Навігація
Посилання


Економічний аналіз

9.6. Оцінка платоспроможності і кредитоспроможності підприємства


Фінансовий стан підприємства характеризується також його платоспроможністю. Вона визначається за балансом підприємства (додаток 1). На основі характеристики ліквідності оборотних активів,тобто часу, необхідного для перетворення їх у готівку, як джерел засобів для погашення короткострокових зобов´язань.Основними з них є коефіцієнти поточної, швидкої та абсолютної ліквідності.

Знаменник в усіх наведених показників один і той самий — поточні пасиви, тобто термінові невідкладні зобов´язання. Аналітик поступово зменшує розмір чисельника до абсолютно ліквідного (грошові кошти).

1. Коефіцієнт ліквідності поточної (покриття,загальної платоспроможності)

Значення Кл п показує, скільки грошових одиниць обігових коштів припадає на кожну грошову одиницю короткострокових, тобто невідкладних зобов´язань. Критичне значення Кл п = 1. Значення Кл п = 1 — 1, 5 свідчить про те, що підприємство вчасно ліквідовує борги.

Приклад (за даними додатків 1,2).

де 0,1 — індекси, що характеризують значення К п відповідно на початок і кінець року.

Коефіцієнт ліквідності поточної зменшився на 0,09, але знаходиться в межах оптимально можливих значень.

2. Коефіцієнт ліквідності швидкої показує скільки одиниць найбільш ліквідних активів припадає на одиницю термінових зобов´язань.У міжнародній практиці оптимальне значення даного коефіцієнта 0,7 — 0,8.

Розрахуємо даний показник на основі даних бухгалтерського обліку (додаток 1,2).

Даний коефіцієнт зменшився незначно, але знаходиться в межах нормативно установлених.

Коефіцієнт ліквідності абсолютний (К ) — визначається як відношення суми найбільш мобільної частини оборотних коштів до короткострокових зобов´язань. Коефіцієнт ліквідності абсолютної

Значення коефіцієнта абсолютної ліквідності повинне перебувати в межах 0, 2-0, 35. Коефіцієнт характеризує здатність підприємства негайно ліквідувати короткострокову заборгованість.

Приклад,

Отже, у підприємства достатньо грошових коштів на покриття невідкладних зобов´язань. Протягом звітного року показник абсолютної ліквідності зменшився на 0,02 і перебуває в межах припустимого (критичного) рівня.

Дані розрахунків зведемо в таблицю 9.3.

Таблиця 9.3 Аналіз платоспроможності підприємства

З даних таблиці 9.3 бачимо можливість забезпечення підприємством своїх платежів по короткострокових зобов´язаннях. Усі коефіцієнти ліквідності вище теоретично установлених, це говорить про те, що підприємство платоспроможне і має задовільний фінансовий стан.

Фінансовий стан підприємства залежить також від кредиторської і дебіторської заборгованості.

У тому випадку, коли дебіторська заборгованість перевищує 3 роки, вона списується на збитки підприємства. Відповідно необхідно визначити питому вагу кожної дебіторської заборгованості по термінах погашення і при наявності заборгованості близько 3 років, ужити фіскальних заходів для її погашення.

Кредиторська заборгованість може бути виправданою і невиправданию.

До виправданої кредиторської заборгованості відноситься заборгованість за товари і послуги, термін оплати яких не настав, за векселями і авансами, отриманими з бюджету на

страхування. Визначені суми викликані зміною виконання плану з оплати праці в межах сум за звітний місяць.

До невиправданої кредиторської заборгованості відноситься заборгованість за товари і послуги, неоплачені в термін: з іншими кредиторами, з бюджетом, по страхуванню, по оплаті праці в сумах, які не оплачені в установлений термін.

На виправдану кредиторську заборгованість впливає також зміна обсягів виробництва продукції.

Невиправдана кредиторська заборгованість свідчить про фінансову нестійкість і неплатоспроможність підприємства і виникає в зв´язку з відсутністю власних оборотних коштів.

Причинами невиправданої кредиторської заборгованості можуть бути:

  • невиконання плану за обсягом реалізації продукції і прибутку;
  • відсутність належного контролю за розрахунками.

загрузка...