Навігація
Посилання


Банківські операції

Ліцензування банківської діяльності.


Ліцензування – порядок видачі комерційним банкам, які з часу реєстрації Національним банком України набули статусу юридичної особи, дозволу на здійснення окремих чи всіх банківських операцій, якщо умови діяльності комерційних банків відповідають чинному законодавству України та нормативним актам Національного банку України, а також діяльність яких не загрожує інтересам їх клієнтів.

Національний банк України видає банкам ліцензію на здійснення таких банківських операцій:

 • приймання вкладів (депозитів) від юридичних і фізичних осіб;
 • відкриття та ведення поточних рахунків клієнтів і банків-кореспондентів, у т. ч. переказ грошових коштів із цих рахунків за допомогою платіжних інструментів та зарахування коштів на них;
 • розміщення залучених коштів від свого імені, на власних умовах та на власний ризик;
 • надання гарантій і поручительств та інших зобов’язань від третіх осіб, які передбачають їх виконання у грошовій формі;
 • придбання права .вимоги на виконання зобов’язань у грошовій формі за поставлені товари чи надані послуги, беручи на себе ризик виконання таких вимог та приймання платежів (факторинг);
 • лізинг;
 • послуги з відповідального зберігання та надання в оренду сейфів для зберігання цінностей і документів;
 • випуск, купівля, продаж і обслуговування чеків, векселів та інших оборотних платіжних інструментів;
 • випуск банківських платіжних карток і здійснення операцій з використанням цих карток;
 • надання консультаційних та інформаційних послуг щодо банківських операцій.

Операції., які мають право здійснювати банки за умови отримання письмового дозволу Національного банку України:

Операції з валютними цінностями:

 • Неторговельні операції з валютними цінностями.
 • Ведення рахунків клієнтів (резидентів і нерезидентів) в іноземній валюті та клієнтів-нерезидентів у грошовій одиниці України.
 • Ведення кореспондентських рахунків банків (резидентів і нерезидентів) в іноземній валюті.
 • Ведення кореспондентських рахунків банків (нерезидентів) у грошовій одиниці України.
 • Відкриття кореспондентських рахунків в уповноважених банках України в іноземній валюті та здійснення операцій за ними.
 • Відкриття кореспондентських рахунків у банках (нерезидентах) в іноземній валюті та здійснення операцій за ними.
 • Залучення та розміщення іноземної валюти на валютному ринку України.
 • Залучення та розміщення іноземної валюти на міжнародних ринках.
 • Операції з банківськими металами на валютному ринку України.
 • Операції з банківськими металами на міжнародних ринках.
 • Інші операції з валютними цінностями на міжнародних ринках.
 • Емісія власних цінних паперів.
 • Організація купівлі та продажу цінних паперів за дорученням клієнтів.
 • Здійснення операцій на ринку цінних паперів від свого імені (включаючи андеррайтинг).
 • Здійсненняінвестиційустатутніфондитаакціїіншихюридичнихосіб.
 • Здійснення випуску, обігу, погашення (розповсюдження) державної та іншої грошової лотереї.
 • Перевезення валютних цінностей та інкасація коштів.
 • Операції за дорученням клієнтів або від свого імен
  і:
 • З інструментами грошового ринку.
 • З інструментами, що базуються на обмінних курсах та відсотках.
 • З фінансовими ф’ючерсами та опціонами.
 • Довірче управління коштами та цінними паперами за договорами з юридичними та фізичними особами.
 • Депозитарна діяльність і діяльність з ведення реєстрів власників імен( них цінних паперів:
 • Депозитарна діяльність зберігача цінних паперів.
 • Діяльність із ведення реєстрів власників іменних цінних паперів.

