Навігація
Посилання


Економічний аналіз

8.3. Аналіз фінансових результатів від реалізації продукції, робіт та послуг


Основну частину прибутку підприємство одержує від реалізації продукції і послуг. У процесі аналізу вивчається динаміка виконання плану прибутку від реалізації продукції і визначаються фактори зміни її суми.

Прибуток від реалізації продукції в цілому по підприємству залежить від 4 факторів:

  • обсяг реалізації продукції;
  • її структури;
  • собівартості;
  • середньореалізаційних цін.

Обсяг реалізації продукції може робити як позитивний, так і негативний вплив на величину прибутку. Збільшення обсягу продажу продукції з більш її високим рівнем рентабельності приводить до пропорційного збільшення прибутку.

Якщо ж продукція є збитковою, то при збільшенні обсягу реалізації зменшується сума прибутку.

Структура товарної продукції також може зробити як позитивний, так і негативний вплив на суму прибутку. Якщо збільшується частка більш рентабельної продукції, збільшується і сума прибутку, і навпаки.

Собівартість продукції і прибуток знаходяться в зворот- но-пропорційній залежності: зменшення собівартості продукції приводить до збільшення суми прибутку, і навпаки. Рівень середньореалізаційних цін і сума прибутку знаходяться в прямо пропорційній залежності: при збільшенні рівня середньореалізаційних цін сума прибутку збільшується, і навпаки. Розрахунок впливу цих факторів на суму прибутку можна виконати способом ланцюгових підстановок. Якщо порівняти суму прибутку планову й умовну (обчислену за фактором обсягу й асортименту продукції, але при планових цінах і плановій собівартості продукції), то довідаємося, наскільки вона змінилася на рахунок обсягу і структури реалізованої продукції. Щоб розрахувати вплив тільки обсягу продажу, необхідно плановий прибуток помножити на відсоток перевиконання і результат розділити на сто.

Потім можна визначити вплив структурного фактора: необхідно з першого результату відняти другий. Зміна суми прибутку за рахунок відпускних цін на продукцію встановлюється зіставленням фактичного виторгу з умовної, яку б підприємство одержало за фактичний обсяг реалізації продукції при планових цінах.

Ці самі результати можна одержати і способом ланцюгових підстановок, поступово замінюючи планову величину кожного фактора фактичною.

Спочатку потрібно знайти суму прибутку при фактичному обсязі продажу і плановій величині інших факторів.

Для цього варто розрахувати відсоток виконання плану із реалізації продукції, а потім планову суму прибутку скорегувати на цей відсоток.

Виконання плану з реалізації (РП) обчислюють зіставленням фактичного обсягу реалізації (УРПфі) з плановим (УРПплі) у натуральному, умовно-натуральному і вартісному вираженні (при необхідності можна використати базовий і плановий рівень собівартості окремих виробів, тому що на собівартість менше впливає структурний фактор, ніж виторг).

Потім варто визначити суму прибутку при фактичному обсязі і структурі РП, але при плановій собівартості і планових цінах.

Для цього необхідно відняти від умовного виторгу умовну суму витрат.

Для того щоб підрахувати, скільки підприємство може одержати прибутку при фактичному обсязі реалізації, структурі і цінах, але при плановій продукції, треба від фактичної суми виторгу відняти умовну суму вит

рат.

Вплив структурного фактора на зміну суми прибутку можна розрахувати за допомогою методу абсолютних різниць:

де П1пл — сума прибутку на одиницю продукції;

УРПзаг. ф — фактичний обсяг реалізованої продукції в умовно-натуральному вираженні;

ПВі — питома вага і-го виду продукції загалом, обсяги реалізації у відсотках.

Якщо підприємство робить неоднорідні види продукції, тоді структура РП визначається відношенням кожного виду продукції за плановою собівартістю до загального обсягу РП у тій самій оцінці.

У цій ситуації для розрахунку структурного фактора на зміну загальної суми прибутку використовується така модель:

де Ріпл. — планова рентабельність і-их видів продукції, що визначається як відношення суми прибутку до повної собівартості РП.

У процесі аналізу варто також проаналізувати виконання плану і динаміку прибутку від реалізації окремих видів продукції, і величина яких залежить від трьох факторів першого порядку

Обсягу продажу продукції

Собівартості

Середньої реалізаційної ціни

Факторна модель прибутку від реалізації продукції окремих видів має такий вигляд:

Вплив цих факторів на величину прибутку можна також розрахувати способом ланцюгових підстановок:

Також можна визначити приріст прибутку залежно від обсягу виробництва середньої реалізаційної ціни і собівартості

Приріст прибутку за рахунок впливу вищезазначених факторів можна також визначити методом абсолютної різниці:


загрузка...