Навігація
Посилання


Методика розв´язування задач з мікроекономіки

Розділ II. Аналіз функціональних зв язків між попитом і пропозицією


Задача №2

Попит і пропозиція на підручники П. Самуельсона "Мікроекономіка" у міській книгарні "Кобзар" описуються рівняннями:

Qd = 3400 - 80 Р,

Qs = 2200 + 120 Р,

де Сі0 - обсяг попиту на підручники за рік; - обсяг пропозиції підручників за рік;

Р - ціна в гривнях за один підручник.

а) Визначте рівноважну ціну та кількість реалізованих книгарнею підручників за рівноважною ціною.

б) Піклуючись про учнів, управління з цінової політики встановило ціну 5 грн. за підручник. Охарактеризуйте наслідки такого рішення.

Розв´язування

В умовах ринкової економіки більшість рішень щодо розподілу ресурсів здійснюється за допомогою системи цін, в межах якої попит і пропозиція взаємодіють на численних ринках товарів та послуг Умовно попит відносимо до поведінки покупців, а пропозицію - до поведінки продавців (виробників). Ключовими термінами визначення попиту та пропозиції є такі терміни: обсяг, шкала, крива.

Обсяг попиту - це кількість товару, яку покупці бажають придбати за деякий період (наприклад, годину або рік). Обсяг попиту головним чином залежить від ціни на даний товар та інших факторів: цін на інші товари, доходів споживачів, їхніх уподобань, очікувань тощо. Термін «бажають придбати» означає, що покупці мають не тільки бажання придбати, а й можливість заплатити за товар або послугу.

Зрозуміло, що за інших однакових умов з огляду на раціональність людської поведінки обсяг попиту буде збільшуватися, якщо ціна товару зменшуватиметься, і навпаки. Цей зв´язок між ціною і обсягом визначає шкала попиту (табл. 2), а у графічному вигляді зображає крива попиту. Виходячи з вищеозначених міркувань раціональності, крива попиту є спадною (рис. 3).

Обсяг пропозиції - це кількість товару, що бажають продати за деякий період часу. Обсяг пропозиції головним чином залежить від ціни на даний товар (послугу) та інших факторів: цін на ресурси, що використовуються у виробництві, рівня технологій, цілей фірми, очікувань, величини податків та субсидій тощо. Термін «бажають продати» означає, що продавці (виробники) мають реальну змогу запропонувати відповідну кількість товарів.

Як правило, обсяг пропозиції збільшується зі збільшенням ціни на товари продавця. Наприклад, якщо відчутно підвищується ціна на хліб, то відповідно збільшується кількість ресурсів для його виробництва: землі, праці, сільськогосподарських машин, обладнання, пекарень, бо це є вигідним для бізнесу. Зрозуміло, що крива пропозиції є зростаючою.

Реальна ціна на ринку та фактичний обсяг покупок та продажів визначаються саме внаслідок взаємодії попиту і пропозиції.

Виходячи з вищеозначених теоретичних посилок, дамо відповіді на питання задачі.

а) Ідеальний стан рівноваги на окремому ринку конкретного товару або послуги у найбільш загальному вигляді можна визначити так: обсяг попиту абсолютно дорівнює обсягу пропозиції. У цьому разі маємо як кількісну, так і цінову рівновагу, тобто 00 = 03 за рівноважної ціни.

Звідси:

3400 - 80Р = 2200 + 120 Р;

3400 -2200 = 120Р + 80 Р;

1200 = 200 Р;

Р = 6 (грн).

Підставляємо рівноважну ціну, що обчислили, у рівняння попиту або пропозиції і отримуємо кінцевий резу

льтат:

Qd= 3400 - 80 х 6 = 2920 (шт.).

Наразі підкреслюємо, що на відміну від часткової ринкової рівноваги, загальна ринкова рівновага, яка відображає певні зв´язки окремих ринків, визначається за допомогою моделі Вальраса (неокласичної) або неокейнсіанської моделі.

б) Цю задачу доречно проаналізувати графічно. Для подальшого узагальнення графік будуємо за допомогою табл. 2, підставляючи дані за ціною у відповідні рівняння попиту та пропозиції.

