Навігація
Посилання


Основою сучасної економіки є банківська система. Міцні і фінансово стійкі банки означають стабільну економіку і, навпаки, банкрутство банків, неповернені кредити, неоплачені проценти – все це ослаблює банківську систему і говорить про хворобу економіки.

Організація фінансово-кредитного обслуговування підприємств, організацій і населення, функціонування кредитної системи відіграють виключно важливу роль в розвитку господарських структур. Від ефективності і безперебійності функціонування кредитно-фінансового механізму залежить не тільки сучасне одержання грошей окремими суб’єктами господарювання, але й темпи економічного розвитку держави в цілому. Разом з тим, еволюція кредитної системи і кредитної справи в повній мірі визначається економічною ситуацією в країні, формами і механізмом господарювання. Кожному етапу історико-економічного розвитку народного господарства відповідає свій тип організацій банківської справи, своя структура банківської системи, що відповідають відповідним вимогам до кредитно-фінансового обслуговування окремих складових економіки.

Розвиток банківської системи, як головного складника фінансового сектора покликаний прискорити трансформацію суспільства загалом і розвиток бізнесу зокрема, оскільки значний вплив банків на українське середовище очевидним.

Успішна діяльність будь-якого банку великою мірою визначається колом операцій і послуг, які він пропонує своїм клієнтам. Стимулюючими факторами, що сприяють розширенню спектра послуг є, по-перше, зростання конкуренції у банківській сфері, по-друге, зниження прибутковості традиційних операцій, по-третє, прагнення банків мати прибуток, по-четверте, відносна свобода, надана законами, які регулюють банківську сферу.

Нині у вітчизняній банківській системі, як і в інших сферах національної економіки відбувається становлення ринкових, насамперед, конкретних засад. Рівновага на банківському ринку безпосередньо залежать від стану конкуренції.

У найближчі декілька років на українському ринку банківських послуг відбудуться істотні зміни. Ці зміни відбудуться через те, що в Україні з’явилися іноземні банки.

Західні банки, що прийшли в Україну, в першу чергу займатимуться покращанням технологій роздрібних операцій – іпотечного та автокредитування, кредитних карт, кредитування малого бізнесу. Перші два з цих напрямків мають величезний потенціал росту та значний незадоволений попит.

Розвиток банківських послуг сприяє диверсифікацій ризиків, отриманню прибутку з нових джерел, поліпшує структуру балансу банку, його ліквідність, але при надмірному розширенні їх кількості може призвести до послаблення менеджменту, зростання собівартості послуг, певного зниження прибутковості банківської діяльності.

Сьогодні комерційні банки змушені концентрувати зусилля на розробці й упровадженні нових банківських продуктів і послуг у рамках цілісної інноваційної системи. Процес розробки та впровадження нових банківських продуктів – одна з головних складових інноваційної політики комерційного банку. Тому у навчальному посібнику приділено увагу як розгляду технології нетрадиційних банківських послуг, так і питанням формування ресурсних бази платіжного обороту комерційних банків, кредитним, валютним операціям, зовні

шньоекономічній діяльності та операціям з цінними паперами.

Навчальний посібник рекомендовано для студентів, викладачів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів та слухачів післядипломної освіти, економістів, фінансистів, банкірів та інших спеціалістів.


загрузка...