Навігація
Посилання


Економічний аналіз

9.2. Аналіз активу підпрємства


У процесі наступного аналізу необхідно установити зміну в довгострокових (позаоборотних) активах. Довгострокові активи (основний капітал) — це вкладені кошти з довгостроковими цілями в нерухомість, облігації, акції, запаси корисних копалин, нематеріальні активи та інше.

Велика увага приділяється вивченню стану динаміки і структури ОФ, тому що вони займають основну питому вагу в довгострокових активах підприємства. При вивченні складу ОФ необхідно з´ясувати співвідношення їх пасивної й активної частини,силових і робочих машин, тому що від оптимального їхнього співвідношення залежить фондовіддача і фінансовий стан підприємства. Банки й інші інвестори при вивченні складу майна підприємства велику увагу приділяють ОФ з так званого їхнього технічного рівня, продуктивності, ефективності, фізичного і морального зносу.

Далі необхідно проаналізувати зміну по кожній статті поточних активів балансу, як найбільш мобільної частини капіталу.

Збільшення грошей на рахунках у банку, як правило, свідчить про зміцнення фінансового положення. Сума грошей повинна бути такою,щоб вистачало для здійснення всіх першочергових платежів.

Наявність великого залишку грошей протягом тривалого часу може бути результатом неправильного застосування оборотного капіталу. їх потрібно якнайшвидше пускати в обіг з метою одержання прибутку, тобто розширювати виробництво або вкладати в акції інших підприємств.

Розглянемо, як впливає на фінансове положення збільшення чи зменшення дебіторів. Якщо підприємство збільшує своє виробництво, то збільшується число цих показників, а, відповідно, і дебіторська заборгованість.

З іншого боку, підприємство може скоротити відвантаження продукції, тоді кількість дебіторів зменшується.

Отже, ріст дебіторської заборгованості не завжди оцінюється негативно.

Необхідно розрізняти нормальну і прострочену дебіторську заборгованість. Наявність останньої викликає ускладнення, тому що підприємство буде відчувати брак фінансових ресурсів для придбання виробничих запасів, виплати заробітної плати й інших витрат. Крім того, заморожування засобів приведе до уповільнення оборотності капіталу. Тому кожне підприємство зацікавлене в скороченні термінів платежів.

Прискорити платежі можна шляхом удосконалення розрахунків, своєчасного оформлення розрахункових документів, попередньої оплати, застосування вексельної форми розрахунків тощо.

Якщо підприємство має великий стаж виробничої діяльності, то в складі дебіторської заборгованості можуть бути прострочені рахунки. У зв´язку з цим у процесі аналізу потрібно вивчити динаміку; склад; причини і давність утворення дебіторської заборгованості; установити, чи немає в її складі сум, не реальних для стягнення, чи таких, за якими необхідно прийняти заходи для їх стягнення, включаючи такі заходи, як звернення в судові органи.

Для аналізу дебіторської заборгованості, крім балансу (додаток 1) застосовуються матеріали первинного аналітичного бухгалтерського обліку.

Особливу актуальність має проблема неплатежів в умовах інфляції, коли відбувається знецінювання грошей. При цьому дебіторська заборгованість підприємств досягає астрономічної суми, значна частина якої в ході інфляції губиться (при інфляції 30% у рік нап

рикінці року можна придбати усього 70% того, що можна було придбати на початок року). Тому невигідно тримати гроші готівкою і продавати товар у борг. Однак вигідно мати кредитні зобов´язання до оплати в грошовій формі, тому що виплата по різних формах кредиторської заборгованості виконується грошима, купівельна спроможність яких до моменту виплат зменшується.

Тривалість перебування засобів у дебіторській заборгованості визначається відношенням середнього залишку заборгованості по рахунках дебіторів, помноженого на дні періоду до суми дебетового обороту за рахунок дебіторів.

Щоб підрахувати збитки підприємства від несвоєчасної сплати рахунків дебіторами, необхідно від простроченої дебіторської заборгованості відняти її суму, скореговану на індекс інфляції за цей період або суму простроченої дебіторської заборгованості помножити на ставку банківського відсотка за цей період і з цього результату відняти суму отриманої пені.

Великий вплив на фінансові результати підприємства має стан виробничих запасів. З метою нормального ходу виробництва і збуту продукції запаси повинні бути оптимальними. Наявність низьких за обсягом, але більш рухливих запасів означає, що менша сума виробничих фондів знаходиться в запасі. Наявність великих запасів свідчить про спад активності підприємства.

Великі надпланові запаси ведуть до заморожування оборотного капіталу, уповільнення його оборотності, а в результаті погіршується фінансове становище. В той же час, нестача виробничих запасів також негативно впливає на фінансовий стан підприємства, оскільки скорочує виробництво і зменшує суму прибутку.

Виходячи з цього, необхідно виконати аналіз розміщення джерел фінансування в майно і його динаміку на основі таблиці 9.2 (додаток 1).

Таблиця 9.2 Аналітична характеристика засобів підприємства

Продовження таблиці 9.2

Розглядаючи показники таблиці 7. 2 в динаміці можна, відзначити зміни в структурі використання коштів для формування основних і оборотних коштів. Частка ОЗ зросла на 7, 28% чи 3769 тис. грн., а частка оборотних коштів зменшилася на 0, 84% чи 114 тис. грн. Така тенденція викликана збільшенням ОЗ, частка яких у всій масі майна зросла до 80, 4%. Оборотні активи зменшилися за рахунок зменшення коштів на 10, 1%чи391 тис. грн., хоча запаси і витрати збільшилися на 46, 3% чи 3184 тис. грн. Розрахунки з дебіторами також збільшилися на 19, 3% чи 434 тис. грн. Виходячи з даних таблиці 7.2, видно, що основні засоби та інші необоротні активи збільшувалися набагато швидше, ніж усе майно (7, 28% — основні засоби і 5, 59% — усе майно), що визначає тенденцію до їх зростання.

У той же час недостатня кількість запасів також негативно впливає на фінансовий стан підприємства, тому підприємство повино прагнути до того, щоб воно було в повному обсязі і своєчасно забезпечене необхідними ресурсами і в той же час, щоб вони не лежали на складі (не було понад нормативних запасів), тобто підприємству необхідно мати оптимальний розмір запасів.


загрузка...