Таблиця 2 Ситуація на ринку підручників "Мікроекономіка"

Для побудови графіка (рис. 3) на вертикальній осі позначимо дані ціни (Р), на горизонтальній - пропозиції (0). Звертаємо увагу на те, що для спрощення аналізу економічних проблем, як правило, використовують лінійні функції.

Рис. З

Із ситуації, що зображена на графіку, випливає: ціна 5 грн, за підручник є нижчою за рівноважну (перетин кривих попиту та пропозиції), і у нашому прикладі обсяг попиту (С30 дорівнює 3000 шт.) перевищує обсяг пропозиції (Сі3 дорівнює 2800 шт.) на 200 одиниць, тобто створюється дефіцит підручників. Інакше, коли пропозиція буде перевищувати попит, спостерігаємо надлишок товару.

Задача №3

У країні Бетії економісти спостерігали таку ситуацію: зниження ціни на кінескопи для телевізорів та збільшення, внаслідок удосконалення технології виробництва, кількості відеомагнітофонів. Зробіть висновок та охарактеризуйте: як означена подія вплине на ціну та кількість телевізорів у Бетії.

Розв´язування

Задачі такого типу найкраще розв´язувати графічно. Для цього потрібно визначити, які фактори впливають на пропозицію та попит і як пропозиція та попит відповідно реагують шляхом зміщення кривих.

На попит впливають такі фактори:

Ціни на інші товари.

При цьому вирізняємо :

а) Товари-замінники (субститути). Це товари, які покупець готовий замінити на інші: курчата на рибу, вугілля на дрова, светр на піджак тощо. Зрозуміло, якщо один товар стає дорожчим, то покупець прагнутиме купити інший субститут, і крива попиту на цей інший товар буде зсуватися вправо.

б) Товари-доповнювачі (комплементарні). Це товари, без яких неможливо використовувати інші: авто - бензин, комп´ютер - дискета, магнітофон - касета. У цьому випадку відбувається зворотна ситуація - підвищення ціни на один товар зменшує попит на інший, і крива попиту зміщується вліво. Якщо ж спостерігаємо зменшення ціни на комплементарний товар, то це спричиняє збільшення попиту на інший.

Доходи споживачів.

Підвищення доходів населення збільшує споживання і спричиняє зміщення кривої попиту вправо. Зниження доходів призводить до протилежної ситуації.

Смаки споживачів.

Підвищення зацікавленості до товару або послуги - дуже часто це викликано рекламою або віянням моди - приводить до збільшення попиту та зміщення кривої попиту вправо.

Очікування цін у майбутньому.

Якщо населення очікує у майбутньому підвищення цін і має достатню кількість грошей, це може спричинити навіть так званий ажіотажний попит, який добре відомий населенню України ще з кінця 80 - початку 90-х рр.

Інші фактори, які можуть вплинути на зміщення кривої попиту - це розподіл доходів серед домогосподарств, кількість покупців тощо.

На пропозицію впливають такі фактори:

Кількість виробників.

Чим більша кількість виробників, засобів виробництва, фізичного капіталу (наприклад, автомобільних конвеєрів, нафтопереробних заводів, ткацьких фабрик, вантажівок, магазинів, піцерій тощо), тим більший обсяг виробництва даного товару (послуги), а звідси - тим більша пропозиція на ринку. Зрозуміло, що збільшення кількості виробників зміщує криву пропозиції вправо - в бік збільшення кількості товарів та послуг.

Рівень технологій.

Це головний чинник прогресу нашої цивілізації. Людство завдячує за підвищення добробуту життя саме науково-технічному прогресу, технологічному прориву у галузі удосконалення виробництва. Шлях від ткацького верстата "Дженні" та парового двигуна Уатта до сучасних комп´ютерних технологій дав змогу надзвичайно збільшити виробництво товарів та послуг. Будь-яке технологічне удосконалення, як правило, зсуває криву пропозиції вправо.

Ціни виробничих ресурсів.

Якщо підвищується ціна на шкіру, з якої виробляють шкіряні куртки, то, зрозуміло, це призводить до зменшення прибутку підприємця, який "робить бізнес" на такому виробництві, і впливає на його подальше бажання продовжувати справу. І навпаки, зменшення ціни на ресурси, які застосовуються для виробництва (не тільки на сировинні, але й на трудові - працю та основні - верстати, вантажівки, судна), стимулює підприємця. У цьому випадку крива пропозиції зміщується вправо.