Національний банк України видає новоствореному банку ліцензію на здійснення банківських операцій у разі дотримання ним таких обов’язкових умов:

 • на час прийняття рішення про видачу ліцензії на здійснення банківських операцій зареєстрований статутний капітал банку повинен бути повністю сплачений;
 • наявність керівних осіб банку високого професійного рівня (Голова Правління, його заступники, головний бухгалтер та його заступник, члени Правління) та керівників структурних підрозділів, кандидатури яких відповідають кваліфікаційним вимогам;
 • наявність підрозділів, які виконуватимуть відповідні банківські операції, та підрозділу внутрішнього аудиту;
 • забезпеченість необхідним банківським обладнанням, комп’ютерною технікою та комунікаційними засобами, що відповідають вимогам Національного банку України, для здійснення і обліку банківських операцій та складання щоденного балансового звіту банку;
 • відповідність приміщення банку вимогам Національного банку України, наявність документа на право власності та приміщення або угоди на оренду приміщення з його власником на термін не менше 5 років, а також інші документи.

У разі створення нового комерційного банку внаслідок реорганізації банку, що мав ліцензію на здійснення певних банківських операцій, Правління Національного банку України, враховуючи досвід роботи, наявність спеціалістів відповідної кваліфікації, технічні умови для здійснення банківських операцій, може прийняти рішення про видачу такому банку ліцензії на здійснення банківських операцій у національній та іноземній валютах у межах ліцензії банку, що реорганізувався, не враховуючи при цьому вимоги щодо терміну функціонування банку.

У разі створення комерційного банку із стовідсотковою участю іноземного капіталу Правління Національного банку України, враховуючи досвід роботи, наявність спеціалістів відповідної кваліфікації, технічні умови для здійснення банківських операцій, може прийняти рішення щодо видачі такому банку ліцензії на здійснення банківських операцій у національній та іноземній валютах, не враховуючи при цьому вимоги щодо терміну функціонування банку.

Національний банк України приймає рішення про розширення ліцензії на здійснення банківських операцій діючому банку в разі дотримання ним обов’язкових умов:

 • статутний капітал діючого банку повинен бути зареєстрований і фактично сплачений у розмірі, не меншому за встановлений Національним банком України. Розмір капіталу діючого банку повинен бути не меншим за встановлений Національним банком України і повинен перевищувати розмір зареєстрованого фактично сплаченого статутного капіталу банку;
 • безперервне формування резервного фонду банку: в міру витрачання коштів резервного фонду відрахування до нього поновлюються до досягнення розміру, встановленого статутом банку;
 • дотримання банком економічних нормативів та мінімальних обов’язкових резервів протягом півріччя, що передує його зверненню до Національного банку України щодо розширення ліцензії;
 • стабільна беззбиткова діяльність банку протягом півріччя, що передує його зверненню до Національного банку України;
 • стан кредитного портфеля банку не повинен загрожувати інтересам його кредиторів та вкладників (сума сумнівних та безнадійних щодо повернення кредитів не повинна перевищувати розмір фактично сформованого резерву на покриття можливих втрат за позиками банку);
 • наявність позитивного висновку зовнішнього аудитора про діяльність банку за звітний рік, що передує зверненню банку до Національного банку України;
 • відсутність письмово підтверджених порушень банком вимог чинного законодавства, нормативних актів Національного банку України і внутрішніх документів банку протягом півріччя, що передує зверненню банку до Національного банку України з клопотанням про розширення ліцензії.

Філії комерційних банків мають право здійснювати банківські операції згідно з Положенням про філію та за умови видачі комерційним банком – юридичною особою дозволу на здійснення визначених банківських операцій.

Філії комерційних банків здійснюють банківські операції відповідно до вимог чинного законодавства та нормативно-правових актів Національного банку України.

Філія комерційного банку має право почати здійснення банківських операцій з дати погодження територіальним управлінням Національного банку України за місцезнаходженням філії дозволу на здійснення банківських операцій, виданого їй комерційним банком – юридичною особою.

Тести

Клірингова палата – місце, де представник банків певного регіону зустрічаються щоденно для взаєморозрахунків:

а) векселів;

б) акредитивів; в) чеків;

г) кредитних угод.

