Навігація
Посилання


Економічний аналіз

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


 1. Чумаченко Н. Г. Економічний аналіз:Навчальний посібник. - К. : КНЕУ, 2003. - 556с.
 2. Мец В. О. Економічний аналіз фінансових результатів та фінансового стану підприємства: Навчальний посібник. — К. : КНЕУ, 1999. -132с.
 3. Мец В. О. Економічний аналіз: Збірник практичних завдань і тестів за даними П (С) БО. — К. : КНЕУ, 2001. — 236с.
 4. Болюх М. А., Горбанок М. І. Економічний аналіз: Збірник задач з курсу. -К: КНЕУ, 2002. -232с.
 5. Баканов М. И., Шереметьев А. Д. Теория экономического анализа. — М: Финансы и статистика, 1997. — 416с.
 6. Калина А. В., Канева М. И., Яценко В. А. Современный экономический анализ и прогнозирование: Учебно-методичес- кое пособие. -2-ое издание. — К: МАУП, 1998. — 272с.
 7. Абрютина М. С. Экономический анализ торговой деятельности: Учебное пособие. — М: Издательство «Дело и Сервис», 200. — 512с.
 8. Івахненко В. М. Курс економічного аналізу: Навчальний посібник. —К. : Знання-Прес, 2000. —207с.
 9. Верба В., Загородніх О. Проектний аналіз: Підручник. — К: КНЕУ, 2000. - 322с.
 10. Шеремет А. Д. Теория экономичечкого анализа: Учебник. -М, 2002. - 333с.
 11. Савицкая Г. В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. — 4-е издание, переработанное и дополненное. — Минск: Новое знание, 1999. — 688с.
 12. Фінансова звітність за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку. —3-тє видання, перероблене. —Дніпропетровськ: Баланс-Клуб, 2000. — 368с.
 13. Бутинець Ф. Ф., Мних С. В., Олійник О. В. Економічний аналіз. Практикум: Навчальний посібник для студентів вузів. - Житомир. : ЖУТУ, 2000. - 416с.
 14. Івахненко В. М. Курс економічного аналізу. — К. : Знан- ня-Прес, 2000. - 186с.
 15. Коробов М. Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств. — К: Знання, 2000. — 234с.
 16. Верба В. А., Гребешкова О. М., Ворстяков О. В. Проектний аналіз: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. — К: КНЕУ, 2002. — 297с.
 17. Русак Н. А., Стражев В. И., Мигун О. Ф. и др. Анализ хозяйственной деятельности в промышленности. — 4-ое издание. — Минск: Вишэйшая шк., 1999, — 398с.
 18. Мних Є. В., Буряк П. Ю. Економічний аналіз на промисловому підприємстві. — Львів: Світ, 1998. — 208с.
 19. Павленко А. Ф., Чумаченко М. Г. Трансформація курсу «Економічний аналіз діяльності підприємств»: Навчальний посібник. - К. : КНЕУ, 1999. -2004с.
 20. Іващенко В. І., Болюх М. І. Економічний аналіз господарської діяльності. — К: КНЕУ, 1999. — 204с.
 21. Івахненко В. М., Горбаток М. І., Льовогкін В. С. Економічний аналіз. -К: КНЕУ, 1999. - 176с.
 22. Пінчук Н. С., Галузинський Г. П., Орленко Н. С. Інформаційні системи і технології в маркетингу: Навчальний посібник. - К. : КНЕУ, 1999. - 328с.
 23. Примостка Л. О. Аналіз банківської діяльності: сучасні концепції, методи та моделі. — К. : КНЕУ, 2002. — 316с.
 24. Ізмайлова Е. В. Фінансовий аналіз. Навчальний посібник. - 2-ге вид. - К: МАУП, 2001. - 147с.

загрузка...