Навігація
Посилання


Збірка доповідей «Екологічні проблеми сучасності»

34. В.В. Гулай, О.В. Гулай Особливості впливу прижиттєвих виділень Oenanthe aquatica на спірохет Leptospira interrogans.


В.В. Гулай, О.В. Гулай, Кіровоградський державний педагогічний університет ім. В. Винниченка, м. Кіровоград ОСОБЛИВОСТІ ВПЛИВУ ПРИЖИТТЄВИХ ВИДІЛЕНЬ OENANTHE AQUATICA НА СПІРОХЕТ LEPTOSPIRA INTERROGANS

На території Центральної України одним з найбільш поширених інфекційних захворювань, з групи природно – вогнищевих хвороб, є лептоспіроз. За даними Кіровоградської обласної санітарно – епідеміологічної станції в період з 2004 по 2006 рр. на лептоспіроз, що викликаний серотипом icterohaemorrhagiae, в області захворіло 58 осіб. Це складає 65,9% від усіх зараеєстрованих випадків захворювань людей на лептоспіроз викликаного різними серологічними варіантами. Поблизу водойм та у перезволожених біотопах зараження людей та свійських тварин збудником лептоспірозу – спірохетами Leptospira interrogans (патогенними лептоспірами) відбувається найчастіше. Відомо, що рослини є одним з важливих компонентів які впливають на формування, існування та розвиток біогеоценозів. Це дає підстави припустити можливість впливу фонової рослинності на патогенних лептоспір, що перебувають у воді та ґрунті перезволожених біотопів. Одним з поширених видів рослин, у вказаних стаціях, на території Центральної України є омег водяний (Oenanthe aquatica L.), саме тому цей вид і був обраний нами у якості співоб’єкта досліджень.

Метою даного дослідження було виявлення характеру впливу прижиттєвих виділень омегу водяного на динаміку щільності культур спірохет Leptospira interrogans. У зв’язку з цим були поставлені наступні завдання:

дослідити особливості динаміки щільності культур патогенних лептоспір на вплив прижиттєвих виділень O. aquatica;

оцінити ступінь впливу виділень O. aquatica на культури патогенних лептоспір залежно від розведення.

Методика дослідження. Вивчали вплив дифузатів O. aquatica на культури музейних штамів патогенних лептоспір серотипу icterohaemorrhagiae in vitro. Виділення отримували з декількох особин рослин (n=10), що були зібрані в період активної вегетації [2]. Одержані розчини фільтрували через бактеріальний фільтр Зейтца. У дослідні пробірки вносили по 0,4 мл одержаних виділень

aquatica різного ступеня розведення (1:10, 1:100, 1:1000) та 0,1 мл культури лептоспір. У якості контролю використовували аналогічні співвідношення дистильованої води та культур лептоспір. Тривалість експозиції – 24 години. Визначення щільності спірохет проводили методом прямого підрахунку лептоспір у відомому об’ємі [5]. Оцінку впливу виділень O. aquatica на патогенних лептоспір проводили згідно з критеріїв, що були запропоновані в роботах [3,4].

Результати та їх обговорення. В результаті проведених досліджень нами були одержані наступні дані (див. таблицю). Для порівняння достовірності середніх значень щільності лептоспір у дослідних та контрольних зразках використовували коефіцієнт Стьюдента (t) [1].

Таблиця 1. Вплив виділень O. aquatica на щільність культур спірохет

L. interrogans серотипу icterohaemorrhagiae (Р<0,05)

Аналіз одержаних результатів показав, що прижиттєві виділення рослин O. aquatica здійснюють виразний вплив на піддослідні культури. Так, при розведенні виділень 1:10 у дослідних зразках відмічалося пригнічення лептоспір у сильному ступе

ні. Щільність культур у досліді була на 57,93% нижчою ніж у контролі. При збільшені розведення кореневих виділень до 1:100 у дослідних зразках щільність спірохет була на 24,76% нижчою ніж у контролі. У зразках з розведенням виділень 1:1000 різниця щільності спірохет у контрольних і дослідних зразках становила 21,15%.

Висновки: Прижиттєві виділення O. aquatica in vitro впливають на щільність культур патогенних лептоспір.

Характер реакцій культур патогенних лептоспір на прижиттєві виділення O. aquatica прямо залежить від ступеня їх розведення.

В природних умовах рослини виду O. aquatica здатні здійснювати виражений вплив на популяції патогенних лептоспір в межах свого фітогенного поля.

Список використаних джерел

Брандт З. Анализ данных. Статистические и вычислительные методы для научных работников и инженеров: Пер. с англ. -М.: Мир, ООО «Издательство АСТ», 2003.-686 с.

Гродзінський А.М. Основи хімічної взаємодії рослин. – К.: Наукова думка, 1973. – С. 35-37.

Гулай О.В. Біохімічні зв’язки Leptospira interrogans з фоновими видами альгофлори акваценозів Центральної України. Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Серія: біол. – 2003. №1(20). – С. 77-80.

Гулай О.В. Вивчення біоценотичних зв’язків лептоспір з водними рослинами: Методичні рекомендації. – Дніпропетровськ: ВФК ”Оксамит Прес”, 2004. – 14с.

Самострельский А.Ю. Метод прямого счета лептоспир в определенном объёме // Лабораторное дело. – 1966. №2. – С. 105-108.


загрузка...