Навігація
Посилання


Економічний аналіз

5.3. Використання машин і устаткування


Після аналізу узагальнюючих показників ефективності використання ОФ більш докладно вивчається ступінь використання виробничих потужностей виробництва, окремих видів машин і обладнання. Під виробничою потужністю розуміється технічно можливий випуск продукції, при досягнутому чи намічуваному рівні техніки і технології .Ступінь використання виробничих потужностей характеризується такими показниками:

Загальний коефіцієнт = відношенню фактичного чи планового обсягу виробництва продукції до середньорічної виробничої потужності виробництва.

Інтенсивний коефіцієнт = відношенню середньодобового випуску продукції до середньодобової потужності виробництва.

Екстенсивний коефіцієнт = відношенню фактичного чи планового фонду робочого часу до розрахункового фонду робочого часу,прийнятому при визначенні виробничої потужності.

Вивчається динаміка цих показників, виконання плану по їхньому рівню і причини їхньої зміни, такі як запровадження в дію нових потужностей і реконструкцію виробництва, технічного переоснащення виробництва, скорочення виробничих потужностей. Аналізується рівень використання виробничих площ підприємства,випуск продукції на 1 грн. на їм2 виробничих площ.

Аналіз роботи обладнання базується на системі показників, що характеризують використання його кількості, часу роботи і потужності.

Розрізняють:

 • наявне обладнання;
 • встановлене обладнання (здане в експлуатацію);
 • обладнання, що використовується;
 • обладнання, яке знаходиться на ремонті і на модернізації;
 • резервне.

Найбільший ефект досягається, якщо по величині перші три групи обладнання приблизно однакові. Для характеристики ступеня залучення обладнання у виробництві розраховуються показники:

 • Коефіцієнт використання наявного обладнання — це відношення кількості використаного обладнання до кількості наявного обладнання.
 • Коефіцієнт використання встановленого обладнання — це відношення кількості використовуваного устаткування до кількості встановленого устаткування.

Різниця між кількістю наявного і встановленого обладнання збільшується на плановий середньорічний виробіток продукції на одиницю обладнання — це потенційний резерв збільшення виробництва продукції за рахунок збільшення кількості діючого обладнання.

Для характеристики ступеня екстенсивного завантаження обладнання вивчається баланс часу його роботи. Він включає:

 • Календарний фонд часу — це максимально можливий час роботи обладнання (кількість календарних днів у звітному періоді, помножених на 24 години і на кількість одиниць встановленого обладнання);
 • Режимний фонд часу розраховується множенням кількості одиниць встановленого обладнання на кількість робочих днів звітного періоду і на кількість годин щоденної роботи з урахуванням коефіцієнта змінності;
 • Плановий фонд — це час роботи обладнання за планом, відрізняється від режимного часу перебування обладнання в плановому ремонті і на модернізації;
 • Фактичний фонд відпрацьованого часу.

Порівняння фактичного і планового календарних фондів часу дозволяє установити ступінь виконання плану із введення обладнання в експлуатацію по кількос

ті і термінах; календарного і режимного — це можливості кращого використання обладнання за рахунок підвищення коефіцієнта змінності; а режимного і планового — це резерви часу за рахунок скорочення витрат часу на ремонт (рис. 5.2).

Для характеристики часу роботи обладнання використовують такі коефіцієнти:

Кк. ф. =Тф: Ткл.: Кр. ф. =Тф: Тр.; Кпл. ф. =Тф: Тпл.; ПВпр. =ПР: Тк,

де К. к. ф. — коефіцієнт календарного фонду;

К. р. ф. — коефіцієнт режимного фонду;

К. пл. ф. — коефіцієнт планового фонду;

ПВпр. — питома вага простоїв в календарному фонді;

ПР — простої обладнання;

Тф, пл., р., к. — відповідно фактичний, плановий, режимний, календарний час роботи обладнання.

Під інтенсивним завантаженням устаткування розуміємо випуск продукції за одиницю часу в середньому на 1 машину чи маш./годину.Показником інтенсивності роботи устаткування є коефіцієнт інтенсивного навантаження: Кінт = СВф : СВпл де СВф. пл — відповідно фактичний і плановий середньо- годинний виробіток.

Узагальнюючий показник, який комплексно характеризує використання обладнання — це коефіцієнт інтегрального завантаження. Він являє собою добуток коефіцієнта екстенсивного і інтенсивного завантаження обладнання.

К = Кекс. • Кінт. У процесі аналізу вивчається динаміка цих показників, виконання плану і причини їхньої зміни. По групах однорідного обладнання розраховується зміна обсягу виробництва продукції за рахунок його кількості, екстенсивності й інтенсивності використання за такою моделлю:

де Кі — кількість і-го устаткування;

Ді — кількість відпрацьованих днів і-тим устаткуванням; Кзмі — коефіцієнт змінності і-го устаткування; Ті — середня тривалість зміни і-го устаткування; СВі — вироблення продукції за 1 машино/годину і-тим устаткуванням.

Розрахунок впливу цих факторів виконується способами ланцюгової підстановки чи абсолютної і відносної різниці.


загрузка...