Навігація
Посилання


Економічний аналіз

7.8. Визначення резервів зменшення собівартості продукції


Основними резервами зменшення собівартості продукції є:

збільшення обсягів виробництва;

скорочення витрат на виробництво за рахунок підвищення рівня продуктивності праці, ощадливого використання сировини, матеріалів, палива, електроенергії, скорочення непродуктивних витрат і виробництва браку (рис. 7.5).

Величина резервів визначається:

де См, Сф — максимально можливий і фактичний рівень собівартості виробу;

Дв — додаткові витрати, необхідні для освоєння резервів збільшення випуску продукції.

УВП — обсяг випуску продукції;

РТУВП — резерви зростання обсягів випуску продукції.

Резерви збільшення випуску продукції виявляються в процесі аналізу виробничої програми. При збільшенні обсягів виробництва продукції зростають тільки змінні витрати (пряма заробітна плата основних робітників, відрядників, прямі матеріальні витрати й ін.). Сума ж постійних витрат не змінюється, і в результаті знижується собівартість виробів.

Резерви зниження витрат, виявлених за кожною статтею витрат за рахунок конкретних організаційно-технічних заходів (упровадження нової більш прогресивної техніки і технології, поліпшення організації праці) будуть сприяти економії заробітної плати, сировини, матеріалів, енергії тощо.

Економію витрат із оплати праці в результаті впровадження організаційно—технічних заходів можна розрахувати шляхом множення різниці між трудомісткістю виробів до впровадження і після впровадження відповідних заходів на планований рівень середньогодинної оплати праці і на кількість планованих до випуску виробів:

Сума економії збільшиться на % відрахувань від фонду оплати праці, що включаються в собівартість продукції (відрахування на обов´язкове державне пенсійне страхування,страхування на випадок безробіття,відрахування на інші соціальні заходи).

Резерв зменшення матеріальних витрат на виробництво запланованого випуску продукції за рахунок упровадження нових технологій та інших організаційно-технічних заходів можна визначити за формулою:

де МВ0 МВ1 — витрата матеріальних ресурсів на одиницю продукції, відповідно до і після впровадження організацій- но-технічних заходів;

Цпл — планові ціни на матеріали.

Резерв скорочення витрат на утримання основних фондів за рахунок реалізації,консервації, передачі в довгострокову оренду і списання непотрібних,зайвих (будинків, машин і обладнання), які не використовуються,визначається множенням первісної їхньої вартості на норму амортизації:

Резерви економії накладних витрат виявляються на основі їхнього факторного аналізу по кожній статті витрат за рахунок розумного скорочення апарату управління цехами, дільницями, ощадливої витрати коштів на відрядження, скорочення втрат від псування матеріалів і готової продукції та ін.

Додаткові витрати на освоєння резервів,збільшення виробництва продукції визначаються по кожному її виду. Це, в основному, заробітна плата за додатковий випуск продукції, витрата сировини,матеріалів, енергії й інших перемінних витрат,що змінюються прямопропорційно зміні обсягу виробництва продукції. Для визначення їхньої величини необхідно резерв збільшення випуску продукції і-го виду помножити на фак

тичний рівень питомих перемінних витрат

Запитання для самоконтролю

Що є об´єктом аналізу собівартості продукції?

Особливості аналізу собівартості продукції за економічними елементами.

Аналіз собівартості за статтями калькуляції.

Як виконати аналіз витрат на 1 грн. товарної продукції?

Аналіз собівартості порівняльної продукції.

Вивчення причин зміни собівартості продукції.

Які фактори впливають на собівартість одиниці продукції?

Як виконати аналіз прямих матеріальних витрат?

Як виконати факторний аналіз прямої заробітної плати?

Під впливом яких факторів змінюються загальновиробничі витрати?

Основні резерви зменшення собівартості продукції.


загрузка...