Навігація
Посилання
https://remrol.ru срочный Ремонт секционных ворот в Москве.


Економічний аналіз

8.2. Аналіз складу і динаміки прибутку


При аналізі складу і динаміки прибутку використовуються такі показники прибутку:

  • прибуток від звичайної діяльності (балансовий прибуток) ;
  • прибуток від реалізації продукції, робіт, послуг;
  • прибуток від іншої реалізації;
  • доходи і витрати від позареалізаційної діяльності.

Балансовий прибуток включає фінансові результати від реалізації продукції робіт і послуг, від іншої реалізації, також доходи і витрати від позареалізаційної діяльності.

Чистий прибуток — той прибуток, що залишається в розпорядженні підприємства після сплати всіх податків, економічних санкцій і відрахувань у благодійні фонди.

У процесі аналізу необхідно вивчити (рис.8.1):

  • склад балансового прибутку;
  • його структуру;
  • динаміку;
  • виконання плану за звітний рік.

При вивченні динаміки прибутку варто враховувати інфляційні фактори зміни її суми. Для цього виторг коректують на середньозважений індекс росту цін на продукцію підприємства в середньому по галузі, а витрати по реалізованій продукції зменшуються на їхній приріст у результаті підвищення цін за спожиті ресурси за аналізований період. Для аналізу і оцінки рівня, і динаміки показників прибутку складемо таблицю 6.1, в якій використаємо дані бухгалтерського обліку (форма 2 «Звіт про фінансові результати», додаток 2). Загальний фінансовий результат звітного періоду відображається в розгорнутому вигляді і являє собою алгебраїчну суму прибутку (збитку) від реалізації продукції, робіт та послуг; від реалізації

Рис. 8.1. Формування чистого прибутку (збитку) підприємства

основних засобів, нематеріальних активів та іншого майна і результату від фінансової й іншої діяльності; інших нереаліза- ційних операцій.

Таблиця 8.1. Динаміка показників прибутку

Із даних таблиці 6. 1 видно, що прибуток звітного періоду по відношенню до попереднього року збільшився на 34, 8%, що в свою чергу позитивно вплинуло на величину прибутку, який залишається в розпорядженні підприємства. В динаміці фінансових результатів можна відмітити такі позитивні зміни.

Прибуток від реалізації продукції, робіт і послуг збільшується в більш значній мірі, ніж виручка від реалізації робіт і послуг. Це свідчить про відносне зниження витрат на виробництво продукції.

Чистий прибуток збільшується швидше, ніж прибуток від реалізації, прибуток від фінансово-господарської діяльності і прибуток звітного року. Це свідчить про використання підприємством механізму пільгового оподаткування.

Водночас динаміка фінансових результатів включає і негативний вплив. Випереджаючими темпами збільшуються витрати періоду (48, 7%), позареалізаційні витрати. Все це привело до зниження прибутку звітного періоду на 8,2 % (134, 8 - 143, 0).

Зміни в структурі прибутку звітного періоду характеризуються даними таблиці 8.2.

Таблиця 8.2. Структура прибутку

Як видно із даних таблиці 8.2, в звітному періоді відбулися позитивні зміни в структурі прибутку. Збільшилась частка прибутку від реалізації продукції (робіт, послуг), від фінансово-господарської діяльності і фінансових операцій. Збільшилася також у порівнянні з минулим роком частка прибутку, що залишається в розпорядженн

і підприємства (чистий прибуток). Разом з тим у звітному періоді (див. табл.. 8.1) в обороті залишено лише 7 тис. грн. чистого прибутку, тоді як в попередньому — 50 тис. грн.


загрузка...