Навігація
Посилання


Економічний аналіз

5.2. Ефективність використання ОФ


Для узагальнюючої характеристики ефективності використання основних засобів використовують такі показники:

  • фондовіддачі;
  • фондомісткості;
  • рентабельності;
  • питома вага капітальних вкладень на 1 грн. товарної продукції.

Розраховується також відносна економія ОФ.

де ОПФр ОПФ0 — середньорічна вартість основних виробничих фондів у звітному і базисному роках;

ІВП — індекс обсягу виробництва продукції.

У процесі аналізу вивчається динаміка перерахованих показників, виконання плану по їхньому рівню, проводяться міжгосподарські порівняння.

З метою більш глибокого вивчення ефективності використання ОФ показник фондовіддачі визначається по всіх основних фондах, фондах виробничого призначення й активної їхньої частини (рис. 5.3).

При розрахунку показників фондовіддачі вихідні дані приводять до такого вигляду: обсяг продукції треба скорегувати на зміну оптових цін і структурних зрушень, а вартість основних засобів на їхню переоцінку.

Приклад 5.3. Розрахувати вплив фондовіддачі на валову продукцію.

Таблиця 5.3. Вплив на валову продукцію фондовіддачі

Основним показником, що характеризує ступінь використання ОВФ, є фондовіддача.

ФВ=ВП/ОВФ

план: 4680/1300=3, 6 тис. грн.

звіт: 4792/1320=3, 63 тис. грн.

Вплив фондовіддачі на величину ВП.

ВПфо = (3, 63 - 3, 6) * 1300= 39, 4 тис грн.

Вплив вартості ОВФ на величину ВП.

ВПопф = (1320 - 1300) *3, 63 = 72, 6 тис грн.

Загальний вплив цих двох факторів:

ВП = 39, 4 + 72, 6 = 112 тис грн.

На зміну рівня фондовіддачі впливає ряд факторів, що згруповані. Фактором першого рівня, що впливає на фондовіддачу ОФ, є застосування частки активної їхньої частини в загальній їхній сумі, зміна фондовіддачі активної частини фондів:

де @ — активна частина фондів;

ФВ — фондовіддача ОВФ;

ФВ® — фондовіддача активної частини ОВФ;

ПВ® — питома вага активної частини ОВФ.

Розрахунок впливу зазначених факторів на рівень фондовіддачі здійснюється способом абсолютної різниці:

Фондовіддача активної частини фондів залежить від її структури, часу, роботи і середньогодинного виробітку. Для аналізу можна використовувати таку факторну модель:

де К — кількість обладнання; Те — час роботи обладнання;

СВ — середньогодинний виробіток 1-єї одиниці обладнання; ОВФ@ — вартість активної частини ОВФ. Факторну модель фондовіддачі обладнання можна розглянути, якщо час роботи обладнання подати у вигляді добутку кількості відпрацьованих днів (Д), коефіцієнта змінності (Кзм) і середньої тривалості зміни (Т). Середньорічну вартість технологічного устаткування можна також подати як добуток кількості (К) і середньої вартості одиниці обладнання в порівнянних цінах (Ц):

Для розрахунку впливу факторів на приріст фондовіддачі обладнання використовується спосіб ланцюгових підстановок:

Для визначення першого умовного показника фондовіддачі треба замінити планову на фактичну середньорічну вартість одиниці обладнання, що при однакових цінах може змінитися тільки за рахунок структури обладнання:

Пр

и другій умові необхідно установити, якою була б фондовіддача при фактичній цілі одиниці обладнання і фактичній кількості відпрацьованих днів, але при плановій величині інших факторів:

Третій умовний показник фондовіддачі розраховується при фактичній цілі одиниці обладнання, фактично відпрацьованій кількості днів, фактичному коефіцієнті змінності і при плановому рівні основних факторів:

Приклад 5.4. Виконаємо аналіз фондовіддачі і впливу факторів на фондовіддачу ОВФ на прикладі таблиці 5.4. Розрахувати вплив факторів на приріст фондовіддачі. Розрахуємо вплив на фондовіддачу активної частини вартості обладнання

ФВ@1усл=250*2*7, 5*400/127, 27=11, 786млн. грн.

