ОФ на 11 тис. грн.

Дуже негативним показником є збільшення зносу основних фондів на 463 тис. грн. Відповідно, коефіцієнт зносу збільшився на 0,01. Це свідчить про те, що підприємство не поповнює свої основні фонди і,відповідно,обладнання старіє.

Структура основних фондів покращилася, тому що збільшилася питома вага машин і обладнання на 0, 4% (незначно), а це активна частина основних фондів, відповідно, є можливість збільшувати обсяги виробництва продукції. Зменшилася питома вага будівель на 0, 3%, споруд — на 0, 1%.

Виходячи з даних таблиці, ми спостерігаємо поліпшення структури підприємства, але незначно. Для поліпшення структури необхідно ще більше збільшити питому вагу активної частини основних фондів, це дозволить збільшити обсяг виробництва продукції, знизити собівартість і збільшити прибуток підприємства. Необхідно також розробити заходи щодо зменшення коефіцієнта зносу, а це можливо при оновленні основних фондів.

У процесі аналізу перевіряється виконання плану із впровадження нової техніки, введенню в дію нових об´єктів, ремонту ОФ.

Визначається частка прогресивного устаткування в загальній його кількості та по кожній групі машин і обладнання, а також частка автоматизованого обладнання. Для характеристики вікового складу і морального зносу фонди групуються за тривалістю експлуатації. Середній вік обладнання розраховується:

де х — середній вік устаткування;

хс — серединій інтервал і-х груп обладнання;

а - питома вага кожної групи в загальній кількості.

Для характеристики стану робочих машин і обладнання, інструментів, застосовують групування по технічній придатності.

Види угруповань:

 • придатне обладнання;
 • обладнання, яке потребує капітального ремонту;
 • непридатне обладнання, яке необхідно списати.

Мета аналізу — вивчення забезпеченості виробництва ОФ. Забезпеченість окремими видами машин, механізмів, обладнанням,установлюється порівнянням фактичної їхньої наявності з плановою потребою, необхідною для виконання плану із випуску продукції. Узагальнюючими показниками, що характеризують рівень забезпеченості виробництва основними фондами, є фондоозброєність праці і технічна озброєність праці. Показник фондоозброєності праці розраховується відношенням середньорічної вартості основних виробничих фондів до середньоспискової чисельності робітників. Рівень технічного озброєння праці визначається відношенням середньорічної вартості основних виробничих фондів до середньоспискової чисельності робітників у найбільш напружену зміну. Темпи його зростання зіставляються з темпами росту продуктивності праці. Бажано, щоб темпи росту продуктивності праці випереджали темпи росту технічного озброєння праці.


загрузка...