Навігація
Посилання


Економічний аналіз

9.7. Оцінка фінансової стійкості


Однією з найважливіших характеристик фінансового стану підприємства є фінансова стійкість.

Фінансова стійкість характеризує ступінь фінансової незалежності підприємства щодо володіння своїм майном і його використання. Цей ступінь незалежності можна оцінювати за різними критеріями:

  • рівнем покриття матеріальних обігових коштів (запасів) стабільними джерелами фінансування;
  • платоспроможністю підприємства (його потенційною спроможністю покрити термінові зобов´язання мобільними активами);
  • часткою власних або стабільних джерел у сукупних джерелах фінансування.

Наведеним критеріям відповідає сукупність абсолютних і відносних показників фінансової стійкості, де враховано нормативні вимоги щодо характеристики фінансового стану підприємств в Україні.

Розглянемо показники фінансової стійкості і розрахуємо їх на основі даних бухгалтерського обліку (додатки 1,2).

1. Коефіцієнт незалежності показує можливість підприємства виконати зовнішні зобов´язання за рахунок власних активів, його незалежність від позичкових джерел. Теоретичне значення більше, ніж 0,5.

Розраховується як відношення суми джерел власних коштів, до загальної суми пасивів.

Цей показник значно перевищує теоретичне значення і спостерігається його збільшення, що є необхідною умовою фінансової стійкості.

Коефіцієнт фінансової залежностіі показує, скільки одиниць сукупних джерел припадає на одиницю власного капіталу.

Теоретичне значення 2. Визначається як відношення загальної суми пасивів до власного капіталу.

Цей коефіцієнт знаходиться в межах, нормативно установлених, і спостерігається незначне зниження даного коефіцієнта, що є позитивним.

Коефіцієнт маневреності власних обігових коштів показує частку абсолютно ліквідних активів у власному обіговому капіталі. Забезпечує свободу фінансового маневру.

Теоретичне значення 0, 4 — 0, 6.

Визначається відношенням коштів до власних обігових коштів.

Коефіцієнт фінансової стійкості показує частку стабільних джерел фінансування у їх загальному обсязі.

Теоретичне значення 0, 5-1.

Визначається як відношення власних і залучених до них коштів довгострокових кредитів і позик до загальної суми джерел.

Даний показник знаходиться в межах теоретично установлених, що свідчить про фінансову стійкість підприємства.

Коефіцієнт інвестування показує частку власних засобів підприємства, які можна покрити необоротними активами. Оптимальне значення 1. Визначається як відношення суми власних і прирівняних до них коштів до суми основних фондів і нематеріальних активів.

Даний коефіцієнт збільшився на 0, 03, що свідчить про інвестиційну привабливість даного підприємства.

Коефіцієнт покриття запасів показує, скільки на одиницю коштів, що вкладені в запаси, припадає у сукупності власних коштів, довго- та короткострокових зобов´язань.

Теоретичне значення 0, 5.

Визначається як відношення «нормальних» джерел покриття запасів до суми запасів.

Цей коефіцієнт зменшився за поточний період, але значно перевищує нормативно установлений, що свідчить про абсолютну фінансову стійкість, оскільки підприємство за рахунок «нормальних&

raquo; джерел покриває запаси.

Дані розрахунків зведемо в таблицю 9.4.

Таблиця 9.4 Аналіз фінансової стійкості підприємства

Як видно з таблиці, Кн. на кінець року вище оптимального значення на 0, 36 і підтверджує фінансову незалежність підприємства. Кз. на кінець року нижче теоретичного значення на -0, 84, що показує низьку заборгованість підприємства. Км. вок на кінець року вище теоретичного значення на 0, 44-0, 24, що показує задовільну маневреність власного обігового капіталу підприємства. Кф. с. на кінець року вище теоретичного значення, це свідчить про фінансову стійкість підприємства.Кінв. на кінець року вище теоретичного значення на 0, 21, це говорить про те, що підприємство має досить засобів для покриття необоротних активів. Кл. з. на кінець року вище теоретичного значення на 0, 6, це свідчить про абсолютну фінансову стійкість.

Виходячи з вищеперерахованого, можна стверджувати, що підприємство є фінансово стійким.


загрузка...