Навігація
Посилання


Економічний аналіз

РОЗДІЛ 9 Аналіз фінансового стану підприємства 9.1. Аналіз структури пасиву балансу


Дані, що наводяться в пасиві балансу (додатокі), дозволяють визначити, які зміни відбулися в структурі власного і позичкового капіталу, скільки притягнуто в оборот підприємства засобів (довгострокових і короткострокових). Тобто, пасив показує,звідки взяли засоби і кому зобов´язане за них підприємство.

Фінансовий стан підприємства багато в чому залежить від того, які засоби воно має у своєму розпорядженні і куди вони вкладені. За ступенем приналежності використовуваний капітал поділяється на власний (розділ 1 П) і позичковий (розділи 2 і З П).

Власні кошти і прирівняні до них складаються з:

 • статутного фонду;
 • прибутку;
 • а також (прирівняні):
 • резервний фонд;
 • фінансові капітальні інвестиції;
 • спеціальні фонди;
 • амортизаційні фонди;
 • резерви майбутніх платежів.

Крім власних коштів, підприємство використовує позикові кошти, до них відносяться:

 • кредити банків;
 • позикові кошти;
 • інвестиційні зобов´язання;
 • кредиторська заборгованість іншим підприємствам і організаціям.

Виконаємо аналіз структури пасиву на основі таблиці 9.1 (додаток 1).

Таблиця 9.1 Аналіз структури пасиву підприємства

З наведених даних таблиці 9.1 видно, що сума фінансових ресурсів збільшилася за рік на 5, 59% чи 3655 тис. грн.,у тому числі за рахунок власних джерел на 4139 тис. грн. чи на 7, 46%. При цьому спостерігається зменшення залучених засобів на 484 тис. грн. чи 4, 9%. Величина залучених засобів зменшилася за рахунок великого зниження довгострокових кредитів і позик на 1104 тис. грн. чи 40, 0%. При цьому спостерігаються високі темпи приросту короткострокових кредитів і позик на 514 тис. грн. чи 9, 24%. Збільшення розрахунку з кредиторами на 106 тис. грн. чи 6, 8%.

Розглядаючи дані таблиці 9.1, може скластися враження, що фінансовий стан підприємства нормальний, однак фінансовий стан підприємства залежить не тільки від складу і структури джерел фінансових ресурсів, але і від їхнього розміщення і використання для придбання майна і здійснення розрахунку зі своїми кредиторами.

По тривалості використання розрізняється капітал довгостроковий, постійний (1, 2, 3 розділи П) і короткостроковий (4 розділ П). Необхідність у власному капіталі обумовлена вимогою самофінансування підприємства. Власний капітал є основою самостійності і незалежності підприємства. Однак потрібно враховувати і те, що фінансування діяльності підприємства тільки за рахунок своїх власних засобів не завжди вигідне для нього, особливо в тих випадках, коли виробництво має сезонний характер. У цьому випадку в окремі періоди будуть накопичуватися великі кошти на рахунках у банках, а в інших випадках їх буде бракувати. Крім того, варто мати на увазі, якщо ціни на фінансові ресурси не високі, а підприємство може забезпечити більш високий рівень віддачі на вкладений капітал, чим платить за кредитні ресурси, то,залучаючи позикові засоби, воно може підвищити рентабельність власного (акціонерного) капіталу.

У той же час, якщо засоби підприємства створені в основному за рахунок короткострокових зобов´язань, то його фінансове положення буде нестійким тому, що з капіталами короткострокового викори

стання потрібна безупинна повсякденна робота, спрямована на своєчасне повернення позичкового капіталу, і введення в оборот нових позичкових капіталів.


загрузка...