Навігація
Посилання


З переходом України до цінностей демократії та економіки з соціально- ринковою орієнтацією освітня система, як похідна цих процесів, зобов´язана змінити вектор спрямування виховних та освітніх завдань. В першу чергу, це стосується ставлення вищої школи до економічних процесів у концептуальному плані. Нині спостерігаємо дійсне завершення перебудови вітчизняної економічної науки - відхід від суто марксистського бачення економічних процесів до загальноприйнятого у цивілізованому світі.

Для подолання нинішньої кризи Україні необхідні такі випускники загальноосвітніх шкіл, коледжів та університетів, які б володіли певною сумою знань про ринкову економіку, мали необхідні навички та вміння для знаходження свого місця в майбутній професійній діяльності. Одні з них знайдуть застосування власним силам у бізнесі, підприємництві, комерційній діяльності, другі стануть співвласниками підприємств, фірм, акціонерних компаній, треті будуть працювати на того, хто надає роботу, деякі - а це реальність ринку - будуть задовольнятися статусом безробітного. Але всім їм, без винятку, знадобляться знання про сутність економіки, економічні процеси, категорії і закони, що, в свою чергу, зумовлює загальний рівень економічної культури в країні. Тому навчальні заклади нині потребують таких методичних посібників, які допоможуть і викладачам, і студентам опанувати знання з економічних дисциплін.

Варто зазначити, що з кожним роком в Україні поліпшується методичне забезпечення викладання економіки. Сьогодні маємо доволі значну кількість підручників (у перекладі) зарубіжних фахівців, наприклад: К. Мак- Коннелла і С. Брю; А. Семюелсона і В. Нардхауса; Д. Долана і Д. Ліндсея; Р. Піндайка і Д. Рубінфелда; Д. Гамільтона; С. Фішера, Р. Дорнбуша і Р. Шмалензі та інших. Зрозуміло, що західні вчені мають більший досвід у царині ринкової економіки. Вказуємо також і на наукові розробки з означеної проблеми фахівців ближнього зарубіжжя - В. М. Гальперіна, С. М. Ігнатьєва, В. І. Моргу нова, В. Ф. Максимової, Ю. Є. Власьєвича, А. М. Голікова, В. Д. Камаєва. Але й вітчизняна школа останнім часом доволі швидко прогресує. Акцентуємо увагу на вагомих науково-методичних розробках І. Ф. Радіонової, С. В. Слухая, А. П. Наливайка, Н. В. Задорожної,М. Євдокімової, П. Г. Банщикова, В. Д. Лагутіна (м. Київ), М. А. Сіроштана, Н.Бережної, О.С. Крамаревої,О. М. Щербахи, О. В. Олійника, І. Ф. Прокопенка (м. Харків).

Проте разом з позитивними моментами треба відзначити, що багато з перекладених з іноземних мов та російськомовних навчальних посібників з мікроекономіки мають деякі недоліки. По-перше, вітчизняне економічне життя багато в чому відрізняється від розвинених країн. І, по-друге, деякі посібники, наприклад, Р. Піндайка, Д. Рубінфелда, В. М. Гальперіна, є занадто складними для сприйняття та потребують від студента (читача) відповідної математичної підготовки.

Умовно економічну теорію можна поділити на такі частини:

Політична економія.

Мікроекономіка.

Макроекономіка.

Міжнародна економіка.

Пропонований навчальний посібник включає такі базові розділи з курсу мікроекономіки:

Основні принципи ринкової економіки.

Аналіз функціональних зв´язків між попитом та пропозицією.

Еластичність попиту та

пропозиції.

Аналіз поведінки споживача.

Виробництво та витрати у короткостроковому періоді.

Підприємство в умовах досконалої конкуренції.

Ціноутворення та виробництво в умовах ринку недосконалої конкуренції.

Ринки факторів виробництва.

Етика бізнесу.

Кожен з вищевказаних розділів містить найбільш типові задачі, які розкривають сутність мікроекономічних понять, алгоритм та методичні вказівки щодо їх розв´язування. Це дає можливість використовувати даний посібник як для викладачів - під час підготовки до практичних занять, так і для тих, хто навчається: для самостійної роботи з систематизації набутих знань, підготовки до занять, заліків, іспитів.

Для поглиблення методичної спрямованості пропонованого матеріалу автор застосовує методику розв´язування задач з урахуванням аналізу теоретичного матеріалу - базових концепцій та положень мікроекономіки.

Автор має надію, що посібник буде корисним, для всіх хто вивчає економічну науку і цікавиться математичним аналізом задач із мікроекономіки.


загрузка...