117856-12, 5==-0, 7144млн. грн.

ФВ@2усл=245*2*7, 5*400/127, 27=11, 55млн. грн.

11, 55 —11, 786 = -0, 236 млн. грн.

ФВ@Зусл=245* 1, 92*7, 5*400/127, 27=11, 088млн. грн.

088 - 11, 55 = -0, 462 млн. грн.

ФВ@4усл= 245*1, 92*7, 3*400/127, 27=10, 792млн. грн.

10, 792 - 11, 088=-0, 296 млн. грн.

ФВ@5усл=245* 1, 92*7, 3*445/127, 27=12, 0 млн. грн.

0 - 10, 792 = 1, 208 млн. грн.

ДФВ@=-0, 7144+ (-0, 236) + (-0, 462) + (-0, 296) +1, 208= = 0, 5004млн. грн.

Таблиця 5.4. Аналіз фондовіддачі

Щоб довідатися, як ці фактори вплинули на рівень фондовіддачі ОФ, отримані результати необхідно помножити на фактичну питому вагу активності фондів у загальній сумі ОФ:

тобто: ДФВ=0, 5004*0, 6=0, 3 млн. грн.

Для розрахунку впливу фактора третього порядку на рівень фондовіддачі необхідно знати, як змінився обсяг виробництва продукції в зв´язку з заміною обладнання чи його модернізацією. З цією метою треба порівняти випуск продукції на новому і старому обладнанні за період часу після його заміни і фактичний результат поділити на фактичну середньорічну вартість технологічного обладнання.

де Ті — час роботи і-го устаткування з моменту введення до кінця звітного періоду;

СВн,с — відповідно середньогодинний виробіток продукції за 1 машиногодину після заміни і до заміни 1-го обладнання.

Аналогічним способом визначаються зміни обсягу виробництва продукції і фондовіддачі за рахунок соціальних факторів. Змінюється обсяг виробництва продукції і фондовіддачі за рахунок упровадження заходів НТП з удосконалення технології виробництва визначається за формулою:

Зміни фондовіддачі за рахунок підвищення кваліфікації робі- тниників, поліпшення умов праці і відпочинку, оздоровчі заходи, визначається сальдовим методом за такою формулою:

Вплив факторів третього порядку на рівень фондовіддачі ОВФ розраховується шляхом множення приросту фондовіддачі обладнання за рахунок 1-го фактора на фактичну питому вагу активної частини фондів. Щоб довідатися, як зміниться обсяг виробництва продукції, необхідно зміни фондовіддачі ОВФ за рахунок кожного фактора помножити на середньорічну вартість ОВФ.

Рентабельність ОВФ розраховується як відношення прибутку (П) до вартості основних виробничих фондів (ОВФ) :

Приклад 5.5. Виконати аналіз впливу факторів на рентабельність ОВФ.

Таблиця 5.5. Вплив на рентабельність виробництва розмірів ОВФ та прибутку

1. Показники рентабельності виробництва: - за планом Р=15000 /150000 * 100% = 10 ,0%,

за звітом: Р=16500 /156000*100%=10,5775%.

Вплив зміни вартості ОВФ на рентабельність:

(П пл / ОВФ зв)*100 %-(Ппл/ОВФ пл)*100%=9, 615 - 10 = - 0, 385%.

Таким чином, у результаті збільшення ОВФ підприємства в звітному періоді, рентабельність виробництва зменшилася на 0,385 %.

Вплив зміни прибутку підприємства на рентабельність:

(Пзв / ОВФ зв) * 100 % - (П пл/ ОВФ зв) * 100%= 0, 962 %.

Таким чином, внаслідок збільшення суми прибутку в звітному періоді, рентабельність виробництва збільшилась на 0, 962 %

Загальний приріст рентабельності: — 0, 385 + 0, 962 = = 0, 571 %.

Це відбулося завдяки тому, що прибуток збільшувався швидшими темпами (16500 :15000 • 100 — 100 = 10 %), ніж темпи зростання вартості ОВФ (15600 : 15000 • 100 - 100 = 4%).


загрузка...