З-посеред інших факторів, що впливають на зміщення кривої пропозиції, вирізняють такі: податки, субсидії, ціни на інші товари, очікування, наприклад, можливого підвищення цін на ресурси.

Таким чином, з урахуванням вищеозначеного можна дійти висновку щодо відповіді на запитання задачі. Відповідь надаємо за 2 кроки.

Перший крок. Зниження ціни на кінескопи треба віднести до фактора ціни на виробничі ресурси. Саме кінескопи є "головним сировинним ресурсом" для виробництва телевізорів, і зниження ціни на кінескопи зміщує криву пропозиції на телевізори вправо.

Другий крок. Відеомагнітофони належать до товарів-доповнювачів (комплементарних) щодо телевізорів. Збільшення виробництва відеомагнітофонів внаслідок удосконалення технології, як правило, приводить до зниження їх ціни, а це, в свою чергу, підвищує ціну на телевізори і відповідним чином зміщує криву попиту вправо.

Об´єднаємо обидва проаналізовані кроки за допомогою графіка (рис. 4).

Рис. 4

Який можна зробити висновок? Точка рівноваги на ринку телевізорів переміщується з положення Е у положення £´, обсяг попиту збільшується з до 02. Однозначно відповісти: збільшується чи зменшується ціна - немає можливості.

Задача №4

Припустимо, що на ринку пепсі-коли у місті Новоіванівка склалася така ситуація, яка наводиться у таблиці 3:

Таблиця З Ситуація на ринку пепсі - коли

Внаслідок підвищення ціни на кока-колу споживання пепсі-коли збільшилось на 10000 пляшок на рік. Визначте рівноважну ціну та рівноважну кількість пляшок пепсі-коли.

Розв´язування

Цю задачу можна розв´язати кількома способами: по-перше - за допомогою графіка - тобто графічним способом; по-друге - за методикою лінійної регресії; по-третє - використовуючи відповідні математичні формули; і по-четверте - спираючись на теореми з курсу геометрії.

Із огляду на доволі значну приблизність у визначенні кількісних параметрів першого способу та складність і необхідність відповідної математичної підготовки другого, зупинимося на двох останніх. Щодо третього способу, то перш за все потрібно визначити так звані "ключові" точки на графіку, який зображено на рис. 5. Зрозуміло, що означена у задачі умова приводить до зміщення кривої попиту вправо на 10000 одиниць. Для того, щоб визначити нове положення кривої попиту, знаходимо першу ключову точку - місце перетину лінії попиту з горизонтальною (кількісною) віссю. З табл. З можна зробити висновок: маємо лінійну криву попиту, а це дає можливість розв"язати задачу таким спосібом : крок ціни щодо попиту - 20 коп., відповідний крок попиту - 10000 пляшок, тобто зміна ціни на 20 коп. у той чи інший бік приводить до відповідного збільшення (зменшення) попиту на 10000 пляшок на рік. Таким чином, зменшення ціни на 20 коп. фактично приводить до того, що ціна (Р) стає рівною 0, попит відповідно збільшується до 60000 пляшок (т. А на графіку). Звичайно, це більш умовна ситуація, аніж та, яка може бути у реальному житті, але зробимо таке припущення для спрощення математичного аналізу.

Рис. 5

в якій ціна (Р) дорівнює 0, а кількість (Q) - 70000 одиницям. Через Р00 й проводимо лінію попиту О´, що є паралельною попередній лінінї попиту Q. Для того, щоб обчислити цінове та кількісне значення визначеної на графіку рівноважної точки Е, і зважаючи на лінійну залежність попиту, пропозиції та ціни, застосовують такі формули:

Формула попиту: Qd = Роd + КdР ( за аналогією формули лінійної функції) при К < 0, де Рod - кількісне значення кривої попиту у точці перетину з горизонтальною кількісною віссю, де ціна дорівнює 0; Р - рівноважна ціна попиту, що обчислюємо;

Кd - коефіцієнт кривої попиту, який дорівнює відношенню зміни попиту до зміни ціни, тобто

(див. розділ "Еластичність попиту та пропозиції").

