Навігація
Посилання


Економічний аналіз

6.2. Аналіз виконання плану матеріально- технічного постачання і забезпеченості матеріальними ресурсами


При аналізі забезпеченості підприємства матеріальними ресурсами, насамперед, визначається якість плану матеріально-технічного постачання. Перевірку реальності плану починають з вивчення норм і нормативів, що покладені в основу розрахунку потреби підприємства в матеріальних ресурсах.Потім перевіряється обґрунтування плану потреби виробництва в матеріальних ресурсах і утворення необхідних запасів, виходячи з прогресивних норм і нормативів, також витрати матеріалів на одиницю продукції.

Важливою умовою роботи підприємства є повна забезпеченість потреби в матеріальних ресурсах і джерелами їх покриття. Вони можуть бути зовнішніми і внутрішніми.

До зовнішніх джерел відносяться матеріальні ресурси, що надходять від постачальників у відповідності з укладеними договорами. Внутрішні джерела — це скорочення витрат сировини, використання вторинної сировини, власного виготовлення матеріалів і напівфабрикатів, економія матеріалів у результаті впровадження досягнень НТП.

Реальна потреба в завезенні матеріальних ресурсів іззовні — це різниця між загальною потребою у матеріальних ресурсах і сумою власних внутрішніх джерел їх покриття.

У процесі аналізу необхідно також перевірити забезпеченість потреби в завезенні матеріальних ресурсів, договори на їхнє постачання і фактичне їхнє використання.

Аналізується також якість отриманих матеріалів від постачальників, їх відповідність стандартам, технічним умовам, умовам договору. У випадку порушення умов договору пред´являються претензії постачальникам.

Особлива увага при аналізі приділяється виконанню умов постачання матеріалів, які надходять на підприємство за державним замовленням і кооперативними поставками.

Велике значення при аналізі надається виконанню плану по терміну постачання (ритмічність постачань).

Порушення термінів постачань веде до недовиконання планів виробництва і реалізації продукції. Дня оцінки ритмічності постачань використовується коефіцієнт ритмічності,варіації. Пильна увага при аналізі приділяється стану складських запасів сировини, матеріалів. Розрізняють запаси поточні, сезонні і страхові.

Величина поточного запасу (Зпот.) залежить від інтервалу постачання (Іпт) (у днях) і середньодобової витрати 1 -го матеріалу (Вді):

У процесі аналізу перевіряється фактична відповідність розмірів найважливіших видів сировини і матеріалів нормативним. З цією метою на основі даних про фактичну наявність сировини і матеріалів у натурі і середньодобові їхні витрати розраховують фактичну забезпеченість матеріалами в днях і порівнюють її з нормативною.

Перевіряють також стан сировини і матеріалів щодо виявлення зайвих і непотрібних. їх можна установити за даними складського обліку шляхом порівняння приходу і витрат. Якщо за матеріалами немає витрат протягом року, то їх відносять до групи неходових і підраховують загальну вартість. Наприкінці аналізу підраховуються втрати продукції через:

а) недопоставки матеріалів;

б) погану якість матеріалів;

в) заміну матеріалів:

г) зміну цін на матеріали.

д) простої в зв´язку з порушенням графіка постачання.

Зменшення обсягу виробництва продукції в зв´язку з недопоставками матеріалів розраховується як кількіс

ть недо- поставлених матеріалів і-го виду, поділена на норму їхньої витрати на одиницю продукції

де 3 — запаси (фактичні і планові),Нв.пл — норма витрат матеріалів на одиницю продукції по плану.

У зв´язку з низькою якістю сировини і матеріалів утворюються надпланові відходи. Щоб підрахувати на скільки за рахунок цього фактора зменшується вихід продукції, необхідно кількість надпланових витрат і-го виду сировини розділити на норму витрати його на одиницю продукції.

При порушенні асортименту матеріалів, що поставляються, можна зробити доробку матеріалу, що надійшов, чи знайти йому заміну. При доробці утворюється перевитрата матеріалу на одиницю продукції, що веде до збільшення суми змінних витрат. Щоб визначити перевитрати матеріалу на одиницю продукції в результаті його доробки необхідно зміни норм витрат (НВ) матеріалів на одиницю продукції помножити на фактичний випуск продукції (ОВПф) з цього матеріалу і на його ціну (Ц).

Крім того, буде додаткова витрата засобів на оплату праці працівників за доробку матеріалу:

де ЗПпер — перемінна заробітна плата;

КМ — кількість додатково обробленого матеріалу.

Якщо відбувається заміна одного матеріалу іншим, більш дорогим, то зростає сума витрат. Для її визначення необхідно кількість заміненого матеріалу (Кз) помножити на різницю в ціні взаємозамінних матеріалів:

де Цзп, дз — ціна матеріалу після і до заміни матеріалу.

Аналогічна ситуація виникає при збільшенні постачальником цін на сировину і матеріали. У цьому випадку необхідно оцінити, що вигідніше покупцю:

а) збільшити перемінні витрати в зв´язку з прийняттям більш дорогих матеріалів, але за рахунок нарощування виробництва дістати додатковий прибуток;

б) зменшити обсяг виробництва, якщо в результаті використання дорогої сировини продукція виявилася збитковою;

в) шукати дешеві ринки сировини; г) змінити структуру виробництва.

Втрати мають місце через неритмічне постачання матеріалів. У зв´язку з цим підприємство простоює і недоодержує продукцію (прибуток) Для визначення цих втрат необхідно кількість чол./год. простою через відсутність матеріалів помножити на планову середньочасову виробку продукції:

Збільшиться також і сума витрат, тому що простої з вини підприємства оплачують робітникам в розмірі 2/3 тарифної заробітної плати.


загрузка...