Навігація
Посилання


Методика розв´язування задач з мікроекономіки

Розділ І. Основні принципи ринкової економіки


Задача №1

Виробництво велосипедів та мотоциклів у країні Омега виражається трансформаційною функцією, що графічно зображена на рисунку 1. Дайте відповідь на такі запитання:

а) Альтернативна вартість зростання виробництва мотоциклів від 100 до 200 одиниць є втратою скількох одиниць велосипедів? Як пояснює означену ситуацію економічна теорія?

б) Визначте альтернативну вартість збільшення виробництва одиниці одного товару щодо одиниці іншого наведеної функції.

в) Припустимо, що на підприємстві запроваджено нову автоматизовану лінію з виробництва мотоциклів. Поясніть і графічно відобразіть цю ситуацію.

г) Якщо в галузі, що аналізуємо, спостерігається неефективне використання виробничих ресурсів (наприклад, у разі застосування адміністративно-командних методів управління економічними процесами або монополізації галузі), за допомогою якої точки (Р, В чи Р) можна охарактеризувати таке становище.

Розв´язування

Пропонована задача дає найзагальніше уявлення про ключову концепцію мікроекономічної теорії: обмеженість ресурсів за необмеженості бажань людей породжує необхідність вибору. Розглянемо більш детально цю проблему.

Чинник обмеженості ресурсів. Він полягає у тому, що в усіх випадках ресурси, які має будь-яка економічна система або людина, є обмеженими у кількості, просторі, часі.

Необмеженість бажань людей.

Нині люди прагнуть купувати товари та послуги в кількості, що значно перевищує їх біологічні потреби та фінансові можливості. Звідси випливає третя ключова позиція мікроекономіки.

Необхідність вибору.

Щодо нашого завдання, зрозуміло, що мотоциклетно-велосипедна галузь у країні Омега має обмежені сировинні, трудові та фінансові ресурси. Тому керівники (менеджери) галузі повинні вирішити, що саме виробляти та в якій кількості.

Рис. 1

а) Виходячи з графіка, збільшення виробництва мотоциклів зі 100 до 200 одиниць (крива СВ на лінії виробничих можливостей) можливе лише за рахунок втрати 300 одиниць велосипедів.

б) В цілому існують такі альтернативні вартості зростання виробництва одного товару з одночасною втратою виробництва іншого: постійна, зростаюча, спадна вартості та вартість, що дорівнює нулю.

Аналіз збільшення виробництва мотоциклів з одночасним зменшенням виробництва велосипедів у нашому прикладі можна подати за допомогою табл. 1.

Таблиця 1 Аналіз виробництва мотоциклів та велосипедів у країні Омега

З огляду на таблицю, маємо зростаючу альтернативну вартість велосипедів щодо виробництва кожної подальшої одиниці мотоциклів.

в) Зсув межі виробничих можливостей вгору вправо, тобто збільшення виробництва, можливий за таких умов: відкриття нових енергетичних джерел, корисних копалин; залучення у виробничу діяльність більшої кількості ресурсів (наприклад, будівництво нових підприємств); запровадження технічних та технологічних нововведень (наприклад, замість ручного складання мотоциклів - використання автоматизованої лінії).

Проаналізуємо означену ситуацію (рис. 1) і дамо відповідь на поставлені запитання.

Складність у розв´язуванні цієї задачі полягає в тому, що технологічні зміни не відбуваються в галузі виробництва велосипедів. У цьому разі відбувається зміщення

межі виробничих можливостей у напрямку збільшення виробництва мотоциклів. Схематично ця ситуація зображена на рис. 2 - межа виробничих можливостей з положення АО переміщується у положення А´D.

Рис. 2

г) Повернемося до рис. 1. Звичайно, вийти за межі виробничих можливостей (наприклад, у т. Р) можна лише за рахунок умов, що висвітлені у попередньому пункті. Усі найбільш ефективні комбінації виробництва мотоциклів та велосипедів за нинішньої ситуації можливі лише на кривій АО. Якщо ж маємо неефективне використання ресурсів, а це відбувається, наприклад, у монополізованій галузі, то таку ситуацію можна позначити т. р тобто у цьому випадку галузь буде виробляти менше, аніж за умов раціонального використання ресурсів.

Рекомендована література

  1. Гальперин В. М. и др. Микроэкономика: В 2-х т., изд. 2-е. - СПб.: Экономическая школа, 1996. - Т.1. - С. 13-31.
  2. Камаев В. Д. и кол. авт. Учебник по основам экономической теории (Экономика). - М.: Владос, 1994. - С. 19-30.
  3. Климюк І. Формування поняття "альтернативна вартість" //Географія та основи економіки в школі. - 1999. - №2. - С. 29-30.
  4. Лагутін В. Д. Людина і економіка: Соціоекономіка: Навчальний посібник для вузів. - К.: Просвіта, 1996. -С. 54-89.
  5. Макконнелл К.Р , Брю С.Л. Экономикс: Принципы, проблемы, политика. Пер. с англ. 11-го изд. К.: Хамер - Демос, 1993. - С.35-50.
  6. Максимова В. Ф. Микроэкономика: Учебник: М.: Соминтэк, 1996. - С. 5- 24.
  7. Сандерс Ф., Гільярд Д. Основні поняття з економіки: структура викладання. - Львів: Центр економічної освіти, 1996. - С. 10-15.
  8. Сборник задач по экономической теории: микро- и макроэкономика/ Общая ред. Е. А. Киселевой,- Киров, 1994. - С. 12-23.
  9. Schiller В. R. The Micro Economy Today. Fourth Edition - New-York: Mk Craw - Hill Publishing Company, 1989. - P. 3-25.

загрузка...