Формула пропозиції: = Qs=Pos+KsP при К > 0, де Ds - кількість пропозиції ;

Р03 - кількісне значення кривої пропозиції у точці перетину з горизонтальною кількісною віссю, де ціна дорівнює 0; Р - рівноважна ціна пропозиції, що обчислюємо; Кs - коефіцієнт кривої пропозиції, тобто

Визначаємо невідомі величини, які можна обчислити за умови, якщо крок ціни - 20 коп., а відповідний крок пропозиції - 15000 пляшок. Зменшення ціни з 20 до 0 коп. дає змогу визначити Р03, яке дорівнює 5 - 15 = - 10 (тис. пляшок на рік).

Відношення зміни попиту до відповідної зміни ціни дорівнює:

Аналогічні обчислення щодо коефіцієнта пропозиції:

Підставляємо отримані дані у наведені вище формули:

Qd=70-0.5P

Qs=-10+0.75P

Таким чином, маємо два рівняння з трьома невідомими, але, враховуючи те, що у точці рівноваги £´ Сі0 = Сі3, маємо

70-0,5 Р = -10 + 0,75 Р;

Р = 64 (коп.).

Підставляємо отримане число у формулу попиту або пропозиції та знаходимо рівноважну кількість - 38 000 пляшок на рік.

Четвертий спосіб. Для розв´язання задачі геометричним способом необхідно додатково до попередніх умов задачі мати дані про рівноважні кількість та ціну до зміщення кривої попиту. Припустимо, відомо, що на ринку пепсі-коли у м. Новоіванівці попередня рівноважна ціна була 56 коп. за пляшку, а кількість попиту - 32000 пляшок на рік.

Відобразимо на графіку подію зміщення кривої попиту за умови задачі (рис. 6):

Рис. 6

Розглянемо трикутники: АЕС і АЕ´С´. Вони подібні за трьома кутами (ОС/Ю´С´). З подібності трикутників випливає пропорційність відповідних сторін і висот:

Підставимо у вищенаведене рівняння значення, що маємо, і визначимо кількісне значення відрізка [Е´02] . Припустимо, що [Е´02] = х звідси:

Таким чином, рівноважна ціна [Е´Q2] у т. Е´ дорівнює 64 коп. за пляшку пепсі-коли.

Наступним кроком є обчислення відрізка [ОQ2].Трикутники Е’С’Q2 та Е´С´С!2 подібні за трьома кутами. Звідси:

рівноважний попит дорівнює 38000 пляшок на рік.

Задача №5

Визначте, що відбудеться з попитом та пропозицією на ринку яловичини у Яблунівському районі, якщо спостерігається така ситуація: в р. у районі було реалізовано 2000 т яловичини за ціною 5 грн/кг, а у році - 3000 т за ціною 7 грн/кг

Розв´язування

Застосуємо графічний аналіз ( рис. 7 ).

За умовою задачі: збільшується попит на яловичину, крива попиту зміщується вправо, точка рівноваги Е переміщується у положення £´. Стосовно пропозиції акцентуємо увагу на тому, що рух кривої попиту відбувається уздовж кривої пропозиції. У цьому випадку збільшується не пропозиція, а величина пропозиції.

Рекомендована література

  1. Камаев В. Д. и кол. авт. Учебник по основам экономической теории (Экономика). - М.: Владос, 1994. - С. 63-70, 81.
  2. Макконнелл К. Р., Брю С. Л. Экономикс: Принципы, проблемы, политика: Пер. с англ. 11-го изд. К.: - Хамер - Демос, 1993. - С.61-80.
  3. Максимова В. Ф. Микроэкономика: Учебник. - М.: Соминтэк, 1996. - С. 25- 48.
  4. Основи економічної теорії: політекономічний аспект: Підручник/За ред. Г. Н. Климка, В. П. Нестеренка. - К.: Вища шк., 1994. - С. 245-260.
  5. Самуельсон П. Економіка: Підручник. - Львів: Світ,- 1993. - С. 61-78.
  6. Сборник задач по экономической теории: микро- и макроэкономика/ Под ред. Е. А. Киселевой. - Киров, 1994. - С. 36-40.
  7. Сборник задач по экономике: Учебное пособие / Отв. ред. Ю.Е.Власьевич. -М.: Издательство БЕК, 1996. - С. 38-55.

загрузка...