Основними джерелами грошових ресурсів Позичково-ощадних асоціацій в США є:

а) ощадні термінові вклади, чекові депозити;

б) векселі, депозитні сертифікати, кредитні ресурси;

в) іпотечні внески, комісійні проценти, проценти за кредити.

До основних завдань Центрального банку Німеччини належать:

а) регулювання грошового обігу; б) емісія грошей;

в) регулювання обсягу кредитування в національній економіці; г) забезпечення виконання правил платіжного обороту в державі; д) всі ці стверджування вірні;

ж) все вищесказане невірно.

В процесі планування сучасної банківської системи Франції виділяють такі етапи:

а) етап ресурсного планування;

б) етап індикативного планування; в) етап планування бізнесу;

г) етап стратегічного планування; д) етап тактичного планування.

Створення і розвиток банківської системи України відбувалася поетапно:

а) з першого по третій; б) з перший по п’ятий; в) з першого по сьомий;

г) з першого по четвертий.

Банківська система України представлена:

а) трьохрівневою структурою; б) має п’ятирівневу структуру; в) дворівневою структурою.

Банк набуває статусу спеціального банку у разі:

а) якщо понад 50його активів є активами одного типу; б) якщо понад 35його активів є активами різних типів; в) якщо всі його активи однорідні.

НБУ може відмовити у державній реєстрації банку в разі:

а) порушення порядку створення банку; б) подання неповного пакету документів;

в) відсутності бездоганної ділової репутації; г) всі ствердження вірні;

д) жодне зі стверджень невірне.

Рівень регулятивного капіталу банків-учасників має відповідати вимогам, визначеним:

а) нормативними актами податкової адміністрації; б) нормативними актами страхової компанії;

в) нормативно-правовими актами Національного банку.

Засновники комерційного банку зобов’язані сплатити статутний капітал:

а) до реєстрації корпорації Національним банком;

б) після реєстрації корпорації Національним банком;

в) після трьох місяців з дня заснування банківської корпорації.

Запитання до самоконтролю

Як зароджувалася банківська справа в Київській Русі?

Як проходило становлення і розвиток банківської діяльності в Україні?

Який досвід становлення банківської системи США?

В чому полягає особливість американських позиково-ощадних асоціацій США?

Які організаційні форми комерційних банків Німеччини Ви знаєте?

Дайте характеристику структури банківської системи Японії?

Які функції виконує Центральний банк Франції?

Назвіть основні види операцій, що здійснює НБУ для реалізації своїх функцій.

Приведіть класифікацію комерційних банків за основними ознаками.

Які документи необхідно надати для реєстрації банків?

В якому випадку НБУ відмовляє в державній реєстрації банку?

Що таке ліцензування банківської діяльності?

На здійснення яких банківських операцій НБУ видає ліцензію банкам?

Література:

 1. Банківські операції: Курс лекцій: У 8 ч. – Ч.1: Економічні основи банківської справи / Уклад. Н.Г. Слав’янська. – Суми: Ініціатива, 1999. – 60 с.; Ч.2:
 2. Операції комерційних банків з організації розрахунків і обслуговування платіжного обороту підприємств і організацій / Уклад. Н.Г. Слав’янська. – Суми: Ініціатива, 2000. – 90 с.; Ч.3:
 3. Пасивні операції комерційних банків / Уклад. Н.Г. Слав’янська. – Суми: Ініціатива, 2000. – 60 с.
 4. Банківські операції: Підручник / Ред. А.М. Мороз. – К., 2000. – 384 с.
 5. Банковские операции: Учеб. пособие / Под ред. О.И. Лаврушина. – М.: ЮНИТИ, 1997. –471с.
 6. Банковское дело: Учебник / Под ред. В.И. Колесникова. – М.: Финансы и статистика, 1996. – 480 с.

загрузка...