Навігація
Посилання


Економічний аналіз

9.5 Оцінка ефективності використання власного і позичкового капіталу


Від того, на скільки зміниться співвідношення власного і позикового капіталу, залежить фінансове положення підприємства. Виробка правильної фінансової стратегії допоможе підприємству підвищити ефективність своєї діяльності. У зв´язку з цим важливими показниками, що характеризують фінансову стійкість є:

  • Коефіцієнт фінансової автономності (незалежності чи питома вага власного капіталу в загальній сумі капіталу).
  • Коефіцієнт фінансової залежності (частки позичкового капіталу).

Плече фінансового важеля чи коефіцієнт фінансового ризику (відношення позикового капіталу до власного).

Чим вище рівень першого показника і нижче рівень другого і третього, тим стійкіше фінансовий стан підприємства. Оцінка змін, що відбулися в структурі капіталу, може бути різною з позиції інвесторів і підприємства. Для банків і інших інвесторів більш надійна ситуація, якщо частка власного капіталу в клієнта більш висока, це виключає фінансовий ризик. Підприємства зацікавлені в залученні позикового капіталу, одержуючи позикові засоби під менший відсоток, чим економічна рентабельність власного капіталу. У різних галузях склалися свого роду нормативи співвідношення власних і позикових засобів.

У галузях, де низька оборотність капіталу, плече фінансового важеля не повинне перевищувати 0, 5. В інших галузях, де оборотність капіталу висока, коефіцієнт може бути вище 1 (але не більше 15).

При внутрішньому аналізі фінансового стану необхідно вивчити динаміку і структуру власного і позикового капіталу, з´ясувати причини зміни окремих його складових і дати оцінку цим змінам за звітний період. Залучення позичкових засобів в оборот підприємства є нормальним явищем. Це сприяє тимчасовому поліпшенню фінансового стану при умовах, що засоби не заморожуються на тривалий час в обороті і вчасно обертаються. У противному випадку може виникнути прострочена кредиторська заборгованість, що приводить до виплати штрафів, санкцій і до погіршення фінансового стану. Отже, розумні розміри залучення позичкового капіталу здатні поліпшити фінансове положення підприємства, а надмірні — погіршити. Тому в процесі аналізу необхідно вивчити склад, термін появи кредиторської заборгованості, наявність, частоту і причини утворення простроченої заборгованості постачальникам підприємства, персоналу підприємства по виплаті заробітної плати,бюджету, позабюджетним фондам, установити суму виплачуваних санкцій за прострочення платежів.

Середня тривалість використання кредиторської заборгованості в обороті підприємства: відношення середніх залишків кредиторської заборгованості множиться на дні періоду до суми кредитових оборотів по рахунках кредиторів.

Якщо створені виробничі потужності підприємства застосовуються недостатньо повно через відсутність сировини,матеріалів,то це негативно позначиться на фінансових результатах підприємства і фінансовому положенні.

Теж відбудеться, якщо створені надлишки виробничих запасів, що не можуть бути швидко перероблені на наявних виробничих потужностях. У підсумку заморожується капітал, сповільнюється його оборотність, і відповідно погіршиться фінансовий стан.

І при гарному фінансовому стані, високому рівні рентабельності підприємство може мати фінансові труднощі, ви

ходить, воно не раціонально використовувало фінансові ресурси, уклавши їх у наднормативні запаси чи допустивши велику дебіторську заборгованість. Тому в процесі аналізу активів підприємства в першу чергу необхідно вивчити зміни в їхньому складі, структурі і дати їм оцінку.

Ще понад 100 років тому фінансові менеджери фірми «Дюпон» запропонували рентабельність власного капіталу Рвк визначати як добуток рентабельності реалізації за чистим прибутком !´" оборотності активів Оа та коефіцієнта фінансової залежності (відношення сукупного капіталу до власного) Кфз, тобто

де ЧП — чистий прибуток; ВР— чиста виручка від реалізації продукції;

А — активи; П — пасиви; ВК — власний капітал.

Отже, рентабельність власного капіталу залежить від змін рентабельності продукції (операційна діяльність підприємства), ресурсовіддачі (інвестиційна діяльність) і співвідношення сукупного та позикового капіталу (фінансова діяльність).

Приклад. Чистий прибуток становить 494, 6 тис. грн (додаток 2), середньорічний розмір власних коштів — 55486 тис. грн (р. 380, 430 та 630 форми 1, додаток 1), чиста виручка від реалізації — 3232, 6 тис. грн, середньорічна валюта балансу — 67196, 5тис. грн.

Розрахуємо рентабельність власного капіталу за звітний період (за вихідними даними додатки 1 та 2):


